Konferencja ?W trosce o człowieka i dobro wspólne? – stanowisko

Warszawa. Dnia, 30.11.2013

Zebrani w budynku Sejmu RP na konferencji ?W trosce o człowieka i dobro wspólne? członkowie Akcji Katolickiej oraz Parlamentarzyści skupieni w Zespole Członków i Sympatyków Ruchu Światło ? Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich uznajemy, iż godność człowieka jest szczególną wartością.

Działając w trosce o człowieka, domagamy się, by był właściwie traktowany we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego.

Niepodważalne prawa człowieka pochodzące od Stwórcy wymagają poszanowania i ochrony przez każdą władzę publiczną. Szczególną troską należy otoczyć małżeństwo i rodzinę, której wartość jest dzisiaj szczególnie podważana.

Uznajemy, że każde ludzkie życie należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci oraz zapewnić niepodważalne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci. Należy pomagać rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, a zwłaszcza rodzinom dotkniętym tak dziś powszechnym bezrobociem.

————

Roztropną troskę o dobro wspólne pragniemy realizować poprzez nasze większe zaangażowanie społeczne i polityczne, troszcząc się o obecnie żyjących, o ich godny byt, godną pracę i zapłatę, ale także z myślą o przyszłych pokoleniach. Pragniemy, by nasza troska o dobro wspólne prawdziwie służyła rozwojowi naszej Ojczyzny.

Bp Marek Solarczyk ? Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Drodzy uczestnicy Konferencji

Zebraliśmy się w budynku naszego parlamentu z bardzo konkretnymi oczekiwaniami i nadziejami na owoce konferencji poświęconej refleksji nad dokumentem Konferencji Episkopatu Polski „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Jesteśmy uczestnikami aktualnych wyzwań życia publicznego i roli Kościoła katolickiego w tych doświadczeniach.

Miejsce naszego zebrania i jego uczestnicy są okazją do krótkiej refleksji historycznej, nawiązującej do czasów II Rzeczypospolitej i dziejów parlamentaryzmu tamteg

o okresu. Warto przypomnieć, że w sześciu kadencjach sejmu i pięciu kadencjach senatu II RP posłami i senatorami byli także duchowni katoliccy. 75 kapłanów (wykonujących 102 mandaty parlamentarne – niektórzy pełnili swoje funkcje ponad jedną kadencję) czynnie włączyło się w ówczesne życie polityczne na terenie parlamentu. Zauważalną regułą był fakt, że liczna obecność duchownych reprezentujących interesy grup społecznych i narodowościowych miała miejsce wówczas, kiedy społeczności te rozpoczynały swoją drogę zaangażowania publicznego. Z czasem, kiedy grupy te się rozwijały, wówczas reprezentacja duchownych bardzo zasadniczo zmniejszała się i odpowiednie zadania reprezentowania wspólnoty Kościoła podejmowali wierni świeccy.

Dzisiejsza konferencja i tak liczna reprezentacja  Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło ?Życie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest wyraźnym podkreśleniem bardzo rozwiniętego udziałuświeckich w życiu publicznym w duchu troski o wartości przeżywane w Kościele. Wartość takiej troski, w 1935 roku, w debacie sejmowej, wyraził poseł ks. Szczepan Szydelski: ?Kościół  rzymski nie jest dla nas jakimś państwem watykańskim, idącym na podbój świata i Polski w imię żądzy panowania. Kościół katolicki jest dziedzictwem apostołów i męczenników, jest skarbnicą dóbr duchowych, a w tym charakterze jest naszym nauczycielem i wychowawcą. Poza zmiennymi formami zewnętrznymi, poza światłami i cieniami w jego historii politycznej, widzimy w tym Kościele wieczne wartości prawdy iświatła.

 Pragniemy, aby nauki tego Kościoła przenikały nasze życie prywatne i państwowe, aby regulowały nasze stosunki społeczne, aby dopomagały do rozwiązywania wielkich zagadnień, jakie nam stawia dzisiejsze życie zbiorowe”.

Doceniając dzisiejsze warunki naszego spotkania, warto tym bardziej podkreślić obecność Nuncjusza Apostolskiego ks. Abpa Celestino Migliore. Jego życzliwość dla Polski i dla Kościoła polskiego bardzo przypomina postać i oddanie pierwszego nuncjusza w II Rzeczypospolitej, ks. Abpa Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Ks. Abp Ratti kilka miesięcy przed wyborem na Stolicę Piotrową powiedział: ?Jestem przyjacielem Polski. Cieszę się, że zostałem mianowany nuncjuszem w Polsce. Gotów jestem tu całe życie pozostać, a nawet nic nie miałbym przeciw temu, aby na waszej ziemi złożono kości i prochy moje. Ukochałem waszą piękną Ojczyznę. Z racji Polski zostałem biskupem, w Polsce zostałem konsekrowany na biskupa przez biskupów polskich, a nawet ten piękny krzyż pektoralny, który noszę na piersiach, otrzymałem od Ojca Świętego zapewne dlatego, że jestem nuncjuszem  Polsce. Ja jestem właściwie biskupem polskim”.

