Kierunki działania AK – 2018 – „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”. 2017-2019 – „Duch, który umacnia miłość”

KIAK

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
      Prezes
      Wiceprezesi
      Członkowie Zarządu

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce:
      Prezesi Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej
      Delegaci (jeden z każdej diecezji) Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej
      Członkowie AK mianowani do Rady KIAK przez Kościelnego Asystenta Krajowego

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący
      Członkowie

Biuro Krajowe
      Dyrektor Biura

Krajowy Asystent Kościelny