Kierunki pracy 2024

Kierunki pracy formacyjnej członków Akcji Katolickiej w Polsce
na rok formacyjny 2023/2024

Z racji przypadającej w tym roku 35. rocznicy opublikowania Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie Christifideles laici kierunki dla naszej formacji będzie wyznaczał ten właśnie dokument. Jednocześnie włączamy się w realizację programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce. W tym roku towarzyszy nam hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Celem tegorocznego programu jest zwrócenie uwagi na pilną potrzebę ożywienia Kościoła w codzienności wspólnoty oraz zdynamizowanie wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu i misji Kościoła.

Dzisiaj zmagamy się ze zjawiskiem spłycania rzeczywistości Kościoła, które bardzo często powoduje niewiarę w Kościół. Dzieje się tak dlatego, że widzimy w nim najczęściej samą tylko instytucję, co wcześniej czy później doprowadzi do tego, że będziemy widzieli w nim głównie to co jest jego słabością, jego grzechem. Dlatego trzeba pamiętać żeby tego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła nie rozumieć wyłącznie horyzontalni, czyli jako jakiejś aktywności, wyłącznie gotowości do podejmowania coraz to nowych akcji, które miałyby bronić wizerunku  Kościoła. Należy pamiętać o odniesieniu wertykalnym. Dlatego też w tym słowie «uczestniczę» – tak jak to proponuje program duszpasterski – trzeba widzieć dwie rzeczywistości: „uczestniczę w tym, co już otrzymałem od Boga, uczestniczę w Bożym obdarowaniu we wspólnocie Kościoła, po to żeby potem zostać zaproszonym do bardziej gorliwego uczestnictwa w tym, co jest życiem i misją Kościoła”. Ten kierunek jest niezwykle ważny
w naszej formacji.

Formacja

Zadaniem jakie proponuje Christifideles laici jest przyjęcie przez świeckich Chrystusowego wezwania do pracy w winnicy Pańskiej, do tego, by w tym dramatycznym ale też i pięknym momencie dziejowym włączyli się świadomie i odpowiedzialnie w misję Kościoła.

Nowe sytuacje – zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym
i kulturalnym – domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania ludzi świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą.
Św. Jan Paweł II dobitnie nam przypominał: nikomu nie godzi się trwać w bezczynności! Nie ma miejsca na bezczynność, ponieważ zbyt wiele pracy czeka na nas wszystkich w winnicy Pańskiej. „Gospodarz winnicy” z jeszcze większym naciskiem powtarza wezwanie: „Idźcie i wy do mojej winnicy”.

Trzeba odważnie spojrzeć w twarz dzisiejszemu światu, spojrzeć na jego wartości i problemy, niepokoje, kryzysy ale też i nadzieje. To właśnie ten świat jest winnicą, jest polem, na którym świeccy mają wypełniać swoją misję. Jezus pragnie, byśmy byli – tak jak wszyscy Jego uczniowie – byli solą dla ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14). 

Zadania członków Akcji Katolickiej

Wielu zapyta: jak mamy to robić? Słyszymy to od lat. Św. Jan Paweł II temu dał odpowiedź
35 lat temu i zachęcał: mamy żyć Ewangelią służąc drugiemu człowiekowi i całemu społeczeństwu. Co to oznacza dla nas? Oznacza to, że przez świadectwo naszego życia – osobistą modlitwę i konkretne czyny – możemy poważnie przyczynić się do tego, aby środowiska naszej codzienności stawały się bardziej ludzkie, żeby jaśniało w nim światło.
W tym działaniu szczególna i niezastąpiona rola przypada katolikom świeckim; to właśnie „świecki charakter” zobowiązuje ich do tego, by przy użyciu właściwych sobie
i niezastąpionych środków ożywiali rzeczywistość doczesną duchem chrześcijańskim.

Może więc warto – jako osobiste zadanie – niech każdy postawi sobie za cel przyprowadzenie nowego członka do zespołu Akcji Katolickiej. Niech to będzie misja i zadanie każdego z nas: przyprowadzić nowego kandydata. Niech się oni przypatrują, niech słuchają i podpowiadają; niech razem z nami poszerzają środowiska wzrostu naszej wiary. Otwierajmy przed nimi coraz to nowe pola możliwości ich zaangażowania, niech odkrywają swoje miejsce i charyzmat w zespołach Akcji Katolickiej. Pozwólmy im przyjść! Zapraszajmy zwłaszcza młodych i wspólnie próbujmy poszerzać kręgi tworzącego się dobra.

Uświęcajcie się żyjąc w świecie!

Przykładem niech będzie Błogosławiona Rodzina Ulmów. Ich życie – jak powiedział podczas uroczystości beatyfikacyjnej kard. Marcello Semeraro – „było cenną monetą, którą przypieczętowali bezinteresowność całkowitego daru z siebie samego w imię miłości”. Ich duchowa droga niech stanie się przedmiotem naszej tegorocznej refleksji i będzie inspiracją dla naszego życia i zaangażowania w codzienne życie Kościoła.

Króluj nam Chryste!

    † Marek Mendyk                                                                           Urszula Furtak

    Asystent Krajowy                                                             Prezes Akcji Katolickiej w Polsce