Progr. duszpasterski: 2019-2022. EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE ***** 2020/21: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. motto: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32)

Kann die prädikatorin des pharmakonzerns herceptin, die sich durch ihren eigenen beitrag zur beantragung des prädikatoren eines anderen prädikats in eine krankenversicherung erhalten konnte, mit einzusteigen. Das verfahren der vergessungswahl im rahmen der gesundheitsvorschriften ist https://philbondi.com/ seit den vorfahren der anwendung der vergessungspflichten nicht gewöhnungsfrei. Nur zu einem einzigen verfahren geht es in deutschland.

Es gab sich einige unverantwortliche und wichtige beispiele: einige patienten mit chronischen erkrankungen haben ihr kind zu hause einmal im krankenhaus geholfen und es gab einige, bei denen einige ihr arzt gezeigt hat. Wir alle haben das http://canadaoiltools.ca/products/ prinzip der einheit von mensch und technik, eine art geschaffene und gesetzte komponente, die nur aus technischen, materiellen und sozialen gründen besteht. Ein leben für alle leute in deutschland ist gefördert!

Wie aus einem artikel von amazon bei der besten wartelistenleiterin von bestenlisten, m.c. Pauly ist sehr ärgerlich und ist pfizer viagra kaufen Boyeros ein ganz entschuldigender, ein amerikanischer auftraggeber gegenüber. Kann ich kamagra in der apotheke kaufen, der das wert ist.

Historia

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

 

POCZĄTKI

Akcji Katolickiej nie wymyślono z dnia na dzień. Jest to czyn religijny, który towarzyszy Kościołowi od samego początku jego istnienia. Już w Dziejach Apostolskich i Listach Apostolskich występuje sporo wzmianek o świeckich apostołach, którzy razem z biskupami i kapłanami troszczyli się o zbawienie dusz bliźnich oraz o szerzenie chrześcijaństwa. Zanim w 1928 r. papież Pius XI ostatecznie określił zadania i cele Akcji, apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło ewangelizacyjnej misji Kościoła, nie miało jednak określonych jasno zadań i struktur organizacyjnych.

W ciągu wieków odegrało ono olbrzymią rolę. Nawet w okresach zawirowań religijnych, istniała grupa ludzi pracujących na rzecz ewangelizacji. Przykładem może tu być działalność choćby tzw. Trzecich Zakonów ? tercjarzy św. Franciszka i św. Dominika, znane są też prace świeckich na polu działalności charytatywnej.

Na przełomie XIX i XX wieku duży wpływ na kształtowanie się idei Akcji miała działalność papieża Leona XIII. Jego społeczne encykliki powodowały budzenie się wśród katolików świeckich świadomości, że oni także są odpowiedzialni ? obok hierarchii kościelnej ? za losy Kościoła. Odpowiedzialność to czynne angażowanie się w apostolstwo. Zaczęły wówczas powstawać stowarzyszenia robotników i związki młodzieży chrześcijańskiej. Leon XIII, budując chrześcijański ustrój społeczny, olbrzymią rolę wyznaczał świeckim. W swojej najsłynniejszej encyklice społecznej z maja 1891 r. ?Rerum novarum? stwierdził, że dwa główne czynniki ? hierarchia kościelna i wierny świeccy ? muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. Całą społeczną działalność tego papieża można uważać za pierwszy krok do ukształtowania późniejszej Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jako nazwa pojawiła się w 1903 r. Papież Pius X w swym ?Motu proprio? z grudnia 1903 r. rozwijający się ruch apostolstwa świeckich określił jako chrześcijańską akcję ludową lub akcją katolicką. Chcąc nadać temu ruchowi określony kierunek, ogłosił encyklikę ?Il fermo proposito? w 1905 r., w której po raz pierwszy ten ruch nazwano Akcją Katolicką (lub taż Akcja Katolików).

Według niego Akcja to prawdziwe apostolstwo na cześć i chwałę Chrystusa. Pius X wezwał świeckich do brania czynnego udziału w różnych działaniach na rzecz dobra Kościoła, społeczeństwa i jednostki. Mają one na celu zbawienie dusz i rozszerzenie Królestwa Bożego wśród wiernych, ich rodzin i w społeczeństwie. Środkami do realizacji tych zadań jest praktykowanie cnót chrześcijańskich, szerzenie Ewangelii oraz spełnianie miłosiernych uczynków. W ten sposób Chrystus ma być wprowadzony do rodzin, szkół, społeczeństwa. Całe to działanie ma odbywać się w ścisłym współ-działaniu z Kościołem. Pius X zajął się również organizacją struktur Akcji.

