Rozpoczynamy nowennę do Św. Jana Pawła II

Rozpoczynamy nowennę przed ustanowieniem Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Raz jeszcze zapraszam do podjęcia trudu osobistego duchowego przygotowania do tego historycznego wydarzenia. Św. Jan Paweł II patronuje ma w sposób nieformalny od początku wznowienia działalności odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce.

Świętym dana jest szczególna zdolność wspomagania nas w szczególnych potrzebach. W Akcji Katolickiej w sposób szczególny staramy się zauważamy, oceniamy i podejmujemy działania by w sposób odpowiedzialny prowadzić działalność apostolską. Powierzoną nam świeckim tę współodpowiedzialną misję Kościoła zawierzmy wstawiennictwu tak dobrze nam znanemu i bliskiemu Świętemu.  Wszystkim nam potrzeba bowiem spojrzenia w przyszłość, ten wielki dar posiadał Św. Jan Paweł II. Przez Jego wstawiennictwo poszukujmy myśli Bożej, prośmy o nowe rozeznanie i kierunek wyjścia poza dotychczasowe ograniczenia Akcji Katolickiej.

Treść Nowenny znajdziecie Państwo także w najnowszym 55 numerze Biuletynu KIAK. Jednocześnie nieustannie zachęcam wszystkie Parafialne Oddziały a w miarę możliwości także Diecezjalne Instytuty, aby w ślad za Aktem oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II przez Radę KIAK w Warszawie, zaplanować także w Waszych diecezjach i parafiach uroczyste uczynienie tego Aktu.

 Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce


Nowenna w PDF

Nowenna do Św. Jana Pawła II
przed ustanowieniem Świętego Patronem Akcji Katolickiej w Polsce
w dniu 22 października 2017 r.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za Świętego Jana Pawła II.
Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.

Dzień pierwszy

Modlitwa w intencji Papieża Franciszka, biskupów i kapłanów

W liście do kapłanów skierowanym w 1996 roku Jan Paweł II powiedział:
?Niech nigdy nie zabraknie kapłanów w służbie Ewangelii; niech rozbrzmiewa w każdej katedrze i w każdym zakątku świata uroczysty hymn Veni Kreator Spiritus, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź i rozpal w naszych pokoleniach ludzi młodych, wezwanych do pracy w winnicy Pańskiej, pragnienie szerzenia Królestwa Bożego aż po krańce ziemi?

Święty Janie Pawle ? 27 lat przewodziłeś Kościołowi świętemu na Stolicy Piotrowej doświadczając radości i trudów posługi wśród ludu, który został Ci powierzony. Wypraszaj u Boga siłę i zdrowie dla papieża Franciszka, aby mógł bez przeszkód wypełniać swoją misję, rozeznając najważniejsze potrzeby pogrążonego w kryzysach i konfliktach świata.
Wypraszaj łaskę gorliwych kapłanów, którzy będąc blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw ? osobistych, rodzinnych i społecznych, będą dla wiernych prawdziwym oparciem w wierze i przykładem ofiarnej miłości.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień drugi

Modlitwa w intencji Kościoła w Polsce

Kościół w Polsce osadzony jest na przestrzeni wszystkich stuleci mocno i niezachwianie w tej powszechności, która jest jednym ze znamion Kościoła Chrystusowego. (?) Stara się służyć ludziom poprzez głoszenie Dobrej Nowiny, jak również w doczesnym wymiarze ich życia i bytowania. (?) Episkopat Polski z głębokim poczuciem odpowiedzialności za losy narodu uwydatnia w swoich programach duszpasterskich cały system zagrożeń natury moralnej, z którymi zmaga się człowiek naszej epoki, człowiek współczesnej cywilizacji. Zagrożenia te dotyczą równocześnie życia osobistego i społecznego, szczególnie zaś ciążą na społeczności rodzinnej i wychowaniu młodzieży. Trzeba chronić małżeństwa i rodziny przed grzechem wobec poczynającego się życia; Trzeba chronić człowieka przed grzechami rozwiązłości i nietrzeźwości, bo niosą one z sobą poniżenie jego godności ludzkiej. Trzeba wciąż czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż przestrzegać przed naruszeniem prawa moralnego; łatwo bowiem zakorzenia się w ludzkich sercach wewnętrzna znieczulica.

