Diec. ełcka. Zebranie Rady DIAK.

W dniu 24 lutego 2018 r. w Centrum Pastoralno-Administracyjnym Diecezji Ełckiej obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Zebranie zwyczajne Rady miało na celu dokonanie oceny rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji za rok 2017 a także uchwalenie programu działania  na rok 2018.

Z uwagi na kończącą się czteroletnią  kadencję Zarządu DIAK, Komisji Rewizyjnej oraz delegata w Radzie Krajowego Instytutu, w programie obrad Rady znalazły się punkty pozwalające na wybór spośród swoich członków, kandydatów, którzy będą pełnili funkcje w poszczególnych organach  Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej w następnym okresie. Zgodnie z art. 26 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, Rada Diecezjalnego Instytutu dokonała wyboru ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza czyli prezydium zebrania. Dostarczony na piśmie porządek obrad wszystkim członkom Rady, został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Zarządu DIAK za rok 2017 przedstawiła Pani Prezes Aneta Wolna. Następnie Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu stwierdziła, że dokumentacja finansowa była prowadzona prawidłowo i rzetelnie a wydatki nie budzą żadnych wątpliwości, gdyż były celowe i zgodne z preliminarzem budżetowym. Rada po wysłuchaniu obydwu sprawozdań, nie miała zastrzeżeń do ich treści merytorycznej i formalnej więc dokonała ich zatwierdzenia a także udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK za miniony okres. Kolejnym punktem obrad Rady był wybór komisji skrutacyjnej, której zadanie polegało na przeprowadzeniu wyborów kandydatów na Prezesa, członków Zarządu DIAK, Komisji Rewizyjnej i delegata do Rady KIAK. Komisja skrutacyjna pod kierunkiem przewodniczącego Pana Józefa Hańczuka /Parafia M. B. Częstochowskiej Ciche/ przedstawiła Radzie wyniki swojej pracy, a mianowicie ilości głosów, jakie otrzymali poszczególni kandydaci. Wybrani przez Radę trzej kandydaci na Prezesa Zarządu DIAK  w osobach:

1/. Aneta Wolna /Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku/,
2/. Dariusz Wiski /Parafia Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu/,
3/. Ryszard Górski /Parafia Ducha Świętego w Ełku/, zostaną przedstawieni przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego J.E. Biskupowi Ełckiemu, który dokonania mianowania.

W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zostały powołane następujące osoby:
Krzysztof Anuszkiewicz /Parafia M.B. Częstochowskiej w Augustowie/,
Józef Wawrzyn / Parafia N.M.P. Matki Kościoła w Gołdapi/,
Cecylia Bednarek /Parafia Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach/,
Mirosław Hartung /Parafia M. B. Miłosierdzia w Suwałkach/,
Lucyna Charyton oraz Edward Grabara /Parafia M. B. Szkaplerznej w Świętajnie/.

Delegatem do Rady KIAK została Pani Teresa Rugienis ? Witkowska z Parafii Nawiedzenia N.M.P. w Sejnach.

Podczas obrad Rady wyłoniono skład Komisji Rewizyjnej:
Bożena Kulinkowska /Parafia Trójcy Przenajświętszej w Raczkach/,
Monika Olfier / Parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach/,           Alicja Szymczyk /Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku/.

Rada DIAK  na swoim zebraniu dokonała zatwierdzenia dokumentu pod nazwą ?Harmonogram działania Diecezjalnego Instytutu Akcji katolickiej Diecezji Ełckiej na rok 2018?.

Modlitwą pod przewodnictwem Diecezjalnego Asystenta ks. dra Macieja Gilewskiego zakończono obrady zwyczajne Rady DIAK Diecezji Ełckiej.

Sekretarz Zebrania Rady: Cecylia Bednarek

 

2018.02.25

patrz -galeria