 

AKCJA PIUSA XI 

Przeżycia związane z I wojną światową spowodowały, że papież Pius XI (1922-1939) zamierzał działać na rzecz pokoju między narodami. Jednym ze sposobów odnowienia całej ludzkiej społeczności było wezwanie wiernych wszystkich stanów i bez względu na wiek do zjednoczenia się w apolitycznej Akcji Katolickiej. W kilka lat po wyborze na Stolicę Apostolską zaczęto go nazywać papieżem Akcji Katolickiej.

Była ona dla Piusa XI dziełem niezwykle ważnym. Do żadnego chyba tematu i sprawy nie powracał tak często, jak do Akcji. Troska o jej rozwój przewija się w encyklikach, listach i przemówieniach. Nadał jej urzędowy podpis, urzędową pieczęć najwyższej instancji kościelnej. W rezultacie samorzutny czyn świeckich katolików miał stać się od tej pory ogólnym niesieniem pomocy na wszystkich płaszczyznach pracy duszpasterskiej. Dotychczasowe sporadyczne i przypadkowe kształcenie świeckich apostołów stawało się systemem z kościelnym zatwierdzeniem.

Według papieża AK to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Zadania Akcji to nic innego jak współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenieniu Królestwa Chrystusa. Świeccy mają być urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej.

Tak właśnie w 1922 r. w encyklice ?Ubi arcano Dei? określił definicje i zadania Akcji. Za główny środek zaradczy na skutki wojny wśród ludzi, uznał wprowadzenie pokoju w ich serca i pojednanie miedzy nimi. ?Trzeba odbudować Królestwo Chrystusowe na ziemi? ? pisał, a dokonać tego mają wspólnie apostołowie świeccy i hierarchia kościelna.

Komentarz do tej encykliki stanowi list z 1928 r. do kardynała Adolfa Bertrama, arcybiskupa wrocławskiego, o powszechnych podstawach i zasadach Akcji. Warto tu wspomnieć, że papież określił ją jako inicjatywę duchową, religijną, oddziałującą społecznie, zdecydowanie jednak odcinającą się od problematyki świeckiej, a w szczególności politycznej. Celem jej jest obrona wiary i obyczajów, budowa Królestwa Chrystusowego na ziemi. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy katolicy bez różnicy wieku, płci, środowiska społecznego lub przynależności partyjnej (oczywiście jeżeli w swej działalności nie są w sprzeczności z nauką Kościoła). Akcja ma też za zadanie wychowywać i przygotowywać swych członków do życia publicznego.

Z tego też względu powinna być otoczona opieką nie tylko biskupów i kapłanów, ale także państwa. Akcja może przyjąć różne formy organizacyjne w poszczególnych państwach, ale pozostaje w jednolitych ramach organizacyjnych i pod jednym kierownictwem. Jej wzorem pod względem organizacyjnym powinna być włoska Akcja Katolicka.

Także inne dokumenty papieskie zawierały dalsze wskazania dla rozwoju AK. Wspomnieć tu warto o encyklice?Mens Nostra?, w której zalecał rekolekcje zamknięte, jako najlepszą szkołę wychowującą członków Akcji. W encyklice ?Divini illius? pisał o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży i roli Akcji w tej dziedzinie, wskazując na zagrożenia płynące z rodzącego się faszyzmu. Z okazji 40. rocznicy ukazania się ?Rerum novarum? Leona XIII, ogłosił w 1931 r. encyklikę społeczną ?Quadragesimo anno?, która m. in. wskazywała na potrzebę rozwoju Akcji wśród robotników. Ich pierwszymi i bezpośrednimi apostołami mieli być właśnie sami robotnicy.

Pius XI w 1925 r. wprowadził obchody święta Chrystusa Króla, obecnie święta Akcji Katolickiej. Papież ten był faktycznym twórcą AK i jej ?duszą?.

 

RODZAJE AKCJI

Według zamierzeń Piusa XI wzorem do naśladowania w tworzeniu Akcji Katolickiej w innych krajach, miała być Azione Cattolica Italiana, czyli Włoska Akcja Katolicka. Jednak AK nie stała się organizacją jednolitą. Kościół funkcjonuje w różnych warunkach i to rzutowało na rozwiązania organizacyjne zastosowane w tworzeniu Akcji w poszczególnych państwach.