(Przemówienie Jana Pawła II do KEP; Częstochowa 5 czerwca 1999 r.)

Święty Janie Pawle ? oręduj w Domu Ojca za Kościołem w Polsce który, szczególnie w ostatnich latach, jest celem ataków ze strony środowisk wrogich i okazywanej nienawiści; broń pasterzy Kościoła, którzy coraz częściej doświadczają pomówień, niezasłużonej krytyki i przykrości; Dopomóż, aby obecna w Kościele polskim jedność, i udział w tej jedności Narodu Polskiego, trwała i umacniała się. Do tej jedności zobowiązuje nas 1050 rocznica Chrztu Polski, którą na modlitwie, z radością i dumą przeżywaliśmy w 2016 roku.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień trzeci

Modlitwa o pokój na świecie

Kościół nieustannie żyje Ewangelią pokoju. Głosi ją wszystkim ludom i narodom. Niestrudzenie ukazuje drogi pokoju i pojednania. Wprowadza pokój,
burząc mury uprzedzeń i wrogości między ludźmi. (?) Kościół dzieli się też tym pokojem, którego sam, na co dzień doświadcza w Eucharystii. Eucharystia jest szczytem naszego pokoju. W Eucharystii otrzymujemy dar samego Jezusa, który ofiaruje siebie i staje się naszym pokojem. (?) Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania. Ludzi, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusowym i poniosą go innym, poniosą go do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy, na cały świat. Historia i współczesność pokazują, że świat nie może dać pokoju. Świat jest często bezradny. Dlatego trzeba mu wskazywać Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu zostawił ludziom swój pokój, zapewniając nam swą obecność przez wszystkie wieki. (?) 

(Jan Paweł II Toruń, 7 czerwca 1999 r.)

Święty Janie Pawle ? orędowniku pokoju, który przez wszystkie lata pontyfikatu kierowałeś słowa przestrogi, że ?pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest pierwszą powinnością wszystkich!?

Wypraszaj u Boga łaskę pokoju dla świata, zwłaszcza w Syrii, Iraku i na Ukrainie. Niech zostanie przerwana spirala zła. Niech zostaną obalone mury nienawiści, które dzielą narody. Niech zostanie położony kres konfliktom, bratobójczym walkom, śmierci, rywalizacji i ksenofobii.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień czwarty

Modlitwa w intencji Ojczyzny i rządzących

?Polska dostatnia i szczęśliwa?w interesie pokoju i dobrej współpracy między narodami Europy?. Jako syn polskiej ziemi czynię te słowa w szczególny sposób moim własnym życzeniem dla narodu i państwa. Gorąco pragnę, aby Polska miała zawsze właściwe sobie miejsce pośród narodów Europy, pomiędzy Wschodem a Zachodem. (?)
Europa potrzebuje Polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku kulturowo twórczej, świadomej swojej roli wyznaczonej przez Opatrzność.

(Jan Paweł II Warszawa, 11 czerwca 1999 r. )

Co to znaczy: ?czuwam?? Czuwam, to znaczy: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas  wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Polska jest ojczyzną trudnego wyzwania. To wyzwanie składa się na bieg naszej historii. Ono też określa szczególne miejsce Polski w wielkiej rodzinie narodów na kontynencie europejskim oraz na całym globie. Ojczyzna nasza musi zabiegać o to, aby życie ludzkie w Polsce stawało się coraz bardziej ludzkie, coraz bardziej godne człowieka. Każdego człowieka, który żyje na tej ziemi i wszystkich w wielkiej wspólnocie narodu i społeczeństwa. Ten proces posiada cztery główne wytyczne i zarazem cztery główne uwarunkowania. Są to: prawo do prawdy ? prawo do wolności ? prawo do sprawiedliwości ? prawo do miłości. Każde z nich odpowiada dogłębnie naturze człowieka i godności ludzkiej osoby. Każde z nich warunkuje prawdziwy postęp, nie tylko osobowy, ale też społeczny. Nie tylko duchowy, ale też materialny i ekonomiczny. (?)
Niech Bóg błogosławi Polskę, moją Ojczyznę i wszystkich rodaków! 

