Szkolenie liderów. Pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II.

Lutowe szkolenie było kontynuacją konferencji, którą Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej zorganizował w czerwcu ub. r. na Jasnej Górze dla uczczenia 50.rocznicy rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego. Referaty wygłosili wówczas ks. bp Mariusz Leszczyński, prezes Halina Szydełko i ks. prof. Tadeusza Borutka. Gościem konferencji był wówczas jedyny żyjący w Polsce świadek soboru o. Jerzy Tomziński.

Tym razem temat podjęli  ks. Jarosław Maciej Popławski, który wystąpił z wykładem  ?Rola Świeckich w Kościele w świetle dokumentów soborowych? oraz znany publicysta red. Tomasz Terlikowski, który z kolei przedstawił ?Zagrożenia wynikające z zafałszowanej interpretacji idei soborowych”.

Wykład księdza Popławskiego koncentrował się wokół  Dekretu o Apostolstwie Świeckich (Apostolicam Actuositatem) przyjętym przez Ojców Soborowych 18 listopada 1965 roku i jego głównych tezach: apostolstwie w wymiarze eklezjalnym, dojrzewaniu do apostolstwa i zadaniach, jakie dokument stawia przed dojrzałymi chrześcijanami.

Prelegent przypomniał przesłanie zawarte we wstępie dekretu. ?Nasze czasy wymagają od ludzi świeckich  nie mniejszej gorliwości; co więcej, dzisiejsze warunki żądają od nich o wiele intensywniejszego i szerzej zakrojonego apostolstwa. Ustawiczny bowiem przyrost ludności, postęp nauki i umiejętności technicznych, zacieśniające się stosunki międzyludzkie nie tylko rozszerzyły niezmiernie dziedziny apostolstwa świeckich, przeważnie im dostępne, ale wyłoniły nowe problemy, które wymagają od nich bacznej czujności i zainteresowania.?

Słowa te po blisko półwieczu nic nie straciły na aktualności. Posłannictwo Kościoła spełniają wszyscy, którzy go tworzą. Rola świeckich jest nie do przecenienia. Na wszystkich świeckich spoczywa bowiem obowiązek, aby poprzez dzieło ewangelizacji rozszerzali  Boży porządek na całym świecie.  Ważne jest, żeby apostołowanie świeccy realizowali zaczynając od swych rodzin,  przenosząc następnie świadectwo wartości chrześcijańskich na życie zawodowe, społeczne, dając wszędzie przykład apostolstwa godności chrześcijańskiej w duchu autentycznej miłości bliźniego. Ksiądz Popławski przypomniał również znaczenie sakramentu bierzmowania, który rozumiany jako świadectwo dojrzałości chrześcijańskiej można nazwać sakramentem Akcji Katolickiej, stowarzyszenia przygotowującego swoich członków do świadomego i zaangażowanego apostołowania.

Z kolei red. Tomasz Terlikowski w swoim wykładzie nawiązał do słów papieża Benedykta XVI skierowanych do duchowieństwa diecezji rzymskiej na początku rozpoczętego niedawno Wielkiego Postu. Głównym tematem wypowiedzi papieskiej był właśnie II Sobór Watykański. Papież zauważył, że był Sobór Ojców, prawdziwy Sobór, ale był też sobór mediów. Podczas gdy ten pierwszy był soborem wiary poszukującej zrozumienia znaków czasu w danej chwili, poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, jakie Bóg stawia w tej chwili i znalezienia w Słowie Bożym słowa na dziś i jutro, tak  „sobór dziennikarzy” dokonywał się w kategoriach współczesnych mediów bez kontekstu wiary, w języku polityki. Niestety, zdaniem Tomasza Terlikowskiego, w pewnym sensie przekaz medialny okazał się silniejszy i zaciążył na postrzeganiu wydarzeń soborowych przez świeckich.

Znany publicysta mówił o negatywnych skutkach  biorących się z niezrozumienia, bądź  fałszywego odczytywania przesłania soborowego. Wskazał na niechlubną rolę niektórych teologów w procesie liberalizacji chrześcijaństwa, którzy własne opinie przedłożyli ponad nauczanie Kościoła. Terlikowski pokazując liczne przykłady kryzysu w Kościele mówił również o oznakach odnowy, którą jego zdaniem jest recepcja autentycznego przesłania Soboru. Nadchodzi czas, aby zacząć korzystać z prawdziwych, a nie zafałszowanych owoców tego wydarzenia.

Bożena Ulewicz
foto.: Teresa Kałudzińska, Jerzy Skórkiewicz

24-02-2013

patrz galeria

 10