Arch. warmińska. Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda – Ewangelia wg św. Łukasza.

PLAKATpppWarmiaKonkurs2016.2REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO

IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ( KLASY IV,V,VI ) I GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Organizator Konkursu

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

 

Konkursowi Biblijnemu Patronują:

Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński

Pan Artur Chojecki ? Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Andrzej Wiczkowski ? Starosta Powiatu Ostródzkiego

Pan Wojciech Ruciński ? Prezes DIAK Archidiecezji Warmińskiej

ks. Michał Tunkiewicz ? Asystent Kościelny DIAK Archidiecezji Warmińskiej

o. dr Honorat Rzepka ? Gwardian Klasztoru Franciszkanów i Proboszcz parafii w Miłakowie

 

 

Temat Konkursu

Ewangelia wg św. Łukasza

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 4

 

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

 

II. Zgłoszenia:

a)      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły (Karty zgłoszenia szkoły ? zob. Załącznik nr 1) pocztą elektroniczną  agnieszkabulak@wp.pl lub tradycyjnie ? listownie na adres

Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem ?Konkurs Biblijny?)

b)   osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły       do dnia 31grudnia 2015 r.

Przebieg eliminacji:

Stopień Eliminacje
Etap wstępny Najpóźniej do 08 stycznia 2016 r. (piątek)
I ? szkolny  21 stycznia 2016 r. (czwartek)
II ? w Archidiecezji Warmińskiej 10 marca 2016 r. (czwartek), godz. 10.00 – MIŁAKOWO
III- wojewódzko-metropolitalnego 23 kwietnia 2016 r. (sobota), godz. 10.00 – RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: (etap wstępny, stopień I, II, III)

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania z 5 pierwszych rozdziałów Ewangelii wg. św. Łukasza i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają po 3-5 uczestników z największą ilością punktów do etapu szkolnego.

Stopień I – szkolny

 1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.
 2. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.
 3. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły ? uwzględniający wszystkich uczestników. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi uczniów, którzy zakwalifikowali się do II stopnia na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie, ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo, w terminie do 11 lutego 2016 roku.
 4. Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje  3 uczniów z największą ilością punktów do II stopnia

KRYTERIUM WYJĄTKU

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień II ? w Archidiecezji Warmińskiej

 1. Uczestnicy rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego WKK w czasie 60 minut.
 2. Z odbytych eliminacji II stopnia sporządza się protokół zob. Załącznik nr 3 uwzględniający 5 uczestników o najwyższej punktacji i przesyła go najpóźniej do 18 marca 2016 roku w wersji elektronicznej i drukowanej przesyłką poleconą wraz ze sprawdzonymi pracami uczestników lub dostarcza je osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:

Akcja Katolicka OP Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

ul. Najświętszej Maryi Panny1,  84-230 Rumia

Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów. Trzech najlepszych uczniów z każdego rejonu, oraz trzech najlepszych z każdej diecezji zgłoszonej do konkursu oraz kolejnych uczniów z najwyższą punktacją.

 1. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką otrzymała ostatnia – trzecia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień III ? wojewódzko ? metropolitalny – RUMIA

 1. Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK.
 2. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.
 3. Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.
 4. Ogłoszenie listy laureatów następuje bezpośrednio po przeprowadzonym finale konkursu.

 

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

 • Najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia otrzymują dyplomy i nagrody.
 • Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
 • 3 najlepszych oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 • 20 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje dyplom z tytułem laureata (wysyłane pocztą na adres szkoły).

Szkoły gimnazjalne:

 • Najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia otrzymują dyplomy i nagrody.
 • Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
 • 3 najlepszych oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 • 20 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje dyplom z tytułem laureata, który najprawdopodobniej da uprawnienia do otrzymania 5 punktów do rekrutacji na poziom ponadgimnazjalny, a także wpis do świadectwa. (zależy to od oczekiwanego rozporządzenia ministra)

 

 Organizatorzy Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Jan Klawiter ? Przewodniczący Wojewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursu Biblijnego

Joanna M. Olbert ? Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

Ireneusz Miazga ? Prezes POAK w Miłakowie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: mgr Agnieszka Bułak, mgr Anna Jagosz

 

Załącznik nr 1

KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY NA  KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2015/2016

SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALNEJ *

*(Niepotrzebne skreślić)

 

Nazwa  i numer Szkoły………………………………………………………………………………………………

 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon, fax, e-mail…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Teren Parafii…………………………………………………………………………………………………………….

Liczba uczniów w szkole (ogółem)……………………………………………………………………………….

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym????…………………

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym???????????.

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

kontakt (tel., e-mail)………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu…………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

 

 

Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły

 

Załącznik nr 2

 

…………………………………………                                  …………………………….., dnia. ???..

 (pieczątka szkoły)                                                                                     (miejscowość)

 

 

Protokół*

 

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych)*  przeprowadzonego w dniu 21.01.2016 r. w ………………………………………………

( nazwa miejscowości)

*niepotrzebne skreślić

 

 

1. Komisja oceniająca w składzie :

1) …………………………………………………………………    ?  przewodniczący

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

 

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło …………………… uczniów.

 

2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

W tabelce należy wpisać 3 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Lp. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Nazwa i adres szkoły Liczba punktów Imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego

 

 

 

 

3. Podpisy członków SKK:

1) ………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ……………………………………………………………….

Załącznik nr 3

 

 

……………………………………………………                      …………………………….., dnia ???..

(pieczątka szkoły, w której odbył się stopień rejonowy )                                   (miejscowość)

 

 

Protokół*

 

eliminacji archidiecezjalnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych)*  przeprowadzonego w dniu 10.03.2016 r. ………………………………………………

( nazwa miejscowości)

*niepotrzebne skreślić

 

1. Komisja oceniająca w składzie :

1) …………………………………………………………………    ?  przewodniczący

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

stwierdza, że w stopniu rejonowym konkursu uczestniczyło …………………… uczniów.

 

2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

W tabelce należy wpisać dane  uczniów, biorących udział w eliminacjach

(5 uczniów z najwyższa punktacją dla szkół podstawowych i gimnazjalnych)

 

Lp. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Nazwa i adres szkoły Liczba punktów Imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego

 

 

 

 

3. Podpisy członków RKK:

1) ………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ……………………………………………………………….

 

Załącznik nr 4

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH W KONKURSIE BIBLIJNYM

Uczniowie szkół podstawowych:

Etap wstępny:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny:

Ewangelia wg św. Łukasza  1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

II. Etap archideiecezjaly:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami

III. Etap wojewódzko ? metropolitalny:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami, wstępem i słownikiem

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Etap wstępny:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami

II. Etap rejonowy:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami, wstępem i słownikiem

III. Etap wojewódzko ? metropolitalny:

Ewangelia wg św. Łukasza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  z przypisami, wstępem i słownikiem oraz literatura dodatkowa

 

Literatura dodatkowa:  książka Etienne Charpentier, Czytając Nowy Testament, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. 107-122 / Dzieło Łukasza ? Ewangelia i Dzieje Apostolskie/.

——————–

Informacja o Konkursie z ZAŁĄCZNIKAMI (do wypełnienia): pobierz – DOC, PDF

PLAKAT: kliknij – powiększ lub pobierz