Arch. poznańska. Nowe życie w Chrystusie.

     Pod tym hasłem w sobotę 26 września 2015 r. odbyło się Poznańskie Forum Duszpasterskie. Jest ono wprowadzeniem w kolejny rok duszpasterski, który będzie realizowany w Kościele od pierwszej niedzieli Adwentu oraz bezpośrednim przygotowaniem do obchodzonej w przyszłym roku 1050. rocznicy chrztu Polski. Forum wpisało się już w kalendarz wydarzeń poznańskiego Kościoła. Tak osoby świeckie jak i duchowne, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, a przede wszystkim członków parafialnych rad duszpasterskich, którzy są odpowiedzialni za realizację programu duszpasterskiego w swoich parafiach, zgromadzili się w kościele pw. św. Rocha, by Eucharystią pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, rozpocząć spotkanie. W homilii ks. Prymas mówił: To, co czyni Jezus, budzi podziw (Łk 9,43b-45). Nowe życie w Chrystusie, to łaska i dar ofiarowany nam przez Boga. Tylko Bóg w Chrystusie może nam na nowo dać drogę życia. Na pytanie ?Co daje nam wiara?? ? odpowiedzmy (jak przyjmujący chrzest katechumeni) ? ?Życie, życie wieczne.? Zbliżając się do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski zastanówmy się, co to jest ?nowość życia w Chrystusie?, a wielu to nie obchodzi, nie chcą pytać. Potrzeba otwarcia na dar chrztu, by spojrzeć z nadzieją w przyszłość.

Kolejna część spotkania miała miejsce w Centrum Wykładowo ? Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Witając zgromadzonych prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Bogumiła Kania ? Łącka, cytując słowa św. Jana Pawła II: Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa (?) do wspólnoty Jego Kościoła. (Wadowice 7 czerwca 1979 r.), które były jednocześnie tytułem wystawy fotograficznej ?Nasze chrzcielnice?, pytała, czy pamiętamy datę i miejsce naszego chrztu. Zabierając głos gospodarz miejsca, rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, dał piękne świadectwo, mówiąc, że nie tylko pamięta, ale i je odwiedza.

Abp Stanisław Gądecki w ?Słowie wprowadzającym? mówił, iż Kościół kroczy duchowością chrzcielną. Odwołując się do przyjęcia chrztu przez Mieszka wskazał na różne płaszczyzny: duchową (obyczaje chrześcijańskie), polityczną (Mieszko staje się równy innym władcom chrześcijańskim), kulturalną i naukową (sztuka sakralna, powołanie uniwersytetów). Chrzest nadał narodowi własne imię, udoskonalił nasze życie społeczne i kulturalne. Potrzeba nam dziś zachwycenia nowym życiem, które niesie chrzest. ? zauważył Metropolita.

?Tajemnica śmierci i zmartwychwstania ? sakrament chrztu świętego? ? temat podjęła s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR (jadwiżanka wawelska), profesor UPJPII w Krakowie, towarzyszy dorosłym na drodze katechumenatu. Definiując misterium jako tajemnicę, ukryty plan Boży, stopniowo odkrywany i spełniający się według możliwości człowieka i sakrament, jako wydarzenie żywego spotkania Boga z człowiekiem. Z najdoskonalszego stworzenia człowiek staje się niejako ?krewnym? Boga, synem w Synu. Wiara wymaga aktu człowieka, a wierzyć to wejść przez liturgię w realne spotkanie z Chrystusem. Trzeba nam zanurzyć się i wejść w rzeczywistość Chrystusa.

?Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego? (J3,5) ? tekst wystąpienia ks. dr. Adriana Galbasa SAC, przełożonego Prowincjonalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, przedstawił ks. mgr lic. Mirosław Prekop, duszpasterz akademicki. Prelegent skupił naszą uwagę na zadziwieniu Nikodema Chrystusem. Nikodem przyszedł w nocy, ponieważ nie mógł się doczekać ranka. Nowe życie w Chrystusie jest nam dane i zadane. Duchownym i świeckim liderom potrzeba pasji Nikodema! Nowy człowiek, którym mamy się stać, to taki, w którym dominuje Chrystus. Chrzest jest po to, byśmy postępowali w rozumieniu nauki Chrystusa i byli bliżej Niego. Czyniąc rachunek sumienia warto zadać sobie pytanie czy w miarę upływu lat jestem bliżej Chrystusa.

?Wpływ chrztu Polski na dzieje Ojczyzny? ? prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, UJ Kraków. Jesteśmy mniej więcej 40 pokoleniem po Mieszku. Otrzymaliśmy łaskę wiary, której nie możemy zatrzymać! Następne pokolenia czekają na to, co zaczęło się za czasów Mieszka. Profesor przeniósł słuchaczy do X-wiecznej Europy. Ukazał chrzest Polski z historycznego punktu widzenia. Jednak chrzest Mieszka nie był jedynie aktem politycznym, przyjmując go, przejął się misyjnością Kościoła. Dziś możemy oprzeć się ateizacji dzięki ziarnu wiary  Mieszka, które zaowocowało.

W dyskusji panelowej ?Żyjąc łaską chrztu świętego?, prowadzonej przez ks. dr. Mirosława Tykfera, redaktora naczelnego Przewodnika Katolickiego, udział wzięli:

  • Wiesława Stefańska, nauczyciel akademicki z Poznania. ? Podzieliła się świadectwem osoby dorosłej, przyjmującej chrzest. Dorosły prosząc o ten sakrament, musi najpierw odnaleźć Boga w sobie.
  • S. Danuta Sakowicz USJK z Pniew. Katechetka. ? Katechizując trzeba zadawać sobie pytanie: Czy nie stanę na przeszkodzie spotkania z Bogiem tym, których katechizuję?
  • Br. Mirosław Kruk, Zgromadzenie Małych Braci Jezusa w Warszawie. ?Myśląc o swoim chrzcie jestem przejęty wdzięcznością, jestem obdarowany, dzieckiem Boga!
  • Jacek Dudzic, Zespół Ewangelizacyjny IMAGO z Częstochowy ? Łaskę chrztu musimy potwierdzać życiem każdego dnia.

Na zakończenie Forum abp. Gądecki podziękował organizatorom: Akcji Katolickiej i Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich za trud przygotowania sesji. Udzielił błogosławieństwa i zaprosił na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Jolanta Horowska

patrz – galeria (foto.: J. Horowska)

Arch. poznańska. Nowe życie w Chrystusie._06