Akcja Katolicka w Polsce przyłącza się do rozpoczętej społecznej akcji – Chrońmy dzieci. Wspierajmy Rodziców.

W ślad za wystosowanym apelem do rodziców i wychowawców oraz wolą Rady Krajowej Akcji Katolickiej przyłączamy się do akcji zbiórki podpisów pod Obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe. Rozpoczęła się zbiórka 100 tysięcy podpisów. Projekt zwiększy wpływ rodziców na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w szkołach. Dzięki tej Ustawie w szkołach nie będzie szkodliwych treści.

Projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Zakłada obronę dzieci przed zaplanowaną deprawacją.

Według autorów projektu elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych. Ponadto – zgodnie z projektem – rada rodziców powinna transparentnie uregulować sposób informowania rodziców uczniów o wykonywanych działaniach. W projekcie zaproponowano system nadzoru „wewnętrznego” wiążącego wydanie przez dyrektora zgody o ewentualnym dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie szkoły lub innej placówki. Szerzej o projekcie na stronie: www.chronmywspierajmy.pl

Wzór karty do zbierania podpisów zamieszamy poniżej.

Karta do zbierania podpisów – Chrońmy dzieci

 

Karty poparcia wysyłamy na adres:

Komitet Chrońmy Dzieci, ul. Siedlanowskiego 4/40, 37-450 Stalowa Wola

 

W imieniu Rady KIAK,

Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce