Jesteśmy przeciwni uzależnianiu beneficjentów środków unijnych od promocji doktryny gender


Warszawa, 26 lutego 2014 r.

Szanowna Pani Wicepremier
Elżbieta Bieńkowska
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Warszawa

Szanowna Pani Premier, 

w imieniu licznego środowiska katolików świeckich skupionych w największej organizacji kościelnej w Polsce ? Akcji Katolickiej, pragnę wyrazić zaniepokojenie z powodu zapisów w nowych programach regionalnych finansowanych ze środków unijnych EFRR i EFS, które zobowiązują potencjalnego beneficjenta do promocji ideologii gender.

Zapisy te, umieszczone przy każdym działaniu (jako przykład przytoczę fragment opisu Działania 1.3 Przedsiębiorczość, w Osi Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur z RPO WiM 2014-2020), w części pod nazwą ?Kierunki zasad wyboru projektów?, swą treścią nie pozostawiają cienia wątpliwości, co do dalszych konsekwencji prawnych. Cytuję: ?Tryb konkursowy ? wybór projektów do dofinansowania nastąpi na podstawie metodyki i kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący zgodnie z art. 110 rozporządzenia ogólnego. Procedury i kryteria, zgodnie z art. 125, ust. 3 będą zapewniać, że operacje przyczynią się do osiągnięcia celów szczegółowych i rezultatów odpowiednich priorytetów, będą niedyskryminujące i przejrzyste oraz uwzględniać będą zasady określone w art. 7 dotyczącym promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a także w art. 8 dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.?

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. w art. 110 (Funkcje Komitetu Monitorującego) w podpunkcie ?f? znajdziemy zapis mówiący, że komitet rozpatruje w szczególności: ?działania mające na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?, co oczywiście nie budzi zastrzeżeń. Ale gdy sięgniemy do cytowanego art. 7 (Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji) przeczytamy tamże, że: ?Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów?.

Wytyczne dotyczące zasady równości szans płci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014 -2020? dają wykładnię do cytowanego wyżej rozporządzenia PE ?realizacja priorytetów finansowanych przez EFS powinna przyczynić się do zwalczania dyskryminacji, w tym również ze względu na orientację seksualną.? Zakres wsparcia wyraźnie mówi o promowaniu włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa przez: ?zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.?

Pani Minister ? czy mamy rozumieć, że zwalczanie ubóstwa będzie się odbywało w Polsce m.in. poprzez zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną? Komu mają służyć tak kuriozalne zapisy? Czy zdaje sobie Pani sprawę z ich dalszych konsekwencji?

[pełny tekst stanowiska ikona_pdf2]