Diec. rzeszowska. Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie ? rozważania Akcji Katolickiej; spotkania w dekanatach.

,,Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia? (2Kor 5, 20; 6,2).

U progu Wielkiego Postu w dniach 23 – 28 lutego 2015r. odbyły się coroczne spotkania Zarządu i członków Akcji Katolickiej w dekanatach diecezji rzeszowskiej. Te niezwykle ważne wydarzenia, dla licznie zabranej wspólnoty, zaangażowanej w sprawy Kościoła, miały miejsce w Głogowie Małopolskim- dekanat Głogów Małopolski, Rzeszowie,  Parafii katedralnej -dekanat Rzeszów Katedra, Ustrobnej -dekanat Frysztak, Miłocinie- dekanat Rzeszów Fara, Trzebownisku- dekanat- Rzeszów Północ, Parafii Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie- dekanat Rzeszów Wschód, Bratkowicach- dekanaty Rzeszów Południe i Rzeszów Zachód, Gorlicach-dekanat Gorlice, Nowym Żmigrodzie dekanat- Nowy Żmigród. W pozostałych dekanatach  odbyły się spotkania prowadzone przez Asystentów Dekanalnych AK według dostarczonych materiałów.

Wykład zatytułowany ? Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie? głoszony przez Księży Asystentów Diecezjalnych, ks. Stanisława Poterę, i ks. dra Pawła Synosia, rozpoczynał spotkania wspólnotowe. Rozważania oparte były na dokumentach o rodzinie m.in. na ?Familiaris consortio? Ojca św. Jana Pawła II. Prelegenci podkreślali , że małżeństwo jest sakramentem, a nie sakrament jest dodany do małżeństwa, prawzorem małżeństwa jest Trójca Święta, małżonkowie zaś są odbiciem Trójcy Świętej. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II , rodzina ma być wspólnotą wierzącą , ewangelizującą i chroniącą życie, rodzina ewangelizuje przez samo istnienie, poprzez bycie rodziną, w rodzinie leży przyszłość ludzkości, obrońców życia nazywał prorokami naszych czasów.

Asystenci przedstawili zjawiska pozytywne i negatywne towarzyszące życiu w  rodzinie, mówili o  sytuacjach nieprawidłowych: małżeństwach ?na próbę?, wolnych związkach (bez żadnego ślubu), życiem na ślubie cywilnym, separacjach i rozwodach, związkach jednopłciowych. Zebrani, w dyskusji wyrażali zatroskanie o rodziny, zaniepokojenie lekceważeniem głosu ludzi broniących wartości chrześcijańskich, żyjących w zgodzie z dekalogiem,  mówili o roli domu rodzinnego w  hierarchii wartości, postępowania według zasad przyjętych na Górze Synaj, Przykazania Boże stanowią bowiem drogowskazy naszego postępowania, podkreślali  również znaczącą rolę wychowania szkolnego. Podawali przykłady z codzienności o deprecjonowaniu osób upominających się o poszanowanie rodziny, poczętego życia,  rodziców wychowujących po katolicku swoje dzieci, o naciskach na płaszczyźnie ideologicznej, w sferze prawodawstwa, celem których  jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja.

Zebrani stanowczo podkreślali, że nie przyzwolenia na deprawację naszych dzieci już w przedszkolach, naszej młodzieży. Jak wskazuje Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny, naszym obowiązkiem jest bowiem ?zawsze i wszędzie przepowiadać zasady moralne w odniesieniu do porządku społecznego (…), zwłaszcza w tym, co dotyczy wartości życia, znaczenia wolności, jedności i trwałości rodziny, prokreacji i wychowania dzieci, wkładu na rzecz dobra wspólnego i pracy, znaczenia techniki i używania dóbr materialnych, pokojowego i braterskiego współistnienia wszystkich narodów? . Nie możemy milczeć, jak  przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II , winni są nie tylko ci, którzy czynią zło, ale również ci, którzy je widzą, ale nie reagują. Trzeba mocno trzymać się Boga, mamy mocne fundamenty w pięknej nauce Kościoła, a nasze myślenie  i starania idą drogą wiary podkreślali Asystenci. Kościół otrzymał od Boga Dobrą Nowinę oraz nakaz, by niósł ją  po krańce świata. Mądrość i prawda Ewangelii są darem dla ludzkości, trzeba zatem, by uczniowie Jezusa Chrystusa podnieśli dumnie głowy.

Wspólnotowo polecaliśmy w modlitwie obrady XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów / 4 – 25 października 2015 r./ ,,Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym?. We współczesnej dobie zadaniem Akcji Katolickiej jest stawienie czoła liberalizmowi, relatywizmowi etycznemu, obojętności religijnej. Czytelne i odważne świadectwo wiary, upomnienie się o realizację wartości chrześcijańskich w instytucjach społecznych .jest świadectwem rosnącej odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół,  za wspólnoty parafialne i ich najbliższą przyszłość.

Spotkania kończyły się błogosławieństwem Bożym na dalszą działalność dla dobra Kościoła i ludzi oraz życzeniem aby Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców … nadal je przynosiła, Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska

patrz – galeria

Diec. rzeszowska. Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie ? rozważania Akcji Katolickiej; spotkania w dekanatach.2015-03.05_003

2015-03-05