Arch. warmińska. Ciemne strony gender.

W dniu 3 marca 2015 w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. św. Jana Pawła II w Olsztynie miał miejsce wykład ks. prof. Dariusza Oko nt. ?Gender ? zagrożenie dla dzieci, rodziny i społeczeństwa?. Powoli oswajamy się ze słowem, które nie bez przyczyny jest powodem trawającej od dłuższego czasu debaty publicznej. Debata wprawdzie ostatnio jakby przycichła, ale nie można zapominać, że elementy doktryny gender zawarte są chociażby w ustawie o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyjętej przez sejm,  nad którą podczas obecnej sesji głosować mają senatorzy RP.

Ksiądz profesor przypomniał początki powstawania tej doktryny i jej twórców, wśród których poczesne miejsce zajmuje austriacki seksuolog Wilhelm Reich, zwolennik marksizmu, który uznając rewolucję komunistyczną za niewystarczającą w walce z Bogiem i Kościołem, wysnuł wniosek, że skuteczniejszym narzędziem będzie  wychowanie seksualne dzieci. Ateista ? filozof uznał, że zdemoralizowane przedwczesną seksualizacją dzieci będą naturalnym sprzymierzeńca w obaleniu chrześcijańskiego porządku świata.

Gender kryje w sobie całą gamę dewiacji.  Najdrastyczniejszym przykładem są wypowiedzi prof. Jana Hartmana na temat kazirodztwa. Zdaniem ks. Dariusza Oko nieprzypadkowe, gdyż pomysły Hartmana  wynikają  z samej istoty teorii gender, do której aksjomatów należy zupełne seksualne rozpasanie. Sami genderyści argumentują, że skoro ktoś akceptuje homoseksualizm, musi też zaakceptować kazirodztwo, dokładnie te same argumenty przemawiają przecież za jednym i za drugim. Dlatego podobnie, jak prof. Hartman, wypowiadają się prof. Środa i Fuszara, dlatego już w Niemczech, Szwajcarii, Danii i Australii podejmuje się starania o legalizację kazirodztwa. Jest to typowy przebieg autodestrukcji ateistów przebiegający w kilku etapach. Kiedy odrzucają Boga, na jego miejsce zwykle stawiają samych siebie oraz swoje przyjemności, w tym zwłaszcza seksualne. Niejako sam ateista i seks stają się dla niego jego „bogami”. Żądze zniewalają i niszczą jego rozum aż dochodzi on do apologii homoseksualizmu i kazirodztwa, którą wojujący ateiści na drodze przemocy chcą narzucić wszystkim.

To oczywiste ? mówił wykładowca ? że  takim ludziom nie można pozwolić na zniewalanie naszych umysłów i demoralizowanie całego społeczeństwa. Ci ludzie dążą do władzy absolutnej. Nie możemy do tego dopuścić.

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej, Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana i Fundację Debata wystosowali apel do senatorów z województwa warmińsko-mazurskiego o odrzucenie  tzw. ustawy przemocowej. Apel został przesłany do biur senatorskich i do Kancelarii Senatu RP.

  (bu)

______________________________________

APEL

Olsztyn, 3 marca 2015 r.

Pan Senator  Witold Gintowt-Dziewałtowski
Pan Senator Ryszard Górecki
Pan Senator Stanisław Gorczyca
Pan Senator Marek Konopka

 

            My niżej podpisani, zebrani w dniu 3 marca 2015 r. w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. św. Jana Pawła II w Olsztynie, zwracamy się do senatorów RP reprezentujących województwo warmińsko-mazurskie zobowiązując do odrzucenia ustawy przyzwalającej na ratyfikację Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

            Oczekujemy, że wybrani do Senatu RP reprezentanci społeczeństwa regionu Warmii i Mazur nie ulegną feministyczno ? genderowej propagandzie środowisk lewicowych usiłujących narzucić  naszej kulturze obce standardy, lecz będą myśleć i działać kierując się dobrem własnego elektoratu, którego przeważająca część jest zdecydowanie przeciwna tzw. ustawie przemocowej.

            Mamy ku temu silne argumenty. Ustawa ta w sposób obłudny, pod pozorami troski o dobro kobiet i rodzin, wprowadza zapisy prawne godzące w rodzinę. Czemu ma  bowiem służyć tzw. redefinicja płci, zgodna z ideologią gender? Jakie będą skutki wymuszenia „biologistycznej edukacji seksualnej typu B, pozbawionej kontekstu małżeństwa i rodziny” oraz nauczanie o tzw. ?niestereotypowych rolach płciowych?? Jesteśmy przekonani, że  wszystkie te zapisy niosą ze sobą zło i zamęt, uderzają w dobro dzieci i konstytucyjne prawa każdej polskiej rodziny, a w ostatecznym rezultacie służyć będą osłabieniu narodu.

            Zapobiegajmy przemocy, ale czyńmy to posługując się polskim prawodawstwem. Mamy własną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którą trzeba tylko skutecznie realizować. Nie wdrażajmy norm prawnych, których głównym celem jest degradacja wartości, na jakich opiera się polskie społeczeństwo. Ufając, że ten świat wartości nie jest Panom obcy, zwracamy się Was, jako  senatorów województwa warmińsko-mazurskiego o odrzucenie ustawy o ratyfikacji konwencji, a tym samym o niedopuszczenie do upoważnienia Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy CAHVIO.

_________________________________________________

patrz ? galeria

Arch. warmińska. Ciemne strony gender.2015-03.05_004

foto.: Mateusz Rutynowski, Teresa Kałudzińska

______________________________________________________

film (1:54:07): Wystąpienie ks. prof. D. Oko

2015-03-05