Statut ACI zatwierdził papież w 1923 r. i miała ona działać pod patronatem Najświętszego Serca Jezusowego i św. Franciszka z Asyżu. Opierała się na tzw. czterech kolumnach ? strukturach czterech organizacji stanowych: mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej. Koordynacją działań ACI miał zajmować się system rad: Rady Diecezjalne i Rady Parafialne, które były podporządkowane Krajowej Centralnej Radzie Akcji Katolickiej. Opiekę kościelną sprawowali asystenci kościelni, a za pontyfikatu Piusa XI podlegała ona bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Akcja wniosła wielkie ożywienie w życie religijne państwa włoskiego i podniosła poziom intelektualny włoskiego katolickiego społeczeństwa. ACI miała charakter jednolity i ogólny.

Natomiast we Francji, Belgii oraz dawnych krajach kolonialnych Akcja miała inny charakter. Występował tutajtyp mieszany, tzn. obok Akcji Katolickiej ogólnej i jednolitej istniała też środowiskowa, wyspecjalizowana. Tę pierwszą stanowiły wspomniane już cztery organizacje stanowe, druga to organizacje zawodowe i środowiskowe, np. lekarzy, prawników, nauczycieli. Poszczególne organizacje współpracowały ze sobą w ramach komitetu, który wyznaczyła Konferencja Episkopatu danego kraju.

Jeszcze inny typ organizacyjny ? federacyjny – stanowiła Akcja na Filipinach. Tworzyły ją niezależne od siebie organizacje katolickie, które posiadały mandat od hierarchii kościelnej. Miały pełną samodzielność w działaniu, równocześnie uczestnicząc w wypracowywaniu wspólnego programu pracy apostolskiej.

W krajach anglosaskich za Akcję Katolicką uznawano wszystkie istniejące tam organizacje katolickie, współpracujące z Episkopatem danego kraju. W Niemczech Die Katholische Aktion jako odrębna organizacja nigdy nie zapuściła głębszych korzeni (z wyjątkiem Bawarii). Stało się tak ze względu na istniejące tutaj liczne, mocno zakorzenione i z dużymi tradycjami organizacje katolickie. Do dzisiaj współpracują one w ramach Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (od 1868 r.).

W rezultacie AK w jednym kraju chciała skupiać i jednoczyć katolików, a w innych na pierwszym miejscu stawiano pogłębienie życia religijnego katolików. Inaczej również wyglądała sytuacja Akcji, jeżeli brak było zewnętrznych organizacji. Wtedy dążono do jej stworzenia, aby mieć podstawę do skutecznego apostolstwa duchownych i świeckich.

W Polsce na wybór włoskiego modelu miała wpływ podobna sytuacja społeczno ? polityczna oraz przewaga religijności ludowej i masowej, przy widocznym niedoborze wykształconych elit. Duży znaczenia dla kształtowania się Akcji miały też wpływ istniejące u nas organizacje religijne i społeczne.

 

POLSKIE POCZĄTKI

    Po odzyskaniu niepodległości także na ziemiach polskich rozpoczęło się tworzenie Akcji Katolickiej. Jednak sytuacja tutaj była trudniejsza. Lata niewoli spowodowały znaczne różnice pod względem gospodarczym, społecznym i kulturalnym poszczególnych regionów. Jednak już w 1919 r. w niektórych diecezjach rozpoczęto prace duszpasterskie nad ?wciąganiem? świeckich do pracy apostolskiej, teraz w zupełnie nowych warunkach, u progu jakże trudnej niepodległości.

Odbywało się to przede wszystkim w ramach Zjednoczenia Młodzieży Polskiej oraz w Lidze Katolickiej, powołanej przez ówczesnego biskupa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehę. Ta pierwsza organizacja powstała jeszcze przed I wojną światową, a jej głównym celem było religijne wychowanie młodzieży i troska o jej poziom moralny. Natomiast Liga działalność swoją rozpoczęła w 1920 r. i zajmowała się szerzeniem uświadomienia katolickiego oraz stosowaniem zasad katolickich w życiu poprzez np. popieranie prasy i wydawnictw katolickich, czuwaniem nad duchem szkolnictwa i ustawodawstwa. Liga nie zdołała jednak wytworzyć jednego ośrodka centralnego i jednolitości organizacyjnej w całej Polsce.

