Diec. tarnowska. Jubileusz 10-lecia Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach.

19 kwietnia 2015 r. w niedzielę poprzedzającą święto patrona naszej Ojczyzny i Akcji Katolickiej w Polsce, św. Wojciecha, w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach miała miejsce doniosła uroczystość. Parafialny Oddział AK świętował dziesięciolecie swojego istnienia.

Na uroczystość został zaproszony Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z Tarnowa oraz przedstawiciele oddziałów AK dekanatu Stary Sącz wraz ze swoimi asystentami kościelnymi.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęto Eucharystią. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Asystent Diecezjalny AK? ks. dr Jan Bartoszek, który wygłosił również homilię. Mszę Świętą koncelebrowali także ? Asystent Dekanalny AK ? ks. Prałat Stanisław Dziekan, dziekan dekanatu starosądeckiego ? ks. Proboszcz Józef Wałaszek oraz księża z gołkowickiej parafii, na czele z gospodarzem ? ks. Proboszczem Kazimierzem Koszykiem.

W Słowie Bożym skierowanym do wszystkich zebranych ks. Bartoszek pogratulował jubileuszu, który ? jak sam stwierdził ? jest potwierdzeniem i umocnieniem drogi działań prowadzących do ciągłego wzrostu wiary katolickiej w tutejszej parafii. Kaznodzieja przypomniał, że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej ? wiernych świeckich gotowych poświęcić życie apostolstwu i ewangelizacji. Podkreślał, że dzisiaj nie wolno traktować wiary wyłącznie jako sprawy prywatnej, lecz umieć ją krzewić i zaszczepiać we wszystkie dziedziny życia społecznego. Zwracając się do wszystkich członków AK nawoływał, by nie lękali się i czerpali siłę z fundamentu, którym jest Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Na zakończenie przywołał słowa św. Jana Pawła II: ?Akcjo Katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości Ewangelii?. Podziękował za każdą inicjatywę, dzięki której podtrzymywane jest w sercach ludzi światło wiary i nadziei.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Parafialnego.

Dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Weselnym ?Zacisze? w Gołkowicach, gdzie gości zaproszono na poczęstunek.

Wystąpienie rozpoczął Prezes POAK ? p. Jan Gomółka przedstawieniem prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze wydarzenia z dziesięcioletniej działalności POAK. Prezentacja eksponowała przede wszystkim te działania, które były podejmowane z inicjatywy naszego oddziału i stawały się dla niego charakterystycznymi. Obejmowały szeroki wachlarz oddziaływań na życie parafii: modlitewno-formacyjne, pielgrzymkowe, charytatywne i wiele innych. Prezes POAK podkreślił znamienny fakt dotyczący czasu formowania Akcji Katolickiej w naszej parafii. Grupa założycielska spotkała się dzień po śmierci Jana Pawła II. Była to swego rodzaju odpowiedź na apel naszego Wielkiego Rodaka, który upominał się o tworzenie AK w naszej Ojczyźnie.

Istotnym elementem jubileuszowego spotkania były podziękowania. Pani Jadwiga Gomółka ? członek Zarządu POAK – słowa uznania i wdzięczności skierowała do ks. dra Jana Bartoszka ? Asystenta Diecezjalnego AK, ks. Prałata ? Stanisława Dziekana, Asystenta Kościelnego AK Dekanatu Starosądeckiego, ks. Proboszcza Józefa Wałaszka ? dziekana dekanatu starosądeckiego za duchową opiekę, serdeczność i umacnianie współpracy między oddziałami AK. Wyrazy wdzięczności odnosiły się również do nieobecnego na uroczystości byłego Asystenta Kościelnego DIAK z Tarnowa ? ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka za kształtowanie sumień i duchową opiekę w dziele apostołowania, za jego pamiętne słowa: ?Ducha nie gaście? skierowane do nas już w 2006 r.

Szczególne podziękowania zostały wyrażone inicjatorowi utworzenia AK w naszej parafii Asystentowi Kościelnemu ? ks. Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi za wsparcie duchowe i materialne, za wielkie serce, życzliwość i otwartość na wszelkie nasze inicjatywy. Pani Jadwiga podziękowała także księżom pracującym w naszej parafii ? ks. Kanonikowi Stefanowi Tokarzowi, ks. Prałatowi Augustynowi Oleksemu i ks. Wikariuszowi Arturowi Marcie za ducha modlitwy i wszelkie dobro w dziele apostołowania. Z wielkim uznaniem mówiła o pani Prezes DIAK Bożenie Kwitowskiej, panu Wiceprezesie ? Wacławie Prażuchu i pani Wiceprezes Annie Florek. Podziękowała za inspirowanie, wsparcie i duchowe zaangażowanie w dzieło apostolskie POAK Gołkowice. Podkreśliła także rolę prezesów: POAK z Barcic ? p. Anny Jakubowskiej (również sekretarza DIAK w Tarnowie), prezes POAK ze Starego Sącza ? p. Agaty Wolak-Kowalik, pani Alicji Grzesik ? prezes POAK z Podegrodzia.

Przy okazji jubileuszu słowa podziękowania za współpracę zostały skierowane do Parafialnego Oddziału Caritas na ręce pana Józefa Florka w zastępstwie za p. Prezes Bogusławę Niesporek, w działaniu na rzecz ubogich rodzin, w oparciu o pomoc z Banku  Żywności.

Na koniec p. Jadwiga wyraziła wdzięczność państwu Annie i Grzegorzowi Gorczowskim ? redaktorom ?Echa? – parafialnego biuletynu za współpracę i oprawę medialną różnych uroczystości parafialnych w tym również tych, dotyczących działań AK. Wszyscy, do których skierowano słowa podziękowania zostali obdarowani symboliczną różą i drobnymi upominkami.

Następnie głos zabrali goście ? ks. dr Jan Bartoszek, p. Bożena Kwitowska, ks. Stanisław Dziekan. Bardzo wysoko ocenili pracę naszego oddziału. Wyrazili życzenia dalszego tak wspaniałego zaangażowania w sprawy parafii i Kościoła.

Wyrazem tego uznania były medale, które otrzymali: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Prezes Jan Gomółka, p. Stefania Kardaszewicz, p. Andrzej Kałuziński, p. Jan Kupczak, p. Ryszard Klimek, p. Agata Nawojowska. Medal ten, co podkreśliła Prezes Kwitowska jest wyrazem uznania za osobiste zaangażowanie w budowanie Chrystusowego Królestwa prawdy, sprawiedliwości, świętości, miłości i pokoju w Diecezji Tarnowskiej.

Na zakończenie wystąpiły panie Prezes z oddziałów, przekazując gratulacje i życzenia dalszej pięknej pracy.

Goście zostali poproszeni o pamiątkowe wpisy do kroniki POAK.

Maria Masternak, Sekretarz POAK Parafii Gołkowice

patrz ? galeria

Diec. tarnowska. Jubileusz 10-lecia Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gołkowicach.2015-04-26_001

2015-04-26