Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

 REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Dla dwóch poziomów wiekowych:

* DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI i VII )

* DLA SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Regulamin do pobrania: reg konkursu biblijnego AK 

Organizator Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej
Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 PATRONAT

J.E. Arcybiskup Józef Górzyński ? Metropolita Warmiński
Pan Artur Chojecki ? Wojewoda Warmińsko- Mazurski
Pan Andrzej Wiczkowski ? Starosta Powiatu Ostródzkiego

 

Temat przewodni

Księga Wyjścia

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 3

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.
 4. Zgłoszenia:
 5. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły ? Załącznik nr 1)
 6. pocztą elektroniczną agnieszkabulak@wp.pl
 7. listem na adres: Akcja Katolicka Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny) lub osobiste dostarczenie

 do dnia 27 listopada 2017 r.   

 

Przebieg eliminacji:

Stopień Eliminacje
Etap wstępny

 

Najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. (czwartek)
I ? szkolny

 

11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 13.00
II ? Finał archidiecezjalny 9 marca 2018 r. (piątek), godz. 10.00 w MIŁAKOWIE
III-wojewódzko-metropolitalny 12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.00 – RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega: (etap wstępny, stopień I, II, oraz dla zwycięzców III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I – szkolny

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.
 2. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 3. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora szkoły. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi 3 uczniów, którzy osiągnęli największą ilość punktów i zakwalifikowali się do II stopnia na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo ?w terminie do 20 stycznia 2018 roku.

Jeżelii zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień II ? archidiecezjalny w MIŁAKOWIE

 1. Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK – p. Agnieszkę Bułak
 2. Uczestnicy II etapu rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.
 3. Do udziału w III stopniu konkursu w RUMI, WKK zaprasza trzech najlepszych uczniów Archidiecezji Warmińskiej

Stopień III ? wojewódzko ? metropolitalny w RUMI

 1. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.
 2. Z odbytych eliminacji III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.
 3. Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.
 4. Nagrody

Szkoły podstawowe:

 • 3 najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
 • 25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/ (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

 

Załącznik nr 1

 KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY

NA  KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWEJ* / GIMNAZJUM*

*niepotrzebne skreślić

 

Nazwa  i numer Szkoły………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon, fax, e-mail…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Teren Parafii………………………………………………………………………………………………………………..

Powiat………………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba uczniów w szkole (ogółem)………………………………………………………………………………..

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym????…………………

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym???????????.

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

kontakt (tel., e-mail)…………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 27 listopada 2017 r.

Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły

 

Załącznik nr 2

 …………………………………………                             …………………………….., dnia. ???..

 (pieczątka szkoły)                                                                                                   (miejscowość)

 

Protokół

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych/gimnazjalnych* na terenie Archidiecezji Warmińskiej przeprowadzonego w dniu 11.01.2018 r. w

………………………………………………

( nazwa miejscowości)

 

 1. Komisja oceniająca w składzie :

1) …………………………………………………………………    ?  przewodniczący

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

 

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło …………………… uczniów.

 

Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

W tabelce należy wpisać uczniów, zakwalifikowanych przez SKK na finał archidiecezjalny.

 

Lp. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Nazwa i adres szkoły Liczba punktów Imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podpisy członków SKK:

1) ………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 3

 ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH

W KONKURSIE BIBLIJNYM

 

Uczniowie szkół podstawowych

 Etap szkolny:

Tekst Księgi Wyjścia  1 – 20,21 (Biblia Tysiąclecia ? wydanie V)

Etap archidiecezjalny w Miłakowie:

Tekst Księgi Wyjścia  1 ? 40 (włącznie) (Biblia Tysiąclecia ? wydanie V)

Katechizm Kościoła Katolickiego 101-108

Etap wojewódzko ? metropolitalny w Rumi:

Tekst Księgi Wyjścia  1 ? 40 (włącznie) (Biblia Tysiąclecia ? wydanie V)

Katechizm Kościoła Katolickiego 101-108

Uczniowie szkół gimnazjalnych

 Etap szkolny:

Tekst Księgi Wyjścia  1 ? 40,48 (Biblia Tysiąclecia ? wydanie V)

Etap rejonowy w Miłakowie:

Tekst Księgi Wyjścia  1 ? 40,48 (Biblia Tysiąclecia ? wydanie V) wraz z wprowadzeniem przypisami i słownikiem.

Katechizm Kościoła Katolickiego 101-108

Ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Księga Wyjścia ? nazwa treść i orędzie teologiczne, w: Krąg Biblijny ? materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte (zeszyt spotkań 5), Wydawnictwo Biblos ? Tarnów 2007, s. 98-102.

Etap wojewódzko – metropolitarny:

 • Tekst Księgi Wyjścia  1 ? 40,48 (Biblia Tysiąclecia ? wydanie V) wraz z wprowadzeniem przypisami i słownikiem
 • Katechizm Kościoła Katolickiego 101-108
 • Ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Księga Wyjścia ? nazwa treść i orędzie teologiczne, w: Krąg Biblijny ? materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte (zeszyt spotkań 5), Wydawnictwo Biblos ? Tarnów 2007, s. 98-102.
 • Ks. Grzegorz Szamocki, Palec to Boży (Wj 8,15 ab). Dlaczego palec a nie ręka?, w: Studia Gdańskie XV ? XVI 2002- 2003, s. 5-6. 12-17.