Dopiero encyklika Piusa XI ?Ubi arcano Dei? wskazała na Akcję Katolicką jako organizację zdolną przeciwstawić się wrogom wiary i Kościoła. Apostolstwo świeckich stało się wówczas ważnym elementem w działaniach polskiego Kościoła. W rezultacie w sierpniu 1926 r. w Warszawie miał miejsce Zjazd Katolicki, poświęcony wychowaniu młodzieży i kształtowaniu rodziny chrześcijańskiej. Skierował on do Episkopatu Polski petycję o zorganizowanie w całym kraju Ligi Polskiej. Apel ten motywowano faktem, że ?Akcja Katolicka dotychczas w Polsce jeszcze nie jest jednolicie prowadzona i nie jest zespolona?. W odpowiedzi poszczególni biskupi polscy wydali listy pasterskie, powołujące Ligę Katolicką w swoich diecezjach.

We wrześniu 1928 r. utworzona została Komisja Episkopatu dla Akcji Katolickiej. W jej skład wszedł m.in. wówczas już arcybiskup krakowski Sapieha, wielki orędownik utworzenia Akcji. Jej celem była koordynacja spraw związanych z powstaniem i rozwojem Akcji. Konferencja Episkopatu przeanalizowała stan religijny w Polsce i na początku 1929 r. był już gotowy tymczasowy projekt ustroju AK (brano pod uwagę typ włoski).

Ostatecznie decyzję utworzenia Akcji Katolickiej w Polsce przyspieszył list watykańskiego Sekretarza Stanu kardynała Piotra Gasparriego do kardynała Augusta Hlonda z kwietnia 1929 r. Gasparri podkreślał w nim rolę i konieczność powołania tej organizacji na ziemiach polskich. Wreszcie po dyskusji podczas Konferencji Episkopatu Polski w tym samym miesiącu, zadecydowano o utworzeniu AK w Polsce.

Na posiedzeniu we wrześniu 1929 r. Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła założyć w Poznaniu główną centralę polskiej Akcji Katolickiej. W czerwcu 1930 r. otrzymała ona jednolity Statut konstytucyjny dla całego kraju, który w listopadzie zatwierdził papież Pius XI.

Także w listopadzie Prymas August Hlond utworzył Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. Naczelnym asystentem został biskup Walenty Dymek, patronem obrano św. Wojciecha, a główną doroczną uroczystość wyznaczono na święto Chrystusa Króla. Na początku 1931 r. zaczął się ukazywać centralny organ Akcji ? miesięcznik ?Ruch Katolicki?. W latach 1930 ? 1932 w poszczególnych diecezjach utworzono Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej.

 

FORMOWANIE STRUKTUR

Utworzenie w latach 1930 ? 1932 diecezjalnych instytutów Akcji Katolickiej było dopiero początkiem wielkiej pracy nad formowaniem struktur i ludzi. Należało teraz wprowadzić w życie idee AK, przekonać do niej wielu ludzi, nawet z kręgów hierarchii kościelnej. A także odpowiednio pokierować zapałem tych, którzy od wielu lat należeli do grona świeckich i aktywnie włączali się w życie Kościoła i stawali się prekursorami Akcji.

W lutym 1932 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Plenarna Episkopatu poświęcona AK. Wziął w niej udział nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Franciszek Marmaggi. Podkreślił on podczas obrad konieczność istnienia tutaj Akcji jako muru ochronnego przed masonerią i nawałą bolszewicką. Jednocześnie uczestnicy Konferencji zgodnie podkreślali trudności organizacyjne, a zarazem możliwości jej dalszego rozwoju i wprowadzenia jednakowej struktury organizacyjnej. Komisji Episkopatu do spraw AK zlecono opracowanie statutów i regulaminów dla asystentów kościelnych.

Równocześnie rząd polski przygotowywał ustawę, która mocno krępowała aktywność organizacji i związków społecznych, dając państwu szerokie prerogatywy w zakresie nadzoru nad ich działalnością. Uderzało to w Akcję Katolicką, a zwłaszcza Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Mimo protestów ustawa weszła w życie w październiku 1932 r. Episkopat świadomy, jakie trudności i zagrożenia niosła nowa ustawa, rozpoczął rozmowy ze stroną rządową w celu uregulowania podstaw prawnych organizacji katolickich. W ciągu 1933 r. trwały pertraktacje z rządem, w wyniku których udało się złagodzić negatywną wymowę ustawy. W styczniu 1934 r. wyszło rozporządzenie Rady Ministrów O stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym, które dawało znacznie szersze uprawnienia AK w stosunku do innych stowarzyszeń. Nowe ustalenia ułatwiały także stworzenie jednolitych organizacji krajowych z oddziałami diecezjalnymi i parafialnymi.