(Jan Paweł II Warszawa, 14 czerwca 1987 r.)

Święty Janie Pawle, Synu Polskiej Ziemi ! Wypraszaj dla Polski i Polaków łaskę pełnej wolności, zgody, wzajemnego poszanowania, a dla rządzących dar mądrości i roztropności, siły do przezwyciężania zła dobrem. Aby wypełniali swe obowiązki w poszanowaniu prawa i swymi decyzjami służyli dobru ludzi powierzonych ich trosce.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień piąty

Modlitwa w intencji twórców kultury

?Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z ?kultury? i dla ?kultury?? Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć ? a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród ? nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny staje się człowiek.

(Jan Paweł II Przemówienie w siedzibie UNESCO, 2 VI 1980 r.)

Święty Janie Pawle, prosimy Cię o wstawiennictwo za ludźmi kultury, sztuki, twórczości artystycznej. Aby ich praca, tworzone przez nich dzieła służyły dobru naszego społeczeństwa, rozwijały duchowo, intelektualnie i patriotycznie naszą młodzież i dzieci. Aby nie powtórzyły się obrazoburcze wystawy, bluźniercze występy, profanacje obrazów i miejsc kultu religijnego. Niech ludzie kultury, twórcy, artyści będą pokornymi sługami piękna w życiu naszego narodu ?Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy ? praca, by się zmartwychwstało? (C.K. Norwid ? Promethidion).

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień szósty

Modlitwa w intencji polskich rodzin

Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić, uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu ? oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu. Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny, gdy ta wspólnota życia i miłości i arka Przymierza z Bogiem, jest zagrożona czy to od wewnątrz, czy też ? jak to dziś niestety często bywa ? od zewnątrz. Kościół na naszej ziemi stoi wiernie po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje należytego zrozumienia.

(Jan Paweł II, List do rodzin, 2 lutego 1994 r.)

Zwracam się w szczególny sposób do rodziców, aby podtrzymywali i pielęgnowali piękny chrześcijański zwyczaj uczestniczenia we Mszy św. wspólnie ze swoimi dziećmi. Niech żywe będzie w sercach dzieci i młodzieży poczucie tego obowiązku. Niech łaska miłości, którą otrzymujemy przyjmując Eucharystię, umacnia więź rodzinną. Niech stanie się źródłem apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej.

(Jan Paweł II Toruń, 7 czerwca 1999 r.)

Święty Janie Pawle ? obrońco rodzin. Wypraszaj u Boga potrzebne łaski dla polskich rodzin. Niech będą prawdziwym i odpowiedzialnym środowiskiem  miłości i życia. Ostoją pokoleń. Niech będą pierwszą szkołą przykazania miłości ? tej miłości, która ?cierpliwa jest, łaskawa jest?, która ?nie szuka swego, nie pamięta złego?, która ?współweseli się z prawdą? – miłości, która ?wszystko przetrzyma? (1 Kor 13, 4-7). Dopomóż, aby polska rodzina była Bogiem silna.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień siódmy

Modlitwa w intencji młodzieży

Moi drodzy przyjaciele! Do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji ? zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie!
Co to znaczy: ?czuwam?? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Czuwam ? to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Czuwam ? to znaczy: miłość bliźniego ? to znaczy podstawowa ludzka solidarność. Czuwam ? to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.

(Jan Paweł II Przemówienie do młodzieży po Mszy św. , Częstochowa , 18 czerwca 1983 r.)

