Tydzień piaty nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce.

Piaty tydzień naszej modlitwy poprzez wstawiennictwo naszego Świętego Patrona Jana Pawła II. Modlitwą w czasie tego tygodnia otaczamy całą Akcję Katolicką w Polsce.  Św. Jan Paweł będzie z nami obecny poprzez relikwiarz Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.

……………………

Nowenna do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce

2 maja 1996 2 maja 2021

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce.

Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.

 

Tydzień piąty

 Modlitwa w intencji Akcji Katolickiej w Polsce

Modlitwa do Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce
Janie Pawle II, nasz Święty Patronie,
zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.
Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie,
całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi,
wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia.
Święty Janie Pawle II,
Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie,
uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia,
dar odwagi i mądrości.
Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę,
abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład,
podejmując apostolskie wyzwania,
byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

 Spośród konkretnych problemów i zadań chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia przez katolików świeckich właściwej im odpowiedzialności w Kościele. Dotyczy to tych sfer życia, w których świeccy powinni we własnym imieniu, ale jako wierni członkowie Kościoła, rozwijać myśl polityczną, życie gospodarcze i kulturę, zgodnie z zasadami Ewangelii. Niewątpliwie należy im w tym pomagać, ale też nie trzeba wyręczać. (…) Nowym wymiarem działalności kościelnej są organizacje katolickie, a wśród nich Akcja Katolicka. Tych możliwości nie było w Polsce od lat czterdziestych. (Jan Paweł II, Kraków, 8 czerwca 1997r.)

 Akcja Katolicka wyrosła z ruchów odnowy religijnej, jakie w drugiej połowie XIX wieku objęły wiele środowisk katolików świeckich. Z kolei za papieża Piusa XI Akcja przybrała kształt czynnej formy uczestnictwa świeckich w apostolacie hierarchii. Jej programem stały się słowa św. Pawła: ”instaurare omnia In Christo” – odnowić wszystko w Chrystusie. Akcja Katolicka stała się szkołą formacji świeckich przygotowującą do odważnego stawiania czoła sekularyzacji, jaka coraz mocniej dawała o sobie znać w XX wieku. Odwołuję się do tych faktów historycznych, aby wskazać na pewną analogię pomiędzy tamtymi początkami
i początkami odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. Jak wtedy, tak i teraz u źródeł jej istnienia i działania jest głębokie pragnienie wiernych świeckich, aby aktywnie współuczestniczyć
z biskupami i kapłanami w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie zmienił się też cel i duchowy program działalności: odnawiać siebie, własne środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu cały świat w oparciu o miłość i moc Chrystusa. W końcu łączy te dwa początki to samo wyzwanie, jakie niesie ze sobą sekularyzacja różnych sektorów życia społecznego. Podejmujcie to wyzwanie jako świadkowie Ewangelii w różnych środowiskach. Podejmujcie je świadomi, że „obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia z Chrystusem-Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa”(Apostolicam actuositatem, 3).

 Obowiązek i prawo. Właśnie tak: macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga. Idźcie naprzód z nadzieją! (Jan Paweł II, Rzym, 26 kwietnia 2003r.)

Święty Janie Pawle dziś, kiedy mija dwadzieścia pięć lat naszej aktywności w polskim Kościele, przywołujemy w pamięci twoje wielkie zatroskanie o pełnię form apostolstwa świeckich w naszej Ojczyźnie, które jak dawniej pozostaną w bezpośredniej relacji
z hierarchią Kościoła. To dzięki Twojej, nasz Święty Patronie, proroczej wizji skierowałeś do Biskupów prośbę o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce.

Wiązałeś z naszą działalnością pewne nadzieje, wskazałeś na konkretne zadania.  Kontemplację – wzywając nas do świętości, komunię – zachęcając by rozwijać duchowość jedności z pasterzami Kościoła i wszystkimi braćmi w wierze i misję – powierzając nam niesienie Ewangelii do domów, szkół, miejsc pracy i odpoczynku.

Mamy świadomość, że jeszcze daleka i trudna droga przed nami w obliczu nienawistnych ataków na Kościół i na nasze świętości. Chcemy służyć Kościołowi, bronić go, bronić naszej wiary. Wspieraj nas swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy gorliwie realizowali misję apostolską przy współpracy z hierarchią kościelną. To apostolstwo, które istniało w Kościele zawsze, od czasów apostolskich, i zawsze się ożywiało i podejmowało różne problemy, jest dziś szczególnym znakiem czasu.  Naszym zadaniem jest odczytywać te znaki i działać. Widzieć, ocenić i działać.  Dziękujemy Ci Święty Janie Pawle, nasz Patronie, za to, że upomniałeś się o przywrócenie Akcji Katolickiej w Polsce. Dziękujemy też naszym Pasterzom i Kapłanom, którzy z nami współpracują. Prosimy, wspieraj nas swym wstawiennictwem u Pana, abyśmy mogli odnawiać świat w Chrystusie, Królu naszym.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

Litania do Św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985)

DO POBRANIA [PDF]