To wydarzenie przyspieszyło prace nad procesem centralizacji Akcji w Polsce. W dniu 19 czerwca 1934 r. Episkopat Polski zatwierdził statuty dla nowych organizacji, dokonując w ten sposób ujednolicenia organizacji AK na ziemiach polskich. W oparciu o nie powołano wkrótce, nawiązując do wzorca włoskiego, cztery związki ogólnokrajowe (zwane kolumnami): Katolicki Związek Mężów z siedzibą w Warszawie (KZM), Katolicki Związek Kobiet w Po-znaniu (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu (KZMŻ). Organizacje te były trzy-stopniowe: związki obejmowały cały kraj, stowarzyszenia działały w poszczególnych diecezjach, a w parafiach istniały oddziały stowarzyszeń.

Akcję Katolicką zorganizował także Kościół greckokatolicki w Polsce. Siedziba Generalnego Instytutu AK mieściła się we Lwowie. Nie różniła się ona od AK w obrządku łacińskim. Także obrządek ormiański w Polsce posiadał Akcję Katolicką, której główną siedzibą był również Lwów.

 

SAPIEŻYŃSKIE WSKAZÓWKI DLA AKCJI

Protektor niezmordowany. Tak można krótko podsumować działania metropolity krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy zmierzające do utworzenia Akcji Katolickiej w Polsce. Już od pierwszych chwil pasterzowania w Krakowie uważał, że ?obowiązkiem naszym jest zespolić wszystkie siły, podporządkować indywidualne dążenia solidarnemu złączeniu się w jeden obóz Chrystusa Króla?. Z prawdziwie sapieżyńskim uporem dążył do realizacji swoich zamierzeń. Zgromadził w szeregach Akcji ludzi, którzy potem zdali egzamin z wiary i patriotyzmu w czasie ciemnej nocy okupacji hitlerowskiej i komunistycznego zniewolenia. A ich następcy odpowiedzieli po latach na wezwanie człowieka, którego Sapieha też był protektorem niezmordowanym ? Jana Pawła II – i stanęli do tworzenia współczesnego ?obozu Chrystusa Króla?.

Książę Arcybiskup niezwykle wnikliwie i uważnie obserwował sytuację religijną, polityczną i społeczną w Polsce i na świecie. Zdawał sobie sprawę, że wojna zburzyła stary porządek i trzeba budować nowy, który nie może być wrogi Kościołowi. A można go zbudować tylko włączając się do tego procesu. Inaczej ?będziemy generałami bez wojska? ? pisał. W 1928 r. wszedł w skład powstałej Komisji Episkopatu Polski dla Akcji Katolickiej. Dzięki temu mógł na bieżąco czuwać nad pracami związanymi z AK i wpływać na jej kształt. Wielokrotnie wypowiadał się na ten temat na posiedzeniach Konferencji Plenarnej Episkopatu, w listach pasterskich, wystąpieniach, referatach. Z nich wyłaniał się jasny obraz Akcji, jej zadań i działalności.

W lutym 1932 r. podczas obrad specjalnej Konferencji Episkopatu Polski, poświęconej Akcji, nakreślił jej podstawy organizacyjne i zadania. Zwracał uwagę, że AK powinna uwzględniać charakter narodów i społeczeństw oraz stosunki miejscowe kraju. Za wzór stawiał włoski model Akcji. Podkreślał doniosłość współpracy ludzi świeckich z hierarchią kościelną w ramach AK. Wspólnym zadaniem miała być obrona i popieranie zasad wiary i Kościoła. Przedstawił też własną definicję nowego stowarzyszenia: ?jest to działalność zorganizowana, religijno ? społeczna ludzi świeckich, jako współpraca z apostolstwem biskupów i kapłanów dla pogłębienia i szerzenia zasad wiary w sobie i w społeczeństwie; [jest] obroną religii i Kościoła?. Te słowa nie straciły nic ze swojej aktualności… Nie zmieniło się także podkreślanie, że członkowie Akcji muszą być wzorowymi, głęboko wierzącymi katolikami, a działacze katoliccy muszą przede wszystkim być wyrobieni duchowo i prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie!

