Diec. toruńska. Konferencja Akcji Katolickiej ?Świętość powołaniem chrześcijańskim?.

Międzydiecezjalna konferencja pod hasłem: ?Świętość powołaniem chrześcijańskim? odbyła się 17 maja 2014 roku w Toruniu w Centrum Dialogu im. bł. Jana Pawła II. Organizatorem był Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Uczestników konferencji powitała Lidia Gliwa prezes DIAK diecezji toruńskiej.

W pierwszym  wykładzie pt.: ?Kryteria prawdziwości chrześcijaństwa? ks. prof. Jan Perszon mówił o chrześcijaństwie, którego istotą jest żywa Osoba Boska, Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Kościół zwiastuje Jezusa Chrystusa i zaprasza ludzi do uwierzenia w Niego. Bóg daje się poznać z ładu, piękna, porządku i mądrości stworzenia i objawia się w stworzeniach i przez stworzenia. Wiek XX przynosi specyficzne podejście do religii na skutek przyjęcia mylnego założenia -prawda absolutna, obiektywna nie istnieje. Zaowocowało to przesuwaniem religii w sferę prywatności, do jej marginalizacji oraz do rozpowszechniania idei pluralizmu religijnego. Także w Polsce różne środowiska coraz głośniej nawołują do przyjęcia założenia, że religia jest sprawą prywatną, a cnotą najwyższą ma być wolność jednostki i tolerancja, pojmowana jako szacunek dla wszelkich ?odmienności?.  Ma to uciszyć głos wspólnot chrześcijańskich, które mają przecież prawo i obowiązek kształtowania życia społecznego wedle Ewangelii. Wiarygodność chrześcijaństwa wynika z natury ludzkiej i jej kompatybilności z Bożym Objawieniem, które odpowiada na najgłębsze ?pragnienia? osoby ludzkiej: na pragnienie pełni życia, prawdy, miłości, sprawiedliwości. Człowiek jest otwarty na Boga, bo szuka sensu życia i dąży do osadzenia swej egzystencji w Sensie (Logosie) ogarniającym cały wszechświat. Na transcendentne pragnienia człowieka odpowiada Jezus Chrystus, który jest prawdziwym i definitywnym Objawicielem Boga, jedynym i powszechnym sprawcą zbawienia. Jest On jedynym w dziejach ludzkości ