Kościół moim domem – Apel Akcji Katolickiej do katolickiego laikatu!

W perspektywie obecnych wydarzeń związanych z koronawirusaem widzimy wyraźnie, że nasza Ojczyzna stanęła wobec niezwykle trudnych wyzwań. Na tle kreślonego przez szerzącą się pandemię obszaru lęku, działalność władz państwowych i służb medycznych wnosi w przestrzeń naszej egzystencji podziw oraz szacunek. Podjęte w tej materii działania wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i dają nadzieję na egzystencjalną stabilizację.
W swoim Orędziu do Polaków w dniu 20.03 br. Pan Prezydent Andrzej Duda powiedział m.in., że: ?Musimy ochronić nie tylko życie i zdrowie, ale też materialne podstawy bytu milionów polskich rodzin?. Jako członkowie Akcji Katolickiej reprezentując katolicki laikat wyrażamy poparcie dla działań organów państwowych, które służą ochronie życia i zdrowia. Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że w poczuciu narodowej jedności i solidarności udało się wcielić w życie pakiet ?tarczy antykryzysowej?. Jednocześnie wyrażamy uznanie i udzielamy wsparcia dla funkcjonujących zasad bezpieczeństwa mających na celu wyhamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Warto podkreślić, że Pasterze Kościoła w duchu odpowiedzialności za bliźniego, już na początku wybuchu epidemii nie tylko odczytali w świątyniach list ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, ale wcielali w życie wytyczne zalecane przez polski rząd, m.in. ograniczając liczbę wiernych uczestniczących w obrzędach liturgicznych stopniowo do 50,
5 osób, a obecnie do 1 osoby na 15 m2.
Jako członkowie Akcji Katolickiej zdajemy sobie sprawę z tego, że w dobie pandemii musimy ponosić trudy związane z ochroną zdrowia i życia  oraz sprostać materialnym potrzebom bytowym milionów polskich rodzin. Widzimy również potrzebę wsparcia wspólnot wyznaniowych, które swoją obecnością ubogacają duchowo, intelektualnie i materialnie polskie społeczeństwo. Historia państwa polskiego przekonuje nas, że w jego dziejach szczególne miejsce zajmuje Kościół katolicki. W pracę na rzecz budowania solidarnego państwa polskiego włączało się wiele wybitnych postaci reprezentujących duchowieństwo, laikat oraz liczne ruchy, stowarzyszenia i bractwa.
Mamy świadomość, że do wspólnoty Kościoła, podobnie jak wiele wybitnych postaci zapisanych na kartach historii naszego narodu, zostaliśmy włączeni przez chrzest. Od tego niezwykle ważnego momentu rytm naszego życia przebiega nieustannie w duchu służby świadczonej na rzecz dwóch równorzędnych rodzin – Kościoła i Polski. Dla nas, katolików świeckich, członków Akcji Katolickiej, równomierna troska o dwa domy stanowi wyraz chrześcijańskiego, jak i obywatelskiego obowiązku.
Mając świadomość, że swoją obywatelską i chrześcijańską troską pragniemy ogarnąć nasze dwie rodziny, chcielibyśmy zauważyć, że w demokratycznych strukturach państwa funkcjonują procedury, które zapewniają byt domowi, któremu na imię Polska. Jako katolicy świeccy, obywatele RP, troszczymy się również o potrzeby materialne naszego drugiego domu, któremu na imię Kościół. W tej materii zdani jesteśmy na członków własnej wspólnoty, ponieważ Kościół w Polsce funkcjonuje dzięki ofiarom i wsparciu swoich wiernych. W konsekwencji w zaistniałej sytuacji, jako instytucja pozbawiona wpływów z tytułu ofiar na tacę, nie jest w stanie utrzymywać nie tylko świątyń, kaplic dojazdowych, ale również wielu dzieł Kościoła, m. in. domów samotnych matek, hospicjum, poradni rodzinnych, jadłodajni, seminariów, świetlic oraz domy księży emerytów. Musimy jednak pamiętać, że podstawowa aktywność Kościoła odbywa się w parafiach, które wspierają materialnie dzieła nie tylko parafialne, ale i te o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, czy diecezjalnym.
Jako członkowie Akcji Katolickiej, wyrażamy uznanie dla działań przejawiających się w podjęciu troski w zakresie ochrony życia, zdrowia i materialnego bytu milionów polskich rodzin. Mając na uwadze obecną sytuację Kościoła, diecezji, parafii, jego dzieł służących społeczności, a także troskę
o zatrudnionych w strukturach kościelnych wielu ludzi świeckich mających na utrzymaniu rodziny, zwracamy się z prośbą o objęcie materialnego wymiaru Kościoła modlitwą. Troszcząc się o duchowe dobro Kościoła, zadbajmy jednocześnie o jego materialny wymiar. Także w materialnym wymiarze musimy pamiętać, że ?Kościół moim domem?. Wykażmy się solidarnością i zrozumieniem w obecnej sytuacji. Poczujmy odpowiedzialność za nasze wspólnoty parafialne.
W imieniu Zarządu
Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce