Statut Akcji Katolickiej w Polsce zatwierdzony!

Konferencja Episkopatu Polski podczas 383. Zebrania Plenarnego, które odbyło się w Świdnicy i Wałbrzychu, uchyliła dotychczas obowiązujący Statut zatwierdzając jednocześnie Statut Akcji Katolickiej w Polsce w nowym brzmieniu wraz z jego integralnym Ramowym Statutem Diecezjalnym.

W dniu 26 czerwca 2019 r. do Biura Krajowego Akcji Katolickiej wpłynęły oficjalne dokumenty z KEP informujące o zatwierdzeniu znowelizowanej wersji Statutu. Tym samym zakończono blisko trzy letnią pracę nad jego nowelizacją, którą rozpoczęto na prośbę KEP celem dostosowania Statutu do wymogów prawa wskazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Znowelizowany Statut, który zachowując jednolitość zapisów, umożliwi Akcjom Katolickim w poszczególnych diecezjach na określenie własnej podmiotowości a tym samym na spełnienie wymagań litery prawa.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Komisji Statutowej i wszystkim zaangażowanym w prace nad nowelizacją naszego Statutu. Aktualnie posługujemy się zapisami Statutu przekazanego wszystkim członkom Rady KIAK i przyjętymi przez Radę w niezmienionej formie podczas Zebrania w dniu 07.06.2019 r.

Kolejnym etapem prac będzie skoordynowanie przez Zarząd i Biuro KIAK przedstawienia biskupom diecezjalnym Ramowego Statutu Diecezjalnego, celem zachowania jednolitości działania Stowarzyszenia i nadania przez biskupów miejsca Statutu Diecezjalnego oraz zgłoszenia za pośrednictwem KEP jego notyfikacji.

Statut Akcji Katolickiej w Polsce wraz z załącznikiem Ramowym Statutem Diecezjalnym zostanie wydany w tradycyjnej formie, dlatego też na adres mailowy Biura KIAK akwpl@ak.org.pl należy zgłosić ilość zamawianych egzemplarzy przez poszczególne DIAKi.

Urszula Furtak
Prezes Zarządu KIAK