„Idźmy i głośmy z Maryją”. Spotkanie przed Szczytem Jasnogórskim.

„Maryjo, my, członkowie Akcji Katolickiej,
jeszcze raz tu, na tej Świętej Górze, Ciebie zapewniamy:
jesteśmy, pamiętamy, czuwamy!”
Biskup Mirosław Milewski

Na tegorocznej pielgrzymce Akcji Katolickiej zaraz po wyjściu z częstochowskiej archikatedry przyszło nam zmagać się z deszczem w drodze do Tronu Matki Bożej. Obserwując jednak przemieszczającą się za Krzyżem kolumnę pielgrzymów, można było odnieść wrażenie, że chęć i determinacja zawierzenia siebie i Akcji Katolickiej Matce Bożej, w setną rocznicę objawień Maryi w Fatimie, była tak wielka, że naszej pielgrzymki nie powstrzymałaby chyba najstraszniejsza ulewa, czy burza.

Przybyłych do Tronu Matki Bożej pątników przywitali Ojcowie Paulini. Następnie, przed Eucharystią, krótkie słowo do członków Akcji skierowała prezes KIAK Urszula Furtak, która w swym wystąpieniu do hasa tegorocznej pielgrzymki: ?Idźmy i głośmy z Maryją?, powiedziała: „Dziś wspólnie z wieloma z Was dotarliśmy tu przed Jasnogórski Szczyt, z pięknej bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie”. Jednocześnie prezes KIAK przypomniała, zebranym przed Szczytem, że przybycie na Jasną Górę jest wyrażeniem radości z faktu przynależności do Maryi. „Dziś odnowimy uczyniony przed laty Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej, pokłonimy się Maryi, i ofiarujmy Jej naszą służbę” ? kontynuowała prezes KIAK.

Kulminacyjny element pielgrzymki stanowiła Eucharystia, która jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, wyznacza rytm życia wspólnoty Ludu Bożego. Mszę św. wspólnie z Biskupem Mirosławem Milewskim, celebrowali prezbiterzy odpowiedzialni w diecezjach oraz parafiach za Akcję Katolicką.

W homilii, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, nawiązując do wypowiedzi papieża Franciszka, który przy okazji jubileuszu włoskiej Akcji Katolickiej, opisał cztery filary aktywności apostolskiej Akcji Katolickiej.

„Cztery filary naszej działalności to: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat” ? powiedział Biskup Milewski. Dodał przy tym, że: „Bez któregoś z nich budynek Akcji Katolickiej będzie tylko prowizorycznym barakiem”. W dalszej części homilii Asystent Krajowy Akcji Katolickiej, stwierdził klarownie, że w tej materii: „nie możemy pozostać głuchymi na to słowo Następcy św. Piotra”. Prowadząc dalej swe rozważania zachęcał zgromadzonych na Eucharystii członków Akcji Katolickiej autentycznej oceny stanu tych filarów w naszym posługiwaniu.

Po Eucharystii, prezes Urszula Furtak podziękowała pielgrzymom Akcji Katolickiej, za tak liczną obecność i świadectwo wiary złożone podczas pielgrzymki. Po podziękowaniach Pani Prezes w obecności Biskupa Mirosława, prezbiterów i zarządu KIAK, wspólnie z zebranymi przed Szczytem członkami stowarzyszenia odmówiła Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Jeszcze raz w pożegnalnym przemówieniu wybrzmiały wyraźnie słowa Prezes KIAK do kapłanów o zaangażowaniu w Akcję Katolicką i wyzwalaniu w laikacie ducha akcyjności. Kończąc swe przemówienie apelem do laikatu zrzeszonego w Akcji Katolickiej Prezes Furtak powiedziała: „Świeccy współpracownicy bądźmy gotowi. Tu u stóp Maryi, śmiało mogę powiedzieć: Czuwajmy! Dbajmy o siebie samych, o naszą jedność, o dobro duchowe, bądźmy radośni i gotowi na błogosławieństwo Kościoła! Króluj nam Chryste!”

AD

 .

Słowo Krajowego Asystenta Kościelnego AK, Bp. Mirosława Milewskiego przed Szczytem Jasnej Góry

Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę 2017
Czytania ze wspomnienia bł. Bogumiła, biskupa (1 Kor 12, 31 ? 13, 3; Mt 16, 24-27)

 Ekscelencje, Księża Biskupi! Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym! Kochane Osoby Życia Konsekrowanego! Mam tu na myśli zwłaszcza zawsze gościnnych Ojców Paulinów, kustoszy tego narodowego sanktuarium! Drodzy Bracia i Siostry, zgromadzeni na tej Świętej, Jasnej Górze Zwycięstwa! Szczególnie pozdrawiam członków Akcji Katolickiej, przybyłych ze wszystkich stron naszej Ojczyzny do tronu Królowej Polski, w roku jubileuszu trzechsetlecia koronacji Jej cudownej Ikony!

