Homilia Krajowego Asystenta Kościelnego AK Bpa Marka Solarczyka wygłoszona w Święto Chrystusa Króla w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie

logo.bpSolarczykAKwPLUroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Akcji Katolickiej
Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie
22 listopada 2015 r.

 Moi Drodzy!

Jako wspólnota Kościoła stajemy wobec tajemnicy Chrystusa Króla Wszechświata, który odkrywa przed nami dar Swojego Królestwa w przypomnianej dziś procesowej rozmowie z Poncjuszem Piłatem. Jak przedziwnie rozwija się ten dialog. Zadający Jezusowi pytanie o posługę królowania, sam Piłat musi odpowiedzieć na pytanie, czy wyrażona przez niego wątpliwość jest wyrazem jego osobistych poszukiwań i przemyśleń, czy tylko słyszał, jak inni o tym mówili?

Czyż to nie jest także dla nas wyzwanie do tego, abyśmy w szczerości serca i naszej duszy wypowiedzieli Bogu, co znajduje się w najgłębszych zakamarkach naszego życia i wiary? Władca królów ziemi jest tym, Kto nas miłuje i Swoją krwią uwolnił nas od grzechów (por. Ap 1,5).
To On wprowadza w nasze życie Nadzieję przyszłości i Moc Łaski Zbawienia. To ONE potrafią napełnić pokojem i sprawić, że z całą szczerością wypowiadamy JEMU nasze marzenia, składamy świadectwo wytrwałej miłości, ze łzami oczyszczenia uznajemy nasze słabości i ból, przemienia nas piękno czułości Bożego Ducha ofiarowanej we wspólnocie wierzących. Na takich drogach i w takich doświadczeniach wiary Jezus Chrystus czyni z nas Królestwo Boga, Swojego Ojca (por. Ap 1,6). Dziś, nie tyle mamy zadeklarować gotowość dołączenia do Bożego Królestwa, co odkryć owoce Tego Królestwa w naszym życiu i czerpać ze  źródeł tych darów.

Dialog Piłata z Chrystusem, sprawił, że rzymski urzędnik, nie tylko referował zasłyszane opinie, ale sam, chociaż bardzo nieudolnie, zaczął odkrywać tajemnice z życia świadków Bożego Królestwa. Chociaż zadał Jezusowi pytanie: ?A więc jesteś Królem? (J 18,37)?, to właściwie zaczął wewnętrznie zmagać się z ofiarowaną mu bliskością Króla Wszechświata. Chociaż Piłat był sługą wielkiego aparatu władzy Cesarstwa Rzymskiego, to zaczął bronić się przed zwycięskim działaniem Mocy Miłości Boga docierającej do jego duszy. Chrystus Król przekonuje nas, że warto poddać się Jego panowaniu i stać się zwiastunem Jego zwycięstwa w otaczającym nas świecie.

Przeżywając w dniu dzisiejszym święto patronalne Akcji Katolickiej stajemy z wdzięcznością za wszelkie owoce II Krajowego Kongresu naszego Stowarzyszenia, który odbył się przed kilkoma tygodniami w Krakowie, ale także w duchu odpowiedzialności odczytujemy na nowo przesłanie Dekretu o Apostolstwie Świeckich, ogłoszonego przed 50. laty na Soborze Watykańskim II (18 listopada 1965). To właśnie ten epokowy dokument podkreśla odpowiedzialność i niepowtarzalność posłannictwa wiernych świeckich w budowaniu Królestwa Bożego we współczesnym świecie. Ojcowie soborowi przypominali przed pół wieku i odnawiają dziś testament z przeszłości: ?To posłannictwo Kościoła w świecie wypełniają świeccy przede wszystkim przez zgodność życia z wiarą, dzięki czemu stają się światłością świata; przez swoją rzetelność w każdym zajęciu, dzięki której pociągają wszystkich do umiłowania prawdy i dobra, a wreszcie do Chrystusa i Kościoła; przez miłość braterską, dzięki której biorąc udział w życiu, pracach, cierpieniach i dążnościach swych braci, powoli i niepostrzeżenie przygotowują serca wszystkich na działanie łaski zbawczej; przez ową pełną świadomość swojej roli w budowaniu społeczeństwa, dzięki której z chrześcijańską wielkodusznością starają się wypełniać swoje czynności domowe, społeczne i zawodowe. Tą drogą ich sposób postępowania przenika powoli środowisko, w którym żyją i pracują (Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, nr 13)?.

Za tydzień rozpoczniemy nowy Rok Duszpasterski w którym mamy z dumą nieść światło Chrystusa ofiarowane nam w łasce Sakramentu Chrztu i przeżywać z wdzięcznością 1050-lecie królowania Chrystusa na naszej polskiej ziemi. Razem z prorokiem Danielem, składajmy naszym braciom i siostrom świadectwo o królowaniu Syna Bożego, naszego Zbawiciela i Króla (por. Dn 7,13). Niech Jego przybycie do naszego życia i przemieniająca Moc Ducha Świętego, stanie się orędziem nadziei dla świata i królowaniem Bożej Łaski w każdym człowieku.

Amen.

————————–

do pobrania (PDF)
Homilia Krajowego Asystenta Kościelnego AK Bpa Marka Solarczyka wygłoszona w Święto Chrystusa Króla w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie