Diec. tarnowska. Rada DIAK.

7 lutego 2015 r. odbyło się w Tarnowie posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem i z homilią  Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, odprawioną w Bazylice katedralnej. Po Mszy św. prezesi parafialnych oddziałów AK udali się do auli Domu im. Jana Pawła II, w której odbyło się posiedzenie Rady DIAK. Prezes DIAK Bożena Kwitowska przekazała Biskupowi Tarnowskiemu sprawozdanie z działalności AK w diecezji oraz nowy numer Biuletynu AK DT.

Ks. Bp Andrzej Jeż w swoim wystąpieniu zachęcał członków Akcji Katolickiej do podejmowania różnych, nowych inicjatyw w parafiach, stwierdzając, iż ?najbardziej trwałe bywają te działania, które zostały zapoczątkowane przez świeckich; wynikają one z potrzeby wewnętrznej, są bardziej trwałe, nośne i efektywne? . Biskup Tarnowski zasugerował, by w parafiach Akcja Katolicka starała się prowadzić jakieś cykliczne wydarzenie, akcję, z którą mogłaby być – poza duchową formacją i szeroko rozumianą współpracą z hierarchią kościelną – identyfikowana. Takie działanie, zdaniem Biskupa, mogłoby służyć marketingowi, być znakiem firmowym oddziału parafialnego, czymś, co zwraca uwagę innych, będących na zewnątrz. Mogą to być inicjatywy edukacyjne, kulturalne, patriotyczne. Bp Andrzej Jeż zaapelował także o zaangażowanie się oddziałów i członków Akcji Katolickiej w organizację Światowych Dni Młodzieży.

W dalszej części spotkania Prezes Bożena Kwitowska złożyła szczegółowe sprawozdanie z działalności AK DT w roku 2014, zaś Wiceprezes Wacław Prażuch przedstawił zmiany w Regulaminie AK DT. Dokument, znowelizowany w celu zapewnienia zgodności ze Statutem Akcji Katolickiej w Polsce, został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Prezes DIAK zaprezentowała Program działania Akcji Katolickiej na 2015 rok (http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/program.htm), z dokładnym omówieniem planowanego na wrzesień II Kongresu AK w Polsce. Ks. Jan Bartoszek – Asystent diecezjalny uzupełnił program o najbliższą inicjatywę- sympozjum organizowane w Brzesku w uroczystość Zwiastowania (w Dniu Świętości Życia  – 25 marca) oraz przybliżył plany związane z III Kongresem AK DT (17 października).

Pan Robert Śmigowski podał propozycję trasy planowanej na lipiec pielgrzymki do Medziugorie.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok złożył Skarbnik DIAK ? P. Janusz Górecki, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ? jej Przewodnicząca P. Lucyna Gawełczyk.

Pan Wacław Prażuch zaproponował treść Apelu do diecezjan w/s Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, który został przyjęty uchwałą Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Czas przeznaczony na dyskusję zajęły bieżące sprawy organizacyjne. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem Ks. Asystenta.

Bożena Kwitowska, Prezes DIAK Diecezji Tarnowskiej

patrz ? galeria
Diec. tarnowska. Rada DIAK..2015-02.24_005

2015-02-24