Arch. łódzka. Dzień skupienia AK Archidiecezji Łódzkiej w święto patronalne.

Relacja

28 listopada odbył się Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej wraz z Księżmi Asystentami, a także sympatycy i zaproszeni prelegenci. Celem Akcji Katolickiej jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Dzień skupienia, to sposobność spotkania się, wymienienia swoich doświadczeń z podejmowanych działalności, ale troska o wspólny rozwój duchowy. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: ,,Nowe życie w Chrystusie?, a także 1050 Rocznica Chrztu Polski. Hasło towarzyszące spotkaniu, nawiązywało do ogłoszonego przez Papieża Franciszka roku ,,Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia?. Papież w bulli, ogłaszającej rok liturgiczny w kościele, przypomniał, że tajemnica miłosierdzia jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. W Polsce zbiega się to z rocznicą Chrztu Polski.

W trakcie dnia przybyli goście wysłuchali prelekcji ks. dr hab. Jan Wolski ? ?Bez miłosierdzia nie można podobać się Bogu – współczesne oblicze wyobraźni miłosierdzia?. Mogliśmy również wysłuchać prelekcji Siostry Marii Dolorosa ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia-S.M., na temat ,,Miłosierdzie Boże w słowie, czynie i modlitwie – S. Faustyna jako Apostołka Bożego Miłosierdzia, polecenia Pana Jezusa. Miłosierdzie dziś?. Uczestniczący w spotkaniu ks. dr. Przemysław Góra przybliżył obecnym temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, a ks. dr Andrzej Blewiński mówił o- ,,Roli chrztu w życiu człowieka?. Wspólny czas, a także rozważania poruszane w prelekcjach, to także zachęcenie do zamyślenia się na świadomością Bożej obecności, miłosierdzia w życiu codziennym, które ma być naszą stałą wewnętrzną postawą. Ta stała postawa naznaczona wrażliwością na drugiego człowieka, to są nasze intencje, zachowania, postawy które przyjmujemy w codzienności.

Zwieńczeniem naszego Dnia Skupienia była Msza św. koncelebrowana przez Ks. Biskupa Marka Marczaka. W słowach homilii zachęcał do refleksji i przemyśleń, a także ukazywał kierunki działania dla Akcji Katolickiej, a tym samym zachęcał do większej aktywności w parafiach, diecezjach.

Ostatnim punktem naszego spotkania była wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego poprowadzoną przez Ks. Marcina Jarzenkowskiego z Wydziału Duszpasterskiego.

Był to dla członków Akcji katolickiej czas refleksji, wzrostu duchowego, a także miłych spotkań i rozmów.

Marianna Strugińska-Felczyńska

patrz – galeria (foto. Maria Niedziela)

Arch. łódzka. Dzień skupienia AK Archidiecezji Łódzkiej w święto patronalne._008

2015-11-29

————————————-

Gratulacje

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej na swym dorocznym spotkaniu w dniu 28 listopada 2015 roku, wyraża ogromna radość z wyboru Pani Prezes i innych PT Członków Akcji Katolickiej na posłów do Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Składając gratulacje życzymy jak najlepszego wypełniania powinności dla dobra Ojczyzny i Kościoła, a przede wszystkim dużego wkładu w jak najszybsze zreformowanie mediów publicznych w Polsce.

W imieniu zebranych Marianna Strugińska-Felczyńska, Prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej

————————————–

Wykład

 Miłosierdzie Boże w słowie, czynie i modlitwie Św. S. Faustyna jako Apostołka Bożego Miłosierdzia. Polecenia Pana Jezusa ? Miłosierdzie  DZIŚ.

Św. S. Faustyna Apostołka Miłosierdzia Bożego. Prawda o Mił. B. jest znana w Kościele od wieków, ale jakby zapomniana. Tę prawdę Pan Jezus pragnął przypomnieć światu przez prostą, niewykształconą Siostrę (ukończyła 3 klasy szkoły powszechnej), która na polecenie spowiednika spisywała co Pan Jezus jej zlecał i czego żądał. Sam Zbawiciel nazywa św. s. Faustynę apostołką i sekretarką Bożego Miłosierdzia.

,,  Apostołko Mojego Miłosierdzia, głoś światu całemu o tym niezgłębionym miłosierdziu Moim, nie zniechęcaj się trudnościami, jakie napotykasz w głoszeniu Mojego Miłosierdzia. Te trudności, które cię tak boleśnie i dotykają są potrzebne dla twego uświęcenia i dla wykazania, że dzieło to Moim jest. Córko Moja bądź pilna w zapisywaniu każdego zdania, które do ciebie mówię o Moim Miłosierdziu, bo to jest dla wielkiej liczby dusz, które korzystać z tego będą. (Dz 1142)

 Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych.    (Dz 1275)

Polecenia  i  żądania  Pana  Jezusa. To  co  Pan  Jezus  polecał  S. Faustynie  wcale  nie  było  łatwe. Wymawiała się, że te łaski Pan Jezus powinien dać komuś innemu, a Pan Jezus ostrzegł ją, że jeśli zaniedba dzieła tego odpowie w dzień sądu za wielką liczbę dusz? ( Dz. 154 ) A  gdy  prosiła  spowiednika  by  ją  zwolnił z  Jezusa  żądań  nie  otrzymuje  spowiednik  jej nie  zwalnia  z niczego.  Dla  Siostry  przeznaczonej  do  prac  fizycznych  w  zgromadzeniu  to  prawie  jak by  miała  lecieć  w  kosmos :

– niech kapłani głoszą

– wymaluj obraz

– Święto Miłosierdzia

– niech czczą godzinę śmierci

– nowa modlitwa koronka

Zbawiciel wyjaśnia dlaczego ma s. Faustyna przypomnieć światu  o  Miłosierdziu Bożym.

