Arch. warmińska. Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

pobraneREGULAMIN

ARCHIDIECEZJALNEGO   KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH (KLASY IV, V, VI) I GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Organizator Konkursu

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

 Temat Konkursu : Ewangelia wg św. Mateusza

Logo_AK_KOLOR_PODSTAWOWY_BIAŁY_rgbI. Celem Konkursu Biblijnego jest:

 1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
 2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
 3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

a)    Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły (Karty zgłoszenia szkoły ? zob. Załącznik nr 1) pocztą elektroniczną  agnieszkabulak@wp.pl lub

b)    tradycyjnie ? listownie na adres: Akcja Katolicka ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo (z dopiskiem ?Konkurs Biblijny?)lub

c)     osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły     do dnia 22grudnia 2016 r.   

 Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny – klasowy Najpóźniej do 22 grudnia 2016 r.
Stopień I ? szkolny 12 stycznia 2017 r. (czwartek)
Stopień II – Finał
w Archidiecezji Warmińskiej
10 marca 2017 r. (piątek), godz. 10.00 – MIŁAKOWO

 

III. Konkurs Biblijny przebiega:

 Etap wstępny ? do 22 grudnia 2016 r.

Katecheci sami przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

Stopień I ? szkolny ? do 12 stycznia 2017 r.

 1. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut. Zostaną przesłane drogą elektroniczną przez koordynatora konkursu Agnieszkę Bułak
 2. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2 potwierdzony przez dyrektora  szkoły ? uwzględniający wszystkich uczestników. Przesyła go wraz z pracami konkursowymi uczniów, którzy zakwalifikowali się do II stopnia na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie, ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo, w terminie do 20 stycznia 2017 roku.
 3. Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje  3 uczniów z największą ilością punktów do udziału w Finale – II stopnia konkursu. Bardzo proszę wraz ze zgłoszeniem laureatów etapu szkolnego dołączyć pisemne zgody rodziców Załącznik nr 3

 KRYTERIUM WYJĄTKU

Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

 Stopień II ? Finał w Archidiecezji Warmińskiej ? 10 marca 2017 r.

 1. Uczestnicy rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez przewodniczącego Wojewódzką Komisję Konkursową Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej w czasie 60 minut.
 2. Z odbytych eliminacji II stopnia sporządza się protokół uwzględniający I, II i III miejsce oraz 7 wyróżnień
 3. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów ? przeprowadzona zostanie ustna dogrywka rozstrzygająca.

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe i gimnazjalne:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział + upominek pamiątkowy
 • 3 najlepszych oraz uczniowie wyróżnieni (7 osób)otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Jan Klawiter ? Przewodniczący Wojewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursu Biblijnego

Joanna M. Olbert ? Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

Wojciech Ruciński ? Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: mgr Agnieszka Bułak, o. Leon Barczak OFM

 

ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH W KONKURSIE BIBLIJNYM

 Uczniowie szkół podstawowych:

Etap wstępny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)

II. Finał archidiecezjalny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Etap wstępny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę

I. Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami

II. Finał Archidiecezjalny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami, wstępem i słownikiem

Koordynator konkursu

Agnieszka Bułak

 

 DO POBRANIA: regulamin konkursu i zalaczniki do wypelnienia

 Załącznik nr 1

 KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY NA  KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2016/2017

SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJALNEJ *
*(Niepotrzebne skreślić)

 Nazwa  i numer Szkoły………………………………………………………………………………………………

 Adres……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon, fax, e-mail…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Teren Parafii…………………………………………………………………………………………………………….

Liczba uczniów w szkole (ogółem)……………………………………………………………………………….

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym????…………………

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

kontakt (tel., e-mail)………………………………………………………………………………………………….

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia  22 grudnia 2016 r.

 Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły

 

  

Załącznik nr 2

 

…………………………………………                                         …………………………….., dnia. ???..

 (pieczątka szkoły)                                                                                                       (miejscowość)

 

 

Protokół*

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych)* przeprowadzonego do dnia 12.01.2017 r. w ………………………………………………

                                                                                                                                      ( nazwa miejscowości)

*niepotrzebne skreślić

1. Komisja oceniająca w składzie :

1) …………………………………………………………………    ?  przewodniczący

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło …………………… uczniów.

2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.

        W tabelce należy wpisać 3 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów.

Lp.

Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Nazwa i adres szkoły

Liczba punktów

Imię i nazwisko
nauczyciela przygotowującego

3. Podpisy członków SKK:

1) ………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 3

KONKURS BIBLIJNY ?Ewangelia wg św. Mateusza? IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
DLA SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH ( KLASY IV, V, VI )I GIMNAZJALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017; Organizator ? Akcja Katolicka

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

??.?????????????????????????????????????????????. imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna

???….???????????????????????????????????????????

adres zamieszkania

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wizerunku (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 (imię i nazwisko) ??????????????????????????????…, ucznia klasy ???.

do celów związanych z jego udziałem w konkursie oraz ogłoszeniem wyników konkursu.

????????????????????????.

 data czytelny podpis rodzica/opiekuna