Słowa te dedykuję ks. Arcybiskupowi Nuncjuszowi z podziękowaniem za jego obecność i liczne wyrazy wsparcia dla Kościoła w Polsce, a dziś dla naszej inicjatywy

.

Niech konferencja i nasze w niej uczestnictwo będą przepełnione słowami papieża Franciszka, jakie zawarł w ostatniej adhortacji ?Evangelii gaudium „, w punkcie 207: ?Każda wspólnota Kościoła, która nie zamierza w pełni i w sposób twórczy skutecznie współpracować, aby ubodzy żyli godnie i nikt nie był wykluczony, narazi się także na ryzyko rozkładu, chociażmówi o tematach społecznych lub krytykuje rządy. Łatwo podda się w końcu światowości duchowej, maskowanej praktykami religijnymi, bezowocnymi zebraniami lub pustymi przemówieniami”.

Życzę wszystkim, aby nasze obrady i przemówienia przyniosły liczne owoce, które ożywią i przyniosą umocnienie naszej troski o człowieka i dobro wspólne.

wystąpienie w ikona_pdf2 

———–

W trosce o człowieka i dobro wspólne

Przyjęciem stanowiska w/s większego zaangażowania katolików świeckich w życie publiczne zakończyła się konferencja, którą 30 listopada, w Sejmie,  zorganizowała Akcja Katolicka wspólnie z Parlamentarnym Zespołem Członków i Sympatyków Ruchu Światło i Życie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Głównym tematem był tytułowy Dokument Społeczny KEP, który przedstawił jego współautor, metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny.

Czy w głoszeniu Dobrej Nowiny jest miejsce na sprawy społeczne, czy Kościół ma coś do powiedzenia w ten temat i czy powinien się w tych kwestiach wypowiadać; są przecież środowiska, które mu tego prawa odmawiają. Odpowiedź jest krótka i jednoznaczna – TAK, bo przecież Nauka Społeczna Kościoła jest integralną czę

ścią jego Magisterium. Rolą Kościoła jest przypominanie, że w życiu społeczno-politycznym nie tylko jest miejsce na moralność, ale że w każdej sferze przestrzeni publicznej należy się kierować jej normami. Ich brak odsłonił m.in. światowy kryzys gospodarczy. Arcybiskup podkreślił, że nie respektowanie norm moralnych i standardów etycznych grozi kryzysem wartości w Polsce, gdzie przez wieki były fundamentem integrującym społeczeństwo wokół najważniejszych wyzwań i problemów kraju. Mówiąc o nadziejach i rozczarowaniach w kontekście dokumentu KEP, arcybiskup Kupny zwrócił uwagę, że wprawdzie został pozytywnie odebrany przez media, ale zabrakło wokół niego debaty zarówno  w środowisku świeckim jak i kościelnym.

Gość honorowy konferencji, nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, dziękując za inicjatywę i podjęcie problematyki godności człowieka i dobra wspólnego, podkreślił w swoim wystąpieniu, że jej tematyka odpowiada na pytania, jakie codziennie stawia każdy z nas zaniepokojony nie do końca zrozumiałymi mechanizmami ekonomii i finansów. W sytuacji gdy rynek staje się coraz aktywniejszym uczestnikiem życia społecznego, gdy wszystko praktycznie obraca się wokół pieniądza, potrzebna jest coraz szersza wiedza na temat gospodarki. To kolejny etap w programie kształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, który przed 30. laty rozpoczął się w Polsce.

Wszyscy prelegenci wskazywali na fakt, że na całym świecie odbywa się rekonstrukcja polityki społecznej. Proces ten wymaga wielkiej rozwagi polityków

 odpowiedzialnych za tworzenie prawa, ekonomistów kształtujących podstawy gospodarcze i społeczeństw, których członkowie nie mogą być sprowadzeni jedynie do roli biernych uczestników przestrzeni publicznej. Zwracano także uwagę, że wolność niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdej sfery życia nie może stać się bóstwem bez korzeni i odpowiedzialności. Wolność w wymiarze  społecznym, politycznym i gospodarczym wymaga ładu. Znaczną rolę mają tu do odegrania media, które powinny wyławiać najważniejsze problemy i promować ideę racjonalnego dyskursu między rządzącymi i rządzonymi.

pełna relacja TV na stronie Sejmu – 

(bu); foto.: Małgorzata Telus, Ks. Grzegorz Wójcik i Teresa Kałudzińska, Hanna Marchlik

01-12-2013; aktualizacja 03-12-2013

patrz galeria