?I szatani wierzą, że Jestem Sprawiedliwy, ale nie wierzą w moje miłosierdzie? ( Dz.      )

? Dusze  giną  mimo  Mojej  gorzkiej męki . Daję  im  ostatnią  deskę  ratunku  to  jest  święto  Miłosierdzia  Mojego  ? (Dz. 965)

?Nie znajdzie  żadna  dusza  usprawiedliwienia, dopóki nie zwróci się z ufnością  do Miłosierdzia Mojego?. (Dz. 570) Kiedy  raz  zapytałam P. Jezusa, jak  może  znieść  tyle  występków  i  różnych  zbrodni  i  nie  karze  ich , odpowiedział mi  Pan : –  na  ukaranie  mam  wieczność  , a  teraz  przedłużam  im  czas  miłosierdzia, ale  biada  im  jeżeli  nie  poznają   czasu  nawiedzenia  Mego. Córko  moja  sekserko  Mojego  miłosierdzia  ,  nie  tylko  cię  obowiązuje    p i s a n i e    i  g ł o s z e n i e  o  Moim  miłosierdziu,  ale    w y p r a s z a j    im  łaskę, aby  i  oni  uwielbiali  Moje  Miłosierdzie . ( Dz. 1160 )

Miłosierdzie według polecenia Pana Jezusa ma być czynione na trzy  sposoby  przez:

czyn

słowo

modlitwę.

Tak pisze o tym w Dzienniczku św. Faustyna:

?Podaję ci 3 sposoby czynienia Miłosierdzia bliźnim pierwszy ? czyn, drugi ? słowo, trzeci ? modlitwa.

W tych trzech stopniach zawiera się pełnia Miłosierdzia, jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie.

W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu Mojemu. ?. Bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków.  ( Dz. 742 )

Przez św. s. Faustynę Pan Jezus życzy sobie, by nie minął nam ani jeden dzień, w którym nie spełnilibyśmy choć jednego uczynku miłosierdzia na jeden z podanych sposobów: czynem, słowem, modlitwą. W kazaniu na Górze Pan Jezus nauczał ?Błogosławieni  miłosierni, albowiem  oni   Miłosierdzia dostąpią?. (Mt 5,7). Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny? (Łk 6,36).

A św. Jan nazywa kłamcą tego, kto mówi, że kocha Boga, a nie świadczy miłosierdzia bliźnim (1 J 4, 7 ? 21).

Miłosierdzie Dziś ? Modlitwa św. Faustyny uczt  nas  pełnienia   miłosierdzie .Chyba  nie  do  końca  czasem  wiemy  jak powinniśmy  praktykować  tak  na  co dzień  miłosierdzie . Dostajemy  gotowca i  tylko do  niego  zaglądajmy jak  do  ściągawki .

Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich,
ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu,
a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne,
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet   z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa.
O własnych cierpieniach będę milczeć.
Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój (…).Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz…

W Ewangelii Mt 25, 41 ? 45  grozi   potępienie za brak czynienia w życiu miłosierdzia. Pełnienie miłosierdzia ? czyli cnota  miłosierdzia  nie  jest, jak  się  wydaje  niektórym  dziś łaską i ofiarą zależną od woli i dobrego serca, lecz naszym obowiązkiem.

I  jeszcze miłosierdzie modlitwą i wrócę tu do Koronki do Bożego Miłosierdzia ? jako modlitwy na uśmierzenie gniewu Bożego;

Na drugi dzień w piątek. 13.IX.1935 roku. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemie, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas. (Dz. 474-475)

  ?   O  jak  wielkich  łask  udzielę  duszom, które  odmawiać  będą  tę  koronkę,   ?  Póki  czas  niech  uciekają  się  do  źródła  miłosierdzia .  Niech  korzystają    z  Krwi  i  Wody , która  dla  nich  wytrysła . ( Dz. 848 ) .

Czyń  Miłosierdzie byśmy  go  mogli  dostąpić .

Zachęcam do proszenia Pana Jezusa o wiele łask. Siostra Faustyna jak Abraham targowała się o zbawienie dusz. Tak zapisała w swoim Dzienniczku:

?Dziś rano, kiedy odprawiłam swoje ćwiczenia duchowne, zaraz wzięłam się do roboty szydełkiem. Czułam cicho w sercu swoim ? czułam, że Jezus odpoczywa w nim, ta głęboka, a słodka świadomość obecności Bożej, pobudziła mnie do tego, że rzekłam do Pana:

? ?O Trójco Przenajświętsza, mieszkająca w sercu moim, proszę Cię, daj łaskę nawrócenia tylu duszom, ile dziś ściegów zrobię tym szydełkiem?.
Wtem usłyszałam w duszy te słowa: ?Córko Moja, za wielkie są żądania twoje?.
?Jezu, przecież Tobie jest łatwiej dać wiele niż mało?.

? ?Tak jest, łatwiej Mi jest dać duszy wiele niż mało, ale każde nawrócenie grzesznej duszy wymaga ofiary?.
?A więc Jezu, ofiaruję Ci tę szczerą pracę swoją; nie wydaje mi się ta ofiara za małą, za tak wielką liczbę dusz, przecież Ty, Jezu, przez 30 lat zbawiałeś dusze taką pracą, a ponieważ święte posłuszeństwo zabrania mi pokut i umartwień wielkich, dlatego proszę Cię, Panie, przyjmij te drobiazgi z pieczęcią posłuszeństwa, jako rzeczy wielkie?.
Wtem usłyszałam głos w duszy: ?Córko Moja miła, czynię zadość prośbie twojej? …? (Dz. 961; zob. też: 873).

S. Dolorosa