Arch. poznańska. Trzeba bowiem, ażeby królował… Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter – z powodu ograniczeń związanych z pandemią nie wszyscy mogli być obecni na uroczystej Mszy św., sprawowanej przez abpa Stanisława Gądeckiego metropolitę poznańskiego w katedrze poznańskiej. Wielu uczestniczyło w liturgii za pośrednictwem Internetu i Radia Emaus. Podczas tegorocznego święta patronalnego wspominaliśmy 90-lecie powołania Akcji Katolickiej w Polsce i zarazem w Poznaniu.

Za myśl przewodnią spotkania liturgicznego można uznać słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, przytoczone przez ks. Romana Dworackiego, asystenta poznańskiej AK: „ma Akcja Katolicka wprowadzać Chrystusa w życie jednostki i w rodzinę, w powikłane zagadnienia i formy nowoczesnego życia zbiorowego i we wszystkie czynniki cywilizacji chrześcijańskiej”.

W homilii, ks. Arcybiskup skupił się na trzech aspektach: określeniu Jezusa jako Króla w Piśmie Świętym; ukazaniu i rozumieniu istoty Jego królowania oraz zadaniach Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Chrystus Królem…

Jezus zostaje nazwany królem wielokrotnie: Mędrcy pytają o nowonarodzonego Króla żydowskiego; szatan podczas kuszenia na pustyni proponuje Jezusowi władzę nad światem, jeżeli odda mu pokłon; tłum chce obwołać Go królem po rozmnożeniu chleba. W przywołanych sytuacjach widać jasno, że Jezus nie chce dla siebie ziemskiej chwały. Inaczej jest w momencie wypełniania zbawczej misji: podczas wjazdu do Jerozolimy Jezus nie protestuje, a w rozmowie z Piłatem przyznaje sam, że jest Królem. Jednak zaraz dodaje, że Jego Królestwo nie jest z tego świata; że należy do porządku niebiańskiego, nie ziemskiego. Paradoksalnie Jezus zostaje skazany jako buntownik przeciw władzy, chociaż nie miał ziemskich ambicji politycznych. Jego misją było dać świadectwo prawdzie o Bogu Miłości i budować w ludzkich sercach duchowe królestwo miłości i pokoju.

Królestwo moje nie jest stąd…

…dlatego to Królestwo mogą otrzymać ci, którzy wprowadzali je w świecie czyniąc miłosierdzie, jak obrazuje to ewangeliczna przypowieść o Sądzie Ostatecznym: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść […] Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 31-46).

Św. Augustyn wspomina o dwóch porządkach: natura rodzi obywateli państwa ziemskiego, natomiast łaska buduje obywateli państwa niebieskiego. O ile państwo ziemskie szuka swej własnej chwały, o tyle niebieskie upatruje chwały w Bogu. Jednak obie te cywilizacje się przenikają i mieszają, jak w przypowieści o zbożu i chwaście.

Pius XI zastanawiając się nad przyczynami wybuchu wojny wskazywał, że wielu usunęło Boga ze swego życia – stąd jego decyzja o ustanowieniu święta Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jezus pozostaje Królem Serc – Jego łagodność przyciąga duszę i pociąga ku dobru. Jednocześnie Królestwo Boże nie jest do pogodzenia z grzechem. Możemy je sprowadzać na świat oddając swe życie Jezusowi.

My chcemy Boga…

Jak już zostało wspomniane wcześniej, zadaniem członków Akcji Katolickiej jest głoszenie i wprowadzanie Królestwa Bożego w codzienność – w tym sensie uczestniczą oni w misji kapłańskiej i prorockiej. Konieczna jest stała formacja i opieka duchowa, ale także, jak to zauważa papież Franciszek, otwarcie na wszystkich ludzi, także tych z rodzin dysfunkcyjnych, poranionych i zagubionych – oni także mogą włączyć się w dzieło AK.

Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, zdolnych odróżniać dobro od zła, pełnić wolę Bożą, zdolnych do rezygnacji z gromadzenia bogactw i wytrwałych.

Prezes poznańskiej Akcji Katolickiej, Bogumiła Kania-Łącka odczytała „Akt oddania AK św. Janowi Pawłowi II”. Po zakończeniu liturgii  uhonorowano ks. kan. Józefa Kamzola, emerytowanego proboszcza, a zarazem byłego asystenta POAK przy parafii pw. NMP Wniebowziętej w Obornikach Wlkp. medalem AD REGNUM DEI AUGENDUM.

Ostatnim elementem spotkania był okolicznościowy wykład, wygłoszony przez ks. dr. Pawła Jasinę SChr, który przybliżył kilka myśli Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda na temat zaangażowania katolików świeckich. Przywołał m.in. słowa Kardynała wygłoszone w 1937 roku na Kongresie Chrystusa Króla o konieczności odrodzenia Kościoła, rozumianego jako wspólnota hierarchii i laikatu. Rola Akcji Katolickiej polega na współpracy świeckich z hierarchią nad urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi. W ten sposób świeccy mają udział w misji apostolskiej i to w formie oficjalnej. Kardynał nazywał działalność Akcji Katolickiej nowoczesnym apostolstwem, jednak wskazywał na korzenie apostolstwa świeckich w pierwotnych gminach chrześcijańskich. Wskazywał także na zagrożenia, np. sugerował unikanie powiązań z polityką. Akcja Katolicka powinna docierać wszędzie i zawsze, ale trzeba zacząć to działanie w sobie, tzn. pogłębiać ducha Chrystusowego i nim się kierować.

Wykład zakończyła modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Kard. A. Hlonda. Złożono również kwiaty pod pomnikiem Założyciela AK znajdującym się w bocznej kaplicy katedry poznańskiej.

W przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata wspomniano 90. lecie powołanie naszego Stowarzyszenia i tych, którzy przyczynili się do utworzenia Akcji Katolickiej w Polsce, podziękowano wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Delegacja Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą na budynku Hotelu Rzymskiego w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego. W tym budynku  przed wojną mieściła się siedziba Centrali Krajowej Akcji Katolickiej w Polsce. To tu ówczesne władze Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej przygotowywały programy działania, komunikaty, okólniki, ulotki, kursy, manifestacje, zjazdy, wydawnictwa, a więc wszystko to co służyło organizowaniu Akcji Katolickiej, krzewieniu jej ducha oraz budzeniu inicjatyw katolickich.

Beata Jańczak

zdjęcia Elżbieta Bajon

galeria – patrz