Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2015 rok

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2015

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie ? proroctwo na nasze czasy.

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo ?jeżeli?. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.

Święty Jan Paweł II mówił: ?Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną? (przemówienie z 13.05.1991r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest  pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych :

– nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
– codzienny różaniec
– modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.

 Problematyka społeczna

I. Rodzina 

Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy  nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna :

  1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
  2. Uczestniczyć w ?Marszach dla życia?.
  3. Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.
  4. Podejmować działania na rzecz rodzin.

II. Polityka

 W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.

Zagadnienia organizacyjne

Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.

W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania:

– niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,
– przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych ? dzieci i młodzieży,
– nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem   działającym w parafii i w diecezji.

Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.

Formacja

  1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
  2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae  Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
  3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

 

KALENDARIUM NA ROK 2015

 

12 lutego                  –    Spotkanie Asystentów Diecezjalnych

11-12 kwietnia       –    Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

19-20 czerwca       –    Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

13-14 września      –    Sztafeta im. Ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego

17-20 września      –    II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków

11 października     –    Dzień Papieski

7 listopada                –    VI Ogólnopolski  Festiwal  Pieśni Patriotycznej – Kraków

13-15 listopada       –    Rekolekcje dla księży asystentów i członków Rady oraz posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

22 listopada              –  Uroczystość Chrystusa Króla ? Święto Akcji Katolickiej

 

do pobrania – 2015 kierunki kalendarium AKwPL