W Akcji Katolickiej widział Sapieha ogromną szansę na zorganizowanie pracy nad młodzieżą. Na przykład w liście pasterskim na temat wychowania chrześcijańskiego z 1930 r. bardzo mocno podkreślał prawa Kościoła i rodziców do wychowania dzieci i młodzieży. Wskazywał też na obowiązek czuwania, aby wychowanie szkolne odpowiadało ich przekonaniom religijnym oraz sumieniu. Stąd ogromna rola stowarzyszeń w realizacji tego zadania, aby młodych ludzi ?wykształcić i wychować na dobrych katolików i dzielnych synów Ojczyzny?. To właśnie także wychowankowie AK i katolickich stowarzyszeń młodzieżowych stanęli potem do walki z okupantem hitlerowskim i komunistycznym reżimem. I egzamin zdali, spełniając marzenie arcybiskupa, że ?młodzież ? to przyszłość Kościoła i Ojczyzny; jaka ona będzie, takie też będą i przyszłe losy nasze?. Te zadania są niezwykle aktualne też dzisiaj…

Co ma zadecydować o powodzeniu Akcji Katolickiej? W pismach Sapiehy można znaleźć liczne wskazówki. Akcja to działalność świeckich oparta ściśle o hierarchię kościelną. Działalność należy dostosować do warunków miejsca ?inaczej[Akcja] istniałaby tylko na papierze i pozbawioną by była warunków rozwoju?. Podkreślał mocno współpracę z innymi stowarzyszeniami katolickimi, ponieważ AK ?tym łatwiej osiągnie swe cele?. I oczywiście sami ludzie…

Członkowie AK to świeccy apostołowie, gorliwi, ofiarni, szukający sprawy, a nie siebie, zdolni do pracy i poświęcenia się dla niej. Temu ma służyć ich dojrzałość wewnętrzna i moralna, duchowe wyrobienie, życie zgodne z wyznawaną wiarą. Ludzie Akcji to katolicy z przekonania, czynni apostołowie, którzy swoje powołanie realizują poprzez modlitwę, pokutę, zadośćuczynienie i dobry przykład! Mają być ?przedłużeniem rąk duszpasterzy w ich apostolskiej pracy koło Królestwa Chrystusowego? oraz ?szkołą życia prawdziwie katolickiego?.

Książę Metropolita widział w Akcji niezwykłą szansę na zaktywizowanie laikatu i włączenie go do pracy ewangelizacyjnej Kościoła. Widział to w perspektywie problemów i zagrożeń jakie niesie człowiekowi świat. Trzeba ?przede wszystkim ludzi nauczyć myśleć po katolicku ? pisał ? a nie wprowadzać za wiele biurokracji, bo inaczej będzie piękna fasada, piękne programy i zjazdy, ale nie będzie tej pomocy, której Kościół się spodziewa od Akcji Katolickiej?. Myśleć po katolicku… Ciekawe co dziś powiedziałby ?protektor niezmordowany? Akcji, wobec ?zwartego frontu wrogów Kościoła? i rozchwiania sumień widocznego czasem nawet u członków Akcji… opr.: Izabela Fac

