REKOLEKCJE I ZEBRANIE RADY KIAK

W dniach od 4 do 6 listopada 2016 roku w domu formacyjno – rekolekcyjnym w Warszawie na Bielanach odbyły się rekolekcje oraz Zebranie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Przybyłych Asystentów Kościelnych, Prezesów DIAK oraz delegatów z poszczególnych diecezji powitała p. Prezes KIAK Urszula Furtak. ,,Dziękuję, że jesteście gotowi, by się zatrzymać, by ubogacić swoje wnętrze, by tym ubogaceniem Boga nieść dalej. Niech te ćwiczenia rekolekcyjne będą dla nas umocnieniem, niech będą radością, niech nas prowadzą do tego byśmy byli bliżej Boga.? i dalej ,Dzisiejsze spotkanie jest czasem wyjątkowym, bo jest czasem naszego powitania, spotkania i poznania?- te słowa skierowała Prezes KIAK do JE Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej, którego KEP 05 października powołała na Asystenta Kościelnego KIAK. Ksiądz Biskup kierując do nas swoje słowo powiedział m.in. ,,Traktuję to jako wielkie wyróżnienie dla mnie i honor, że biskupi polscy powierzyli mi to odpowiedzialne zadanie towarzyszenia wam w tej drodze jaką jest Akcja Katolicka. Jako Krajowy Asystent jestem do państwa dyspozycji w całości,  w pełni tak jak umiem i potrafię. Wszystko w naszym życiu dzieje się po coś. Wypełniajmy to nasze powołanie jak najlepiej, ochotnie z otwartym sercem podejmujmy tę wolę Bożą.”

 W rozważaniach rekolekcyjnych, które poprowadził ks. dr Andrzej Lubowicki, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, zgłębiał temat ?Misji Akcji Katolickiej w 1050 lat od chrztu Polski?. Krótko przypominając historię chrześcijaństwa w Polsce, podkreślił znaczenie chrztu dla narodu polskiego. Tożsamość narodowa i wiara chrześcijańska zespojone ze sobą stanowiły podstawę istnienia Polski. Na nowo powróćmy do historii, do korzeni, do chrztu. Hasło ,,Budujmy Polskę Chrystusową? spowodowało kiedyś pospolite ruszenie. Każdemu z nas potrzebna jest  świadomość tożsamości chrześcijańskiej, tych naszych korzeni, skąd przychodzimy. Trzeba na nowo powracać do Chrystusa, aby nas odnawiał. Tak jak wtedy, gdy Mieszko przyjął chrzest. Kiedy Chrystusa odrzucamy, to wtedy przychodzi krzyż. ,,Dziś trzeba nam na nowo odkryć, że Chrystus jest jedyną przyszłością człowieka?- podkreślił rekolekcjonista. Aby powołanie swoje  realizować trzeba mieć świadomość, świadomość tożsamości narodowej, tożsamości kościelnej ? bycia dzieckiem Bożym, ale tożsamości bycia członkiem AK, odpowiedzialnym za AK. Potrzebna jest świadomość duchowości Akcji Katolickiej.

 W dalszej części rozważań nasz przewodnik duchowy wskazywał, że w Akcji Katolickiej potrzeba ludzi wierzących, wierzących Asystentów Kościelnych, wierzących prezesów AK, wierzących w AK. ,,Warto podczas tych rekolekcji postawić sobie pytanie: czy to co czynię, to czynię z wiarą?. Potrzeba, aby Duch Święty był obecny w każdej chwili naszego życia. ,,Świeccy mają swoją duchowość- inną od duchowości księdza czy zakonnika”. W rozumieniu duchowości osób świeckich winno być zrozumienie do czego mnie Bóg powołuje. Bóg nam zaufał ? powierzył nam zadanie, misję. Otrzymaliśmy też narzędzia, aby realizować to powołanie. W tych zadaniach ukierunkowuje nas na miłość. Tak więc w strukturach AK potrzebne są osoby głęboko wierzące, a nie tylko osoby pobożne czy religijne. Często bywa tak, że tam gdzie ksiądz nie trafia do ludzi, świeccy trafiają ze swoim świadectwem. Dlatego potrzeba ludzi wierzących. A Akcja Katolicka ma szczególne zadanie apostolskie w świecie. ,,Życzę, aby w AK było jak najwięcej ludzi wierzących.? W godzinie apelu jasnogórskiego rozważano też drogę krzyżową wg ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 Uczestnikom rekolekcji towarzyszyła modlitwa brewiarzowa z bogatą refleksją.  Powołanie świeckich do apostołowania oparte jest na wezwaniu do głoszenia Dobrej Nowiny, apostoł to człowiek, który sięga po Ewangelię. Dotyka źródła i to staje się motywem do działania, do którego Bóg go wzywa. ,,Jeśli jesteś w strukturach AK to odpowiedziałeś na to wezwanie. Organizujesz struktury dobra, bo zło samo się organizuje. Trudno jest zorganizować dobro, dlatego tak ważne jest mieć świadomość apostołowania w świecie?- powiedział rekolekcjonista. Dodał, że ,,Maryja jest wzorem posługiwania: słuchała i czyniła. Powinniśmy brać z Niej przykład: być postawą służby i czynu?.