1. W tym roku mija 150 lat od narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech, co zapoczątkowało wielki ruch współpracy świeckich i duchownych w wielu krajach świata, a po I wojnie światowej także w Polsce. Nie zapominamy, że 95 lat temu Papież Pius XI w swojej programowej encyklice Ubi arcano Dei z dn. 23 grudnia 1922 r. określił cele i zadania Akcji Katolickiej, która ma ?odbudowywać Królestwo Chrystusowe na ziemi?. W kwietniu br. papież Franciszek z okazji wspomnianego jubileuszu spotkał się z przedstawicielami włoskiej Akcji Katolickiej i podkreślił, że również dla niego rocznica ta ma w pewnym sensie wymiar rodzinny, gdyż jego ojciec i babcia także należeli do tego stowarzyszenia. Franciszek przypomniał w tym przemówieniu cztery filary Akcji Katolickiej, a są nimi: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat, z których jeden lub inny, zależnie od czasów, był mniej lub bardziej podkreślany. Dziś zaś widać wyraźnie ? mówił Papież ? ?że apostolstwo misyjne potrzebuje modlitwy, formacji i poświęcenia? (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.). Nie możemy pozostać głuchymi na to słowo Następcy św. Piotra. W czasie naszego dzisiejszego pięknego spotkania spójrzmy zatem, jaki jest stan tych filarów w naszym posługiwaniu.

2. Pierwszy filar to modlitwa. Nasza gorliwość wymaga zaplecza modlitwy w parafiach i diecezjach. Jeśli nasze pomysły nie będą się rodziły na kolanach, w naszych kościołach parafialnych i katedralnych, nie mamy szansy na ich owocne zrealizowanie. Pokazuje to nam dzisiejszy patron, bł. Bogumił, biskup i patron archidiecezji gnieźnieńskiej, którego nie można nie wspomnieć w roku 600-lecia prymasostwa. Zrezygnował z urzędu biskupa, ponieważ chciał jako pustelnik, przez post i modlitwę, polecać Bogu swój Kościół. Jeżeli dziś patrzymy na małe zaangażowanie świeckich w sprawy wiary, może potrzeba jeszcze bardziej przekonującego świadectwa naszej modlitwy i naszego postu? Czy inni widzą, że pościmy w piątki? ? nie dlatego, że czynilibyśmy to na pokaz, ale dla świadectwa, dla zbudowania innych, bo wiara wyraża się w konkrecie życia.

3. Drugi filar to formacja. Z woli Konferencji Episkopatu Polski w październiku ubiegłego roku zostałem powołany na urząd krajowego asystenta Akcji Katolickiej. Odczytuję to zadanie jako zaszczyt, ponieważ urodziłem się i jestem biskupem w diecezji, w której Akcja Katolicka tworzona była z potrzeby serca wiernych i jej wielkiego pasterza, dziś bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej. Jego duchowa troska o Akcję w latach 30. ubiegłego stulecia jest w przedziwny sposób aktualna także dzisiaj. W 1931 r. abp Nowowiejski u zarania tej organizacji opisywał jej potrzebę, a te słowa odnosimy i do naszych czasów: ?Brak ducha katolickiego w życiu codziennym i rozluźnienie obyczajów chrześcijańskich uwidacznia się wszędzie. Wre walka o nierozerwalność małżeństwa, rozluźniają się węzły życia rodzinnego, zgorszenie panoszy się na ulicach i w książkach. Zrzucić z siebie te okowy nowoczesnego pogaństwa i życie stosować do wiary, usunąć niekonsekwencje życiowe i wyrobić prawość sumienia; zorganizować się w Kościele przez Akcję Katolicką pod hasłem ?Bóg z nami?! Jego wolę i naukę w życiu wprowadzać, oto zadanie nasze? (Listy z Tumskiego Wzgórza, t. II, s. 185). Aby jednak nieść tego katolickiego ducha, właściwe patrzenie na człowieka, postawę otwartości i miłości, trzeba być uformowanym i ciągle poddawać się formacji. Już dziś dziękuję za dzieło przygotowywanych corocznie pomocy, katechez, spotkań, sympozjów i konkursów, które uwrażliwiają i Was ? Członków Akcji, i innych na katolickiego ducha, na patrzenie na świat w perspektywie wiary. Nie zapominajcie jednak, Moi Kochani, o formacji Waszego ducha, o sakramencie pokuty i o częstej Komunii św., by to, co czynicie w świecie, nie było zwykłą filantropią. Pan nas dziś pyta: ?Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?? (Mt 16, 26).

