Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 46, listopad 2013

biul46

Szanowni Państwo.

Ostatni w tym roku numer Biuletynu KIAK poświęcamy w znacznej części sprawom aktywności społecznej naszego stowarzyszenia. Mamy na tym polu znaczące dokonania i to na poziomie krajowym, jak i diecezjalnym. Mam tu m.in. na myśli październikową konferencję w Sejmie poświęconą świętowaniu niedzieli, której efektem było podpisanie, razem z jej współorganizatorami, stanowiska popierającego poselski projekt ustawy wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę.

Gdy piszę te słowa, przed nami jeszcze jedna ważna konferencja, poświęcona Dokumentowi Społecznemu KEP, której głównym referentem będzie abp. Józef Kupny. Jej celem jest ukazanie możliwości i potrzeby uczestnictwa świadomych swej misji katolików świeckich w życiu społeczno-gospodarczym i w polityce. I tym razem zaproszenie do udziału w tym spotkaniu przyjął nuncjusz papieski abp Celestino Migliore. Podobnie jak poprzednie, również ta konferencja odbędzie się w gmachu Sejmu. To ważne, że głos Akcji Katolickiej zaczyna być lepiej

Innym ważnym tematem, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to praca jaką Diecezjalne Instytuty AK wykonują na rzecz osób chorych i potrzebujących. Takim przykładem jest prowadzony przez DIAK diecezji sandomierskiej Dom Ulgi w Cierpieniu w Ostrowcu Swiętokorzyskim. Poświęcamy mu sporo uwagi w tym numerze, bo warto pokazać, że Akcja Katolicka, której głównym zadaniem jest stała formacja religijna jej członków, z powodzeniem prowadzi ważne społeczne działania. Taki jest bowiem cel naszego istnienia ? poprzez stałą formację przechodzić do czynów, służąc ludziom i Kościołowi. słyszany. Nasze inicjatywy coraz częściej odnotowu­ją media, nie tylko katolickie.

Oczywiście nie można nie docenić innych form działalności prowadzonych w wielu diecezjach. Organizujecie Państwo ważne sympozja i konferencje, czego najlepszym przykładem jest chociażby Poznańskie Forum Duszpasterskie. Godne odnotowania są inicjatywy o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym. Cieszę się, że tyle wspaniałych imprez Akcja Katolicka organizuje z okazji dorocznego Dnia Papieskiego.

Z perspektywy mijającego roku mamy powody do satysfakcji. Niech to będzie zachętą do dalszej pracy, poprzez którą kształtujemy przestrzeń publiczną naszego kraju, dając świadectwo o Bogu słowem i czynem.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK

09-12-2013