KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2019

W mocy Bożego Ducha

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

  1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Trwa realizacja wskazań Kościoła w Polsce w ramach dwuletniego Programu duszpasterskiego z hasłem przewodnim ?Duch, który umacnia miłość??. Program zaplanowano na lata 2017/2019.
W pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczniemy realizację hasła drugiego roku duszpasterskiego ?W mocy Bożego Ducha?.

Zadania członków Akcji Katolickiej 

Program wskazuje, aby pogłębić refleksję nad darami Ducha Świętego i owocach Jego działania. Szczególnie ważne jest budowanie jedności, wspólnoty, porozumienia oraz tworzenie klimatu pokoju w otaczającej nas rzeczywistości.  Św. Jan Paweł II w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. wzywał: ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!?.  To słowa wciąż aktualne. Otwarci na Ducha Świętego, zmieniajmy struktury na bardziej ewangeliczne.

Formacja

Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach. Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuować naszą drogę wiary i apostolstwa. W 2019 roku będziemy korzystać z kolejnego tomu materiałów formacyjnych, tradycyjnie przygotowanych pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki, zgodnie z sugestiami aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zachęcamy gorąco do korzystania z nich a także uzupełnienia ich wskazaniami pastoralnymi biskupów miejsca, jak również nauczaniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcji dla członków AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski. Ważną przestrzenią naszej formacji powinny być organizowane w DIAK, przynajmniej raz
w roku, zamknięte rekolekcje formacyjne.

  1. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Ustawą z 2017 r. zostały zaplanowane w latach 2017?2021 Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Taki ich czas umożliwia, uroczyste uczczenie wydarzeń oraz upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP. Zmaganie o niepodległość było obecne w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcamy do podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych na każdym szczeblu naszych struktur: parafialnym, jak też diecezjalnym i ogólnopolskim.

Kontynuując obchody 100 lecia niepodległości podejmowane przez Akcję Katolicką, przywołujemy postać i nauczanie Papieża Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci. Ks. Achilles Ratti został konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów. Uważał się za polskiego biskupa. W 1918 r. został powołany na wizytatora a w 1919 r. podniesiony do godności nuncjusza apostolskiego w Polsce.
W krytycznych chwilach 1920 r. nie opuścił Polski, ale został w Warszawie. Kiedy nastał czas odradzania się kraju po latach niewoli, brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła i ?ukochał nas jako swych braci, a Polskę jako swoją Ojczyznę?.

Pius XI wskazywał na ważną rolę katolików świeckich, w dziele uświęcania świata. Dlatego wyznaczył adekwatne do tego zadania cele, zadania i metody Akcji Katolickiej a 27.11.1930 r. zatwierdził nasz statut krajowy. O Akcji Katolickiej pisał w listach do sekretarzy stanu i biskupów. Wskazywał na wzrastające niebezpieczeństwo zagrażające czystości wiary oraz brak kapłanów. Według Piusa XI, Akcja Katolicka powinna ?dawać społeczeństwu najlepszych obywateli, a państwu sumiennych i biegłych urzędników?. Pod wpływem encykliki ?Ubi arcano?, w 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład, której weszli: kard. A. Hlond ? przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski.

Współodpowiedzialni za prawo. Udział w wyborach

Św. Jan Paweł II jako nauczyciel nauki społecznej i ewangeliczny świadek sprawiedliwości i pokoju wielokrotnie podkreślał i wskazywał ważność udziału w wyborach. Najbliższe wybory, do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r. oraz wybory do Parlamentu RP, powinny stać się przedmiotem naszej troski i czynnego zaangażowania, szczególnie poprzez głosowanie na godnych zaufania kandydatów. W tym kontekście polecamy odpowiednie dokumenty Społecznego Nauczania Kościoła, zwłaszcza Kompendium nauki społecznej Kościoła. Mądrym i roztropnym zaangażowaniem się w wybory, dajmy świadectwo wartościom płynącym z Ewangelii. Prośmy o wstawiennictwo Św. Jana Pawła oraz Św. Patronów Europy, aby na nowo dekalog wnieść w jej życie społeczne.

  1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II 11.06.1999 r. w Warszawie w przemówieniu na zamknięcie II Synodu Plenarnego, położył nacisk na współodpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków: ?biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodność charyzmatów i zadań, których Duch Święty udziela duchownym i świeckim, ma służyć budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego, diecezjalnego, krajowego czy międzynarodowego?. Podkreślał, że ?może się to dokonać głównie poprzez świadome uczestnictwo wszystkich w jego życiu, zgodnie z charyzmatem stanu i według zasady pomocniczości?. Dobra przyszłość i rozwój naszego Stowarzyszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy będziemy razem ? świeccy i duchowni. Dlatego twórzmy dobry klimat dla tej współpracy, by była ona owocna. Poprzez wstawiennictwo naszego Patrona prośmy, by wspierał i umacniał rozwój Akcji Katolickiej w Polsce.

Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Zachęcamy do pogłębiania nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz modlitwy o rychłą ich beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do podjęcia szerszych inicjatyw w działalności DIAK i POAK upamiętniających patronów roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP: Annę Walentynowicz i Stanisława Moniuszko a także wydarzenia: Unię Lubelską i Powstanie Śląskie.

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest, możliwe bez zakorzenienia w mocy i darach, jakich Duch Święty stale nam udziela. Prowadzona przez nas misja nie rozwinie się w pełni i nie wyda obfitych owoców bez gotowości i pragnienia przyjęcia tych darów. Dlatego otwórzmy się na Trzecią Osobę Trójcy Świętej i siedmiorakie dary, które nam ofiarowuje. W mocy Duch Świętego z odwagą i nadzieją wejdźmy w kolejny rok naszej służby Kościołowi i apostołowania. Niech nas w tym wspierają święci patronowie Akcji Katolickiej w Polsce ? Św. Jan Paweł II i Św. Wojciech.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 

      ? Mirosław Milewski                                                          Urszula Furtak
Krajowy Asystent Kościelny                                  Prezes Akcji Katolickiej w Polsce