4. Trzeci filar naszej pracy to poświęcenie, ofiara. Papież Franciszek we wspomnianym przemówieniu tłumaczył: ?Akcja Katolicka, która będzie bardziej popularna, bardziej zakorzeniona [w ludzkich sprawach], będzie miała problemy, ponieważ będą chciały być jej członkami osoby, które, jak się wydaje, nie nadają się do tego: rodziny, w których rodzice nie mają ślubu kościelnego; mężczyźni i kobiety z trudną przeszłością albo tacy, którzy nadal przeżywają problemy, jednak walczą; ludzie młodzi zdezorientowani czy poranieni. To wyzwanie, aby Akcja Katolicka okazała kościelną czułość matki; przyjmowała wszystkich i towarzyszyła im w drodze życia z krzyżami, jakie niosą oni na ramionach. Wszyscy mogą uczestniczyć w waszym ruchu wychodząc od tego, co mają i z tym, co potrafią? (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.). Nie zamykajmy naszych wspólnot, a nade wszystko naszych serc i umysłów na innych ludzi, także tych myślących inaczej od nas. Dziś Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy będą chcieli poświęcić czas drugiemu człowiekowi. W tym właśnie wyraża się nasze podstawowe powołanie do miłości, którą opisuje w odczytanym przed chwilą ponadczasowym Hymnie św. Paweł. Członek Akcji Katolickiej to człowiek cierpliwy, życzliwy, bez poklasku, uprzejmy, hojny? ? i tak dalej moglibyśmy wymieniać Pawłowe określenia.

Dziś, chyba bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba Waszego, Bracia i Siostry, zaangażowania w życie publiczne, w sprawy społeczne Kościoła i narodu. Jeśli Waszej obecności zabraknie w sferze roztropnej troski o dobro wspólne, czyli w życiu politycznym, samorządowym, szkolnym, to te wymiary zostaną pozbawione istotnego wkładu myśli i dziedzictwa chrześcijańskiego, które buduje nasz świat od ponad dwóch tysiącleci. Bez Waszego wniknięcia w struktury życia społecznego może zabraknąć w nich prawdziwych wartości, jak prawda, dobro i piękno, które od wieków niesiemy jako chrześcijanie, a także ?wartości nienegocjowalnych?, o których wielokrotnie przypominał nam Benedykt XVI: ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawa rodziców do edukacji dzieci w zakresie przekazu moralności.

5. Ostatni filar naszej pracy to apostolat, ewangelizacja. Papież Franciszek w bardzo jasny sposób wytłumaczył włoskiej Akcji Katolickiej to zadanie: ?(?) Nie siadajcie wygodnie na kanapie, bo od tego się tyje i rośnie poziom cholesterolu. Wspominanie długiej drogi życia pomaga nabrać świadomości, że jest się ludem w drodze i że mamy się troszczyć o wszystkich, pomagając każdemu rozwijać się w swym człowieczeństwie i w wierze? (Watykan, 30 kwietnia 2017 r.). Bycie Apostołem to, Moi Drodzy, nade wszystko praca w Waszych parafiach, w Waszych małych wspólnotach, gdzie macie swoje miejsce w ławce kościoła parafialnego, swoje zwyczaje świąteczne, gdzie znacie każdą ulicę, wieś, sąsiadów i ich problemy. Miejcie zatem oczy szeroko otwarte i rozmawiajcie z Waszymi duszpasterzami o problemach Waszych wspólnot. Zastanawiajcie się, co zrobić, aby całe rodziny w niedzielę przyszły do parafii, a nie do supermarketu na zakupy. Wtedy spełnicie swoją apostolską misję.