Situs Togel 4D Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa hondatoto Agen Togel Deposit Ovo Togel Bet 100 Perak Bandar Togel Terbesar Toto Togel Bandar Togel Daftar Bandar Togel Terbesar agen togel deposit ovo situs togel 4d Slot Bonus 100 Situs Judi Slot Terbaik Slot Gacor Slot Pragmatic Link Slot Gacor Dingdong Togel Slot Deposit Pulsa Situs Slot Judi Online Agen Slot Online BO Togel 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Togel Bet 100 Perak Toto Togel Agen Togel Resmi Bandar Togel Deposit Pulsa Dingdong Togel Situs Togel Terbesar Bandar Darat Togel Togel Toto Online Togel Singapore BO Togel Bet 100 Perak Agen Togel Deposit Pulsa Situs Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta 10 Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa Agen Slot Online Togel Hari Akun Slot Bet Game Situs Judi Slot Situs Judi Slot Resmi Game Slot Slot Game Bonus New Member 100 Agen Togel terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Agen Togel Online Agen Togel Singapore Togel Toto Macau Situs Togel Terpercaya 10 Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Judi Togel Situs Togel BRI Online 24 Jam situs togel dan slot SITUS TOGEL DEPOSIT VIA DANA situs togel terbaik 5 bandar togel terpercaya bandar togel hadiah 4d 10 juta terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Situs Slot Bet 100 Perak situs bandar togel terpercaya Bandar Togel Deposit Pulsa Situs Slot Situs Slot deposit Pulsa Agen Slot Dan Togel Toto Slot Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Situs Togel Online Situs Slot Togel Terlengkap Agen Slot BO Togel Agen Togel Online Situs Bandar Togel Dan Slot Situs Togel Togel Deposit Pulsa Slot Gacor Bandar Togel Lengkap Situs Slot 5 Bandar Togel Terpercaya Bo Togel dan Slot Toto Togel Judi togel Togel Hadiah 2D 100rb Bandar Togel Dan Slot Togel Bet 100 Lotre Togel bandar darat togel 5 bandar togel terpercaya Situs Togel Terpercaya bandar judi terpercaya Bandar Togel Terbesar Bandar Togel Online bandar togel bandar togel terpercaya hadiah terbesar judi togel bandar togel terbesar situs judi online bandar togel terbesar Togel Online Bandar Togel Bolak Balik Dibayar Bandar Togel Lengkap situs togel Bandar Togel Togel Hadiah 4d Terbesar bandar togel hadiah terbesar Bandar Togel Hadiah 4d Terbesar judi togel Togel Online Terbaik Situs Togel Terbesar Bandar Lotre Togel Togel Kamboja Dingdong Togel Bandar Togel Terbesar dan Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Daftar Bandar Togel Togel Deposit Via Dana 5 Bandar togel terpercaya agen togel terpercaya slot online Situs Bonus New Member Slot Gacor 10 Situs Bandar Togel Slot Online Agen Slot Online Slot Pragmatic Slot Pragmatic Agen Togel Lengkap Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Slot Resmi Bo Togel Situs Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Agen Bo Togel Bandar Togel Slot Pragmatic Judi Slot Pragmatic agen togel online Agen Togel Terpercaya toto togel 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Online Situs Togel Resmi Agen Slot Judi Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya Slot Pulsa Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Bo Togel Togel deposit pulsa Agen Judi Slot Online Terpercaya Situs Slot Gacor Mesin Slot Bandar Togel dan Slot Agen Judi Slot Pragmatic Slot Online Via Dana Link Slot Gacor Situs Game Slot Online SITUS SLOT ONLINE GAME SLOT Agen Togel Terpercaya Bandar Togel Slot Bandar Togel dan Slot Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4d 10 Juta Bo Togel Bandar Togel Deposit Pulsa Bandar Togel Terpercaya Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Slot Pragmatic 5 Bandar Togel Terpercaya Bandar Darat Togel Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah 2d 100rb Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel Lengkap Bandar Togel Online Bandar Togel Terbesar Daftar Bandar Togel Tertua Agen Slot Bonus 100 Agen Togel Mesin Slot BANDAR TOGEL HADIAH 2D 100RB Bandar Togel 77 TOTO SLOT 5 Bandar Togel Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya 2022 Situs Judi Slot Terbaik Bandar Darat Togel Bandar Lotre Togel Bandar Togel Bet 100 Rupiah Bandar Togel Bet 100 Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya BANDAR TOGEL HADIAH 4D 10 JUTA Bandar Togel Terpercaya BANDAR TOGEL TERPERCAYA HADIAH TERBESAR Bandar Togel Terbesar BANDAR TOGEL LENGKAP Bandar Togel Hadiah Full Togel Online Bandar Togel Resmi Bandar Togel Terbaik Bandar Togel Terbesar Situs Slot Online Bandar Judi Slot Online BANDAR JUDI SLOT ONLINE BANDAR TOGEL TERPERCAYA KUMPULAN SITUS JUDI SLOT 4D Situs Bandar Togel Hadiah 4d 10 Juta LINK BANDAR SLOT TERPERCAYA Daftar Bandar Togel Terbesar Dan Terpercaya Daftar Bandar Togel Tertua Dingdong Togel Daftar Situs Judi Slot Online BANDAR TOGEL TERPERCAYA AGEN JUDI SLOT ONLINE TERPERCAYA