Progr. duszpasterski – 2019-2022: “Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”. 2020-„Eucharystia – tajemnica wyznawana”. „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE"

Arch. warmińska. Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

pobraneREGULAMIN

ARCHIDIECEZJALNEGO   KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH (KLASY IV, V, VI) I GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Organizator Konkursu

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

 Temat Konkursu : Ewangelia wg św. Mateusza

Logo_AK_KOLOR_PODSTAWOWY_BIAŁY_rgbI. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

a)    Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1) pocztą elektroniczną  agnieszkabulak@wp.pl lub

b)    tradycyjnie – listownie na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem „Konkurs Biblijny”)lub

c)     osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły     do dnia 22grudnia 2016 r.   

 Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny – klasowy Najpóźniej do 22 grudnia 2016 r.
Stopień I – szkolny 12 stycznia 2017 r. (czwartek)
Stopień II – Finał
w Archidiecezji Warmińskiej
10 marca 2017 r. (piątek), godz. 10.00 – MIŁAKOWO

 

III. Konkurs Biblijny przebiega:

 Etap wstępny – do 22 grudnia 2016 r.

Katecheci sami przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I – szkolny – do 12 stycznia 2017 r.

 1. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut. Zostaną przesłane drogą elektroniczną przez koordynatora konkursu Agnieszkę Bułak
 2. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi uczniów, którzy zakwalifikowali się do II stopnia na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie, ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo, w terminie do 20 stycznia 2017 roku.
 3. Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje  3 uczniów z największą ilością punktów do udziału w Finale – II stopnia konkursu. Bardzo proszę wraz ze zgłoszeniem laureatów etapu szkolnego dołączyć pisemne zgody rodziców Załącznik nr 3

 KRYTERIUM WYJĄTKU

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 Stopień II – Finał w Archidiecezji Warmińskiej – 10 marca 2017 r.

 1. Uczestnicy rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego Wojewódzką Komisję Konkursową Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej w czasie 60 minut.
 2. Z odbytych eliminacji II stopnia sporządza się protokół uwzględniający I, II i III miejsce oraz 7 wyróżnień
 3. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów – przeprowadzona zostanie ustna dogrywka rozstrzygająca.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe i gimnazjalne:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział + upominek pamiątkowy
 • 3 najlepszych oraz uczniowie wyróżnieni (7 osób)otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Jan Klawiter – Przewodniczący Wojewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursu Biblijnego

Joanna M. Olbert – Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

Wojciech Ruciński – Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: mgr Agnieszka Bułak, o. Leon Barczak OFM

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH W KONKURSIE BIBLIJNYM

 Uczniowie szkół podstawowych:

Etap wstępny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

II. Finał archidiecezjalny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Etap wstępny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami

II. Finał Archidiecezjalny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami, wstępem i słownikiem

Koordynator konkursu

Agnieszka Bułak

 

 DO POBRANIA: regulamin konkursu i zalaczniki do wypelnienia

 Załącznik nr 1

 KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY NA  KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2016/2017

SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALNEJ *
*(Niepotrzebne skreślić)

 Nazwa  i numer Szkoły………………………………………………………………………………………………

 Adres……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon, fax, e-mail…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Teren Parafii…………………………………………………………………………………………………………….

Liczba uczniów w szkole (ogółem)……………………………………………………………………………….

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym……………………………

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

kontakt (tel., e-mail)………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia  22 grudnia 2016 r.

 Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły

 

  

Załącznik nr 2

 

…………………………………………                                         …………………………….., dnia. ………..

 (pieczątka szkoły)                                                                                                       (miejscowość)

 

 

Protokół*

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych)* przeprowadzonego do dnia 12.01.2017 r. w ………………………………………………

                                                                                                                                      ( nazwa miejscowości)

*niepotrzebne skreślić

1. Komisja oceniająca w składzie :

1) …………………………………………………………………    –  przewodniczący

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło …………………… uczniów.

2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

        W tabelce należy wpisać 3 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Liczba punktów

Imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego

3. Podpisy członków SKK:

1) ………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 3

KONKURS BIBLIJNY „Ewangelia wg św. Mateusza” IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV, V, VI )I GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017; Organizator – Akcja Katolicka

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

…….………………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

………….…………………………………………………………………………………………………………………

adres zamieszkania

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wizerunku (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………, ucznia klasy ……….

do celów związanych z jego udziałem w konkursie oraz ogłoszeniem wyników konkursu.

……………………………………………………………….

 data czytelny podpis rodzica/opiekuna