6. Kochani Bracia i Siostry! Cztery filary naszej działalności to: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat. Bez któregoś z nich budynek Akcji Katolickiej będzie tylko prowizorycznym barakiem. Dziś polecam raz jeszcze Was wszystkich ? Krajowy Instytut Akcji, Instytuty Diecezjalne i wszystkie Parafialne Oddziały Matce Kościoła, tak jak to uczyniłem wczoraj, w czasie godziny Apelu. Niech i Waszymi będą słowa Maryi o gotowości do służby Kościołowi, które wyraziliśmy także w Psalmie responsoryjnym: ?Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę!? (Ps 40, 8). Maryjo, my, członkowie Akcji Katolickiej, jeszcze raz tu, na tej Świętej Górze, Ciebie zapewniamy: jesteśmy, pamiętamy, czuwamy!

ikona_pdf

.

Słowo prezes KIAK Urszuli Furtak przed Szczytem Jasnej Góry

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ekscelencjo księże Biskupie, Czcigodni Kapłani Drodzy Pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności

Już za chwilę rozpoczniemy ostatni ale najważniejszy etap naszej pielgrzymki – Eucharystię. Ogromnie się cieszę, że jesteście. Raz jeszcze dziękuję za Waszą obecność i wierne świadectwo przynależności do naszej akcyjnej rodziny. Waszym Zarządom za trud i organizację Waszych wyjazdów, Wszystkim dziękuję za czas utrudzenia drogą. Za ten czas w deszczu. Nie zmarnujmy tego, powierzmy ten trud w swoich intencjach.

W dniu wczorajszym naszą XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej na Jasną Górę, którą przeżywamy pod hasłem ?Idźmy i głośmy z Maryją”, poprzedziła Konferencja w Sali Redakcji Niedzieli, wieczorny Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz czuwanie nocne. Dziś wspólnie z wieloma z Was dotarliśmy tu przed Jasnogórski Szczyt, z pięknej bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Przybywamy na Jasną Górę i radujemy się z przynależności do Maryi. Dziś odnowimy uczyniony przed laty Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej. Pokłońmy się Maryi, ofiarujmy jej naszą służbę. Ona to przecież była naszym pierwszym wzorem, jako młoda kobieta swoim ?fiat”, odpowiedziała Bogu na łaskę powierzonego Jej powołania.

Matka Boża troskliwie czuwała nad odradzającą się Akcją Katolicką w Polsce, tu od lat przybywamy by szukać wsparcia i wstawiennictwa. Tu przez lata wsłuchiwaliśmy się w ducha narodu, tu u Jej stóp poszukiwaliśmy kierunku rozwoju. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i bardzo wyczuloną duszę by zauważyć, te czasem bardzo subtelne prądy i zabiegi, które odwodzą nas od Kościoła. Nie godzi się nam stać bezczynnie, gdy nad ?nasze Chrystusowe miasta” nadciąga burza. Wrogowie Kościoła prowadzą sprytną ?krecią” robotę, by je zburzyć i zasypać jego własnymi kamieniami. Kochani nie bójmy się takich poczynań, fale pogardy i nienawiści biły także w innych wiekach a skała Piotrowa przecież została niewzruszona.

Można powiedzieć, że przez wieki, przez wszystkie ponad 2000 lat kolejni apostołowie byli pracowici. Dzięki tej nieprzerwanej pracowitości, my dziś możemy cieszyć się radością wiary. Nie dajmy się niczym oderwać od Kościoła, choćby nas próbowano rozdzielać, waśnić, osłabiać tysiącami zarzutów, niech się rozbijają o nasz solidny, uformowany fundament wiary!

I jeszcze słów kilka do kapłanów, pragnę Wam wszystkim księżom Asystentom Diecezjalnym i Parafialnym serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie i otwartość na wspólne budowanie Kościoła. Powtórzę, kilka słów wypowiedzianych w Katedrze. Drodzy kapłani, nic bez Was nie uczynimy, tylko razem możemy budować prawdziwe dobro. Ta troska by było Was jak najwięcej coraz bardziej nas dotyka. Drodzy kapłani w Was pokładam nadzieję, że w nas wyzwolicie ducha akcyjności. Proszę o Wasze oddanie, proszę byście nas dobrze przygotowali do prowadzenia powierzonego nam dzieła. Niech słowo Boże przez Was przekazane nieustannie nas porządkuje. Jeszcze raz za wszystko co czynicie dla AK bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich Wam dziękuję.

I na koniec, świeccy współpracownicy bądźmy gotowi. Tu u stóp Maryi, śmiało mogę powiedzieć czuwajmy! Dbajmy o siebie samych, o naszą jedność, o dobro duchowe, bądźmy radośni i gotowi na błogosławieństwo Kościoła!

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce

ikona_pdf

patrz – galeria

46