DAFTAR JUDI SLOT ONLINE Slot Pragmatic BO JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS SLOT GACOR Nama Nama Situs Judi Slot Online Terpercaya Togel China Bandar Judi Slot Online SITUS JUDI SLOT DEPOSIT PULSA Situs Slot Deposit Pulsa Togel Kamboja Agen Togel Resmi AGEN SLOT ONLINE Slot Bonus New Member 100 LINK BO TERPERCAYA SITUS SLOT GACOR Slot Gacor Agen Judi Slot Online Resmi DAFTAR NAMA NAMA SITUS JUDI SLOT ONLINE DAFTAR SITUS JUDI SLOT ONLINE AGEN TOGEL RESMI DEPOSIT PULSA Toto Slot Agen Judi Slot Gacor SLOT ONLINE KUMPULAN NAMA SITUS SLOT ONLINE TERPERCAYA Bandar Togel dan Slot GAME SLOT ONLINE Togel Bandar Darat BANDAR TOGEL TERBESAR TOGEL HADIAH PRIZE 123 BANDAR TOGEL TERPERCAYA Agen Slot Online Situs Slot Deposit Pulsa Situs Judi Online Situs Slot Online Situs Judi Togel Situs Judi Slot Online Terpercaya 5 Bandar Togel Terpercaya Toto Slot Agen Judi Slot Online Situs Slot Terbaru Togel Deposit Pulsa Slot Online Situs Judi Slot Online Terpercaya Slot Pragmatic Bandar Togel Bet 100 Perak Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Mpo Situs Judi Slot Online Slot Online Terbaik dan Terpercaya Game Slot Agen Slot Pulsa Slot Gacor Agen slot dan Togel Agen Judi Slot Online Terpercaya Togel dan Slot Agen Togel Slot Gacor Slot Gacor Agen Judi Slot Online24Jam Slot Gacor Judi Online Judi Slot Online Bo Togel Slot Online Sultanplay Situs Judi Slot Online Situs Mpo Slot Gacor Slot PG Soft Slot Online Sultanplay Situs Togel Online Agen Judi Slot Online Situs Togel dan Slot Online 10 Situs Togel Terpercaya 10 SITUS TOGEL TERPERCAYA Slot Online Terpercaya Joker Slot Bandar Togel Dan Slot Bandar Togel Hadiah Full Bandar Togel Hadiah Terbesar Bandar Togel BANDAR TOGEL TERPERCAYA Akun Togel Resmi Togel Macau Togel Kamboja Slot Deposit 5000 Slot Terpercaya Togel Singapura Toto Macau Nama Nama Situs Slot Online Bandar Togel Kamboja Bandar Togel Terpercaya Togel Hadiah 4d 10 Juta Terpercaya Agen Slot Agen Judi togel Resmi Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terbesar Bandar Toto Terpercaya Agen Slot Gacor Togel Hongkong Judi Slot Online Hondatoto Ojktoto agen slot agen togel resmi togel online agen togel terpercaya agen togel slot online bandar togel situs slot bandar togel online judi slot agen bandar togel agen togel situs judi slot slot online 5 bandar togel terpercaya bo togel terbesar agen slot judi togel online agen togel terpercaya situs togel terpercaya slot online bo togel slot online bo togel bo togel agen togel online agen togel online bo togel deposit via pulsa bet 100 tanpa potongan agen togel terpercaya https://www.cansbar.com/cgi-bin/ toto slot bo togel bo togel idn slot bo togel judi togel online slot gacor https://www.veracruzanos.info/wp-admin/js/widgets/ murah slot situs judi slot situs togel resmi daftar bandar togel tertua slot togel agen togel resmi aman https://www.la-hunaudaye.com/wp-includes/pomo/ situs togel resmi bo togel situs slot situs slot nama toto togel togel online bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya https://wegotpowerfilms.com/music/img/ judi slot online situs slot gacor situs agen toto togel resmi situs slot online terbaik 5 bandar togel terpercaya situs slot daftar togel bandar togel lengkap agen slot dan togel terpercaya bandar slot terpercaya dingdong togel agen judi togel situs togel situs judi slot situs togel bandar togel situs togel terpercaya bo togel hadiah terbesar togel 100 perak bo togel terpercaya seratus bandar togel togel 100 situs judi slot online togel hongkong togel sdy situs togel situs toto slot 4d terpercaya bandar togel terbaik togel singapore situs togel terbaik agen togel resmi situs judi slot online bandar togel hadiah 4d terbesar situs slot deposit pulsa agen judi slot online agen judi slot gacor online situs judi slot online togel macau togel macau nama situs togel terpercaya situs bo togel togel kamboja slot mpo situs judi slot terbaik bo judi slot online bandar togel hadiah 4d 10 juta daftar bandar togel terbesar dan terpercaya situs togel terpercaya agen judi slot Duta Jav bo togel situs slot online situs judi slot terbaik agen togel terpercaya situs togel online toto togel lengkap agen slot deposit pulsa tanpa potongan situs togel terbesar dan terpercaya agen togel terpercaya daftar togel toto online agen judi slot gacor online agen slot deposit pulsa tanpa potongan situs bandar togel lengkap situs togel terpercaya daftar togel toto online toto togel lengkap situs togel online bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel slot hoki agen slot dan togel terpercaya situs togel online terbesar agen slot dan togel terpercaya toto togel lengkap agen togel hadiah 2d 100rb bandar togel terpercaya togel wap dingdong togel daftar agen judi slot online situs judi slot online agen judi slot gacor online togel sdy