Święty Janie Pawle ? przyjacielu młodzieży ze spotkania na Skałce, na Jasnej Górze, przed kościołem św. Anny w Warszawie, na Westerplatte, na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, spod okna na Franciszkańskiej 3, ze Światowych Dni Młodzieży i wielu innych miejsc. Młodzi ludzie Ciebie słuchali i kochali. Uproś polskiej młodzieży łaskę mądrości, umiłowania Ojczyzny, umiejętności czuwania i odwagi rozeznania własnego Westerplatte. Aby nie ulegali pokusie łatwego życia, lecz pozostawali otwarci na prawdziwe wartości.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu;
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień ósmy

Modlitwa w intencji Asystentów Kościelnych  Diecezjalnych i Parafialnych Akcji Katolickiej

Przed dziesięciu laty prosiłem biskupów polskich, aby postarali się o przywrócenie Kościołowi tej formy apostolstwa świeckich, jaką jest Akcja Katolicka. Dziś mogę powiedzieć, że wypełnili to zadanie, a wy członkowie Akcji Katolickiej jesteście wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego.

(Jan Paweł II, Rzym, 26 kwietnia 2003 r.)

Asystent Kościelny Akcji Katolickiej ma bardzo ważne zadanie. Bez asystenta Kościelnego nie ma Akcji Katolickiej, on jest łącznikiem z biskupem, inspiratorem inicjatyw, on zapewnia formację duchową i powinien zatroszczyć się w Akcji Katolickiej o przekazywanie tradycji. On nieustannie tworzy Akcję Katolicką. Taką będziemy mieli Akcję Katolicką, jakich będziemy mieli kapłanów i świeckich; jej dynamizm wiary i życia od tego zależy.(?)

Abp Józef Michalik (Kongregacja kapłańska, październik 1999 r.)

Święty Janie Pawle ? Ojcze Kapłanów, wypraszaj u Chrystusa Dobrego Pasterza gorliwych kapłanów, miłujących ludzi, którzy podejmą trud współtworzenia Akcji Katolickiej w diecezjach i parafiach Kościoła w Polsce, ofiarując swoje siły, czas, talenty a nade wszystko ufne serce; którzy swoją twórczą obecnością będą służyli nam pomocą, przestrogą, zachętą w pogłębianiu motywów, aby wiara przeradzała się w czyn. Byśmy z wdzięcznością mogli powtarzać słowa poety: ?Szczęśliwy naród, który ma kapłanów, ołtarze, kościoły?, który jest mocny ofiarą ich życia, ich darem czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i bezinteresownej miłości??

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II

Dzień dziewiąty

Modlitwa w intencji Akcji Katolickiej

Kościół jest ?w świecie? poprzez świeckich. Cieszę się, że wierni świeccy coraz pełniej angażują się w życie Kościoła i społeczeństwa. Wyrazem tego są liczne stowarzyszenia i organizacje katolickie, szczególnie Akcja Katolicka, a także udział ludzi wierzących w życiu publicznym, gospodarczym i politycznym.

(Jan Paweł II, Orędzie do KEP, 11 06 1999 r.)

Kościół nie może obyć się bez Akcji Katolickiej. Kościół potrzebuje grupy świeckich, którzy wierni swojemu powołaniu i skupieni wokół swoich Pasterzy, byliby gotowi podzielić z nimi codzienny trud ewangelizacji każdego środowiska. Nie lękaj się Akcjo Katolicka! Należysz do Kościoła i jesteś w sercu Jezusa, który nie przestaje kierować twoimi krokami ku nieprzekraczalnej nowości Ewangelii.

(Jan Paweł II, Rzym, 27 kwietnia 2002 r.)

Święty Janie Pawle ? dzięki Tobie Akcja Katolicka w Polsce została reaktywowana po 50 latach przymusowej przerwy. Wspieraj swym wstawiennictwem u Pana członków Stowarzyszenia, abyśmy gorliwie wypełniali podjęte zobowiązania, docierali z Dobrą Nowiną do swych rodzin, środowisk pracy, zsekularyzowanych sektorów życia społecznego, abyśmy odważnie bronili Kościoła, realizowali misję apostolską przy współpracy z hierarchią kościelną. Abyśmy konsekwentnie odnawiali świat w Chrystusie, naszym Królu i Panu.
Wypraszaj siłę i moc dla Pasterzy Kościoła, aby kontynuowali program nakreślony przez ich poprzedników: świętych, błogosławionych i sługi Boże.

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu?
Litania do św. Jana Pawła II