Arch. warmińska. V Rodzinny Rajd Rowerowy, Miłakowo 05 czerwca 2016 r.

REGULAMIN

V Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Miłakowo 05 czerwca 2016 r.

       I.            Cel rajdu:

 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
 2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,
 3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

    II.            Organizator rajdu: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Termin rajdu: 05.06.2015 r. (niedziela)

 III.            Organizacja rajdu:

 • Zapisy w każdą niedzielę maja tj. 1, 3,08,15 i 22 po Mszy św. o godz. 11:00

1 Spotkanie 05 czerwca 2016 r. na Mszy św. O godz. 11:00 ? odbiór numerów startowych i gadżetów pamiątkowych

2 Zbiórka z rowerami o godz. 15:00 przy kościele parafialnym ? Modlitwa, poświęcenie rowerów i odprawa Policji

3        Trasa rajdu (7 km):

Start ?parking pod kościołem parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie ? ul. Okrężną ? ul. E. Orzeszkowej ? ul. Olsztyńską w stronę Ornety ok. 2 km ? zjazd przed Rycerzewem w stronę nasypu kolejowego ? powrót w stronę Miłakowa ? ul. Leśną ?ul. Daszyńskiego –  ul. Dworcową ? Meta ? boisko rekreacyjne na końcu ul. Dworcowej

3       Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej parafii milakowo.parafia.ofm lub w zakrystii.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia22.05.2016r. do siedziby organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1
  do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) lub całej rodziny załącznik nr 3
 3.  Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
 7. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

4       Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,
 5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
  do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 12. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

5       Na trasie zabrania się:

 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. niszczenia przyrody,
 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 5. głośnego zachowywania się,
 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

6       Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2.  Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
  na trasie,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
  i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 5. Organizator przewiduje atrakcje:

–        ognisko z pieczeniem kiełbasek,

–        gry i zabawy dla dzieci i rodziców,

7       Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
  w materiałach promocyjnych organizatora,
 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

                                                                              Opracowanie:

Zastępca Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Miłakowie, Agnieszka Bułak

kliknij – powiększ

folder-regulamin folder-regulamin2 zapr duże

2016-05-11