Diec. rzeszowska. Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.

W sobotę 10 stycznia 2015 r. Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej spotkała się na  Eucharystii oraz agapie z tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie. Gościem specjalnym spotkania był J.E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba, który skierował do zebranych słowo na temat roli Akcji Katolickiej, o jej misyjności w Kościele. Wskazał, iż działania Akcji Katolickiej wpisują się w program roku duszpasterskiego ,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię??- to zadanie na całe życie, trzeba przejąć się tym wezwaniem, co jest konsekwencją naszej wiary podkreślił Ksiądz Biskup. Nie może zabraknąć troski o rodzinę i małżeństwo, ochronę życia, objęcia modlitwą obrad Synodu o Rodzinie. Życzył zebranym by rodziny były Bogiem silne, otworzyły się na moc którą przyniosło Słowo Wcielone i wypraszały sobie i światu łaski. Każde spotkanie we wspólnocie pozwala nam wsłuchać się w głos Kościoła, w głos Ojca Świętego aby w duchu miłości być świadkiem Chrystusa. Prośmy aby Bóg, charyzmat Akcji Katolickiej przebóstwił i ubogacił , by dawał siły do dalszej pracy podkreślił ks. Prałat Stanisław Potera Asystent DIAK, witając zebranych. W homilii skierowanej do członków Akcji Katolickiej ks. dr Paweł Synoś wskazał, iż przychodzimy aby oddać pokłon i cześć Jezusowi, uwielbić Go, aby umocnić się w wierze i ubogacić obecnością we wspólnocie. Staje przed nami ważne zadanie, aby rozpoznać kim jest to Dziecię narodzone w żłóbku, Święty Jan Apostoł pisze : „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara?? (1J5,4-5,5). Aby rozpoznać Jezusa potrzebna jest wiara, uznanie słów Jezusa za prawdę. Dzięki wierze możemy wychodzić na przeciw Chrystusowi, ale tylko On sam może nas uczynić chrześcijanami i w odpowiedzi na to pragnienie obdarzyć godnością, mocą stania się dziećmi Bożymi. Przychodzimy aby poprzez wiarę doświadczyć że Jezus jest Zbawicielem świata, że On nas dźwiga w naszych słabościach, że daje nadzieję, napełnia Swoim Duchem. Jesteśmy zaproszenia aby świadczyć o wielkiej miłości Boga do ludzi, przemienieni, doświadczeni spotkaniem ze Zbawicielem  chcemy  na nowo iść do świata, aby być świadkami Bożej obecności , aby  światu głosić miłość do braci, miłość która nie jest z nas ale z Ducha podkreślił kaznodzieja. Po Eucharystii udaliśmy się na wykład prof. dr hab. Waldemara FurmankaKultura świętowania–  pierwszego Prezesa DIAK.