 W czasie zatrzymania rekolekcyjnego usłyszeliśmy o dwóch filarach Akcji Katolickiej: formacja i akcja. W ramach formacji chodzi o to, by odkryć na nowo na czym  polega moja misja, skąd czerpać siły i motywację. W AK jest praca zespołowa, ale pierwsza jest pracą nad sobą a potem z ludźmi. Potrzebne jest osobiste nawrócenie, osobista przemiana. Warto wrócić do własnego chrztu, by zastanowić się czym jest Boża miłość. Potrzebny jest czas i dyscyplina by zapanować nad własnych ego. ,,Potrzebna jest droga Jezusa Chrystusa, droga krzyżowa. Nie zawsze rozumiemy i pojmujemy tę drogę, którą Jezus nas prowadzi, ale winniśmy nią kroczyć w myśl słów Jezusa:  ,,Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”- przypomniał ks. rekolekcjonista. W swojej świadomości ,,ja” możemy Boga odrzucić, a nawet stanąć w opozycji do Niego. Jeśli mamy świadomość, że Bóg jest na pierwszym miejscu, to realizujemy swoje powołanie. AK ma szczególne zadanie ukazywania miłości do ludzi, wykorzystując środki i narzędzia jakie dał im Bóg, by służyć ludzkości. ,,Właściwie rozumiana miłość powoduje, że nie chcemy jej zatrzymywać dla siebie, ale dzielimy się tą Boża miłością z innymi. Bóg powołuje każdego z nas do pełni życia, byśmy Bogiem się zachłysnęli. Choć na drodze staje nasza pycha. Winniśmy pamiętać, aby prowadzić wewnętrzną walkę z własnym ego, a nie z innymi ludźmi”- podkreślił ks. A. Lubowicki. Ciągle trzeba zaczynać te walkę od początku, zapierać się samego siebie, gdy wygram tę walkę to wtedy będę mógł głosić Jezusa Chrystusa. Tak też jest w AK ? trzeba zaczynać od nowa, od formacji, by przejść  do akcji.

 Posiedzenie Rady KIAK otworzyła Prezes KIAK Urszula Furtak. W obradach uczestniczyli bp. Marek Solarczyk oraz bp. Mirosław Milewski. Na wstępie p. Prezes podziękowała bp Solarczykowi, który, jak wspomniał, przez 40 miesięcy pełnił funkcję Asystenta Kościelnego KIAK. Po oficjalnym przywitaniu nowego Asystenta Kościelnego KIAK przez p. Prezes bp Mirosław Milewski raz jeszcze podkreślił gotowość pomocy i otwartość. ?Zostajemy posłani do ludzi ,,głuchoniemych” na Boga. Gdy to co mamy zrobić, będziemy robić jak najlepiej potrafimy, to wtedy będziemy otwierać tych ludzi na Chrystusa, na Ewangelię. W naszym życiu Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi. To powołanie wykonujmy najlepiej jak potrafimy. Wypełniając wolę Bożą, wypełniamy swoje powołanie głoszenia Ewangelii na co dzień?- powiedział Bp Milewski.

 Rada KIAK zapoznała się z ostatnim czasem działalności Zarządu KIAK. Obradowano nad nowelizacją wielu niezbędnych dokumentów organizacyjnych. Jednak głównym tematem była praca w grupach tematycznych dotyczących obszarów rozwoju Akcji Katolickiej w Polsce. Rada zapoznała się z ramami programu duszpasterskiego w Polsce, przyjęła kalendarium spotkań formacyjnych dla AK w całej Polsce oraz działań KIAK na 2017 rok. Powołano komisję statutową, która rozpocznie pracę nad nowelizacją statut AK.

 Gościem Rady był pan inż. Antoni Zięba ? obrońca życia poczętego i współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, który przybliżył aktualny stan wielkiej potrzeby wspólnej mobilizacji w zakresie ochrony życia od jego poczęcia po naturalny kres.

 Krystyna PilarczykDelegat do Rady KIAK, Archidiecezji Częstochowskiej

patrz – galeria

P1200711