Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?. Zgłoszenia wykonawców.

Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce, serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?. Podobnie jak w latach poprzednich Koncert odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, tym razem w sobotę 09.11.2019 r. Na zgłaszania wykonawców, kierowane tylko przez Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej oczekujemy do 30 września 2019 r.

Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej również w bieżącym roku otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Koncert współorganizowany jest z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Patronat medialny sprawuje TVTrwam, Polskie Radio oraz KAI. Głównym Partnerem pozostaje PGNiG S.A. Całość Koncertu po raz pierwszy będzie można oglądać za pomocą transmisji on-line.
W załączeniu przekazujemy Regulamin Koncertu oraz kartę zgłoszeniową. Zgłoszenie należy przesłać – listownie na adres: Akcja Katolicka w Polsce, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: akwpl@ak.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2019 r. Do połowy października br. opublikujemy na stronie internetowej www.ak.org.pl listę Wykonawców Koncertu wraz z repertuarem.
Zapraszamy do współtworzenia tego pięknego Koncertu.
W imieniu Zarządu KIAK serdecznie zapraszam
Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

DO POBRANIA (PDF)
OKPP regulamin 2019
OKPP karta zgłoszenia 2019

===============

Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?

 REGULAMIN

Wstęp

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Polsce. Kontynuując dotychczasowe inicjatywy diecezjalne oraz krajowe serdecznie zapraszamy przedstawiciela wskazanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej do Zamku Królewskiego w Warszawie. Koncertowi ?Śpiewam mojej Ojczyźnie? towarzyszyć będą słowa, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce, Św. Jana Pawła II ?O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź pozdrowiona? (Warszawa, 8.06.1987 r.).

Organizatorzy

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie? jest Akcja Katolicka w Polsce.
 2. Współorganizatorem Koncertu jest Zamek Królewski w Warszawie.
 3. Głównym Partnerem Koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

Patronat

 1. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Idea Koncertu

 1. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 2. Pogłębianie miłości do Ojczyzny szczególnie u młodego pokolenia Polaków.
 3. Włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wykonawcy

 1. W Koncercie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno- instrumentalne oraz chóry (w różnych grupach wiekowych).
 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia czterech utworów.
 3. Podczas występu Wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów muzycznych, śpiewać a?cappella lub korzystać z fortepianu znajdującego się w Sali Koncertowej.
 4. Wymagane jest pamięciowe (z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych ? chóry) wykonanie utworów w języku polskim.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do odświętnego ubioru z elementem patriotycznym (np. rozetka). Jednocześnie dopuszcza się strój nawiązujący do treści prezentowanych utworów.
 6. Łączny czas występu jednego wykonawcy nie może trwać dłużej niż 8 min.

Zgłoszenia

 1. Reprezentanta diecezji na Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej zgłaszają Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK), przesyłając kartę zgłoszenia (wzór w załączeniu). Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie Wykonawcy informacji od Organizatora.
 2. Zgłoszenie należy przesłać:

listownie na adres: Akcja Katolicka w Polsce, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

pocztą elektroniczną na adres: akwpl@ak.org.pl

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2019r.
 2. Ostatecznego wyboru Wykonawców Koncertu oraz ich repertuaru dokona Rada Artystyczna Organizatora. Pierwszeństwo udziału przysługuje laureatom konkursów patriotycznych organizowanych przez Diecezjalne Instytuty. Do Koncertu nie mogą przystąpić Wykonawcy poprzedniej edycji.
 3. Do 13 października 2019 r. Organizator opublikuje na stronie internetowej ak.org.pl listę Wykonawców wraz z repertuarem.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Wykonawców (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich) na publikację i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w zakresie podanym w karcie zgłoszenia oraz wizerunku na potrzeby Konkursu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 8. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Informacje dotyczące organizowanego Koncertu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.

Termin i miejsce

 1. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej organizowany jest w sobotę, 9 listopada 2019 r.
 2. Koncert Pieśni Patriotycznej rozpocznie się o godz.12:00 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego.

Nagrody

 1. Każdy występujący podmiot (Wykonawca) otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.

Uwagi dodatkowe

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie i fortepian.
 2. Dla Wykonawców przewidziany jest drobny poczęstunek.
 3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu.
 4. Dzieci i młodzież biorąca udział w wydarzeniu pozostaje pod opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator.
 6. Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany co roku.

===============

OGÓLNOPOLSKI KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ ?Śpiewam mojej Ojczyźnie?

KARTA ZGŁOSZENIA
(solista, zespół, chór) *

 IMIĘ I NAZWISKO Wykonawcy lub NAZWA zespołu, chóru
??????????????????………..???????????????????.?
LAUREAT** ???????????????????????????????????

KATEGORIA WIEKOWA SOLISTY/ZESPOŁU/CHÓRU: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, dorośli*

LICZBA OSÓB w przypadku zespołu, chóru ???????.?????????????????

OPIEKUN, DYRYGENT (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????..?.??????????.??
?????????????????????????????????????????

REPERTUAR ?TYTUŁ UTWORU, AUTOR TEKSTU lub KOMPOZYTOR oraz CZAS TRWANIA

 1. (max 4 minuty)
 2. (max 4 minuty)
 3. (max 4 minuty)
 4. (max 4 minuty)

Rada Artystyczna wybierze z podanych wyżej dwa utwory.

PODKŁAD MUZYCZNY ? CD, mp3, własne instrumenty, a cappella, fortepian*

ZGŁASZAJĄCY: DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ????????..?..?………………..

DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)?????????????????????????????????????????

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Akcję Katolicką w Polsce dla celów organizacji Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej ?Śpiewam mojej Ojczyźnie? zgodnie z informacją zawartą w regulaminie.

???.??????????.. ????????

miejscowość, data, podpis osoby zgłaszającej

* Niepotrzebne skreślić.
** Podać datę i nazwę wydarzenia (przeglądu, konkursu, festiwalu itp.)