Człowiek, kultura, świętowanie, cywilizacja, to pojęcia ze sobą powiązane, podkreślił prelegent. Świętowanie najczęściej kojarzy nam się z uczczeniem jakiejś ważnej uroczystości, niecodziennego wydarzenia, także z zabawą, radością, Świętowanie jest czymś szczególnym, nadaje człowiekowi sens, zbliża ludzi, jest czasem poświęconym wartościom, wspólnemu ich przeżywaniu,  celebrowaniu. W ostatnim czasie doświadczamy  intensywnego, programowo zaplanowanego działania skierowanego na system wartości osobowych, wspólnotowych,  narodowych.  Wartości to swoiste nośniki sacrum, niszczenie sacrum jest obecnie podstawą działania większości mediów. Świętowanie to piękno, to uczestnictwo innych, wspólne przeżycia i emocje, to czas budowania więzi miedzy ludźmi, świętowanie pozwala wyrazić mi kim jestem wskazywał prelegent. Jest drogą transmisji wartości i kultury, ma wspólny cel, intencję, określony czas, przestrzeń ,  rytuały, odpowiedni strój, wspólne przygotowania i uczestnictwo. Święto to dar,  świętując nadajemy znaczący wymiar naszym wydarzeniom. Profesor mówił również o sensie  i formach świętowania, niedzielę natomiast określi jako święto świąt. Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowią centrum życia Kościoła? (KKK 2177). Świętowanie niedzieli to przede wszystkim spotkanie z  Tym, któremu dzień ten jest poświęcony. Niedziela i Eucharystia w tym dniu ma pomóc człowiekowi w odzyskaniu jedności ze sobą poprzez refleksję, twórczy odpoczynek, z drugim człowiekiem, z  rodziną, wspólnotą a przede wszystkim z  Bogiem poprzez modlitwę, udział we Mszy św. W liście apostolskim  Dies Domini o świętowaniu niedzieli Święty Jan Paweł II określa niedzielę jako Paschę tygodnia w której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek ? nowego stworzenia ?. Jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią ? dnia ostatniego ?, oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale i Bóg ? uczyni wszystko nowe ?. Słusznie zatem można odnieść do niedzieli zawołanie Psalmisty: ? Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy sie zeń i weselmy! ? Niedziela jest zatem nie tylko świętym dniem dopełnienia stworzenia, ale i oczekiwaniem na jego wypełnienie w powtórnym przyjściu Chrystusa. Postępuje niszczenie niedzieli przez brak zakazu handlu w niedzielę, pytamy tu jednak o kulturę wartości chrześcijańskich podkreślał Profesor. Proces świętowania  zajmuje wiele wymiarów, jak wiele symboli , wartości nagromadzonych jest w okresie świąt/ opłatek, wigilijny stół, kolędy, choinka/jaką niosą treść , coś symbolizują,  np. Betlejem oznacza ,,miasto chleba??. Dziś jesteśmy świadkami niszczenia wartości, także przez banalizowanie wszelkich świąt, w tym szczególnie świąt religijnych, czy wprowadzanie zwyczajów wziętych z innych tradycji i kultur. Zagubienie sacrum staje się strategią działania co wyraża się to w bardzo licznych i różnorodnych zjawiskach np. kartki świąteczne, czy znajdziemy łatwo dostępne kartki z symboliką i tekstami chrześcijańskimi? Były niedzielne czyny społeczne; wyjazdy i imprezy integracyjne w niedzielę, najlepiej całymi rodzinami. Są też inne formy świętowania niedzieli: spacery po galeriach handlowych, handel na bazarach, giełdach. Duży niepokój budzi zjawisko świadomej banalizacji wartości, banalizacji ideałów, szczytnych celów, szlachetnych dążeń, najważniejszych wartości. Banalizować znaczy uczynić coś (np. wiarę człowieka) czymś banalnym, mało ważnym, nieznaczącym. Niedziela wśród katolików, a szczególnie w naszych rodzinach, winna być radośnie i owocnie świętowana, by to, co przez Boga zostało ustanowione, było zachowywane: Pamiętaj, abyś dzień święty świętował!  Świętować we wspólnocie, to  trwać na modlitwie, zwracać myśli do Boga, odpoczywać w łączności z Nim oraz budować relację między ludźmi. Prezes Jeremi Kalkowski wręczył kilku Prezesom nominacje i przekazał życzenia od Prezes KIAK Haliny Szydełko oraz od Asystenta Krajowego Księdza Biskupa Marka Solarczyka. Po tych refleksjach nastał czas radości z narodzenia naszego Zbawiciela, z radością dzieliliśmy się opłatkiem  i składaliśmy sobie życzenia. Niech światło betlejemskiej nadziei prowadzi nas wszystkich po nieznanych drogach rozpoczętego 2015 roku. Ojciec Święty Franciszek powiedział Nieście światło Chrystusa tam, gdzie są najgęstsze ciemności”.

Małgorzata Jaworska

patrz – galeria (M. Jaworska)
Diec. rzeszowska. Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej.2015-01.15_008
patrz – relacja ze zdjęciami   ikona_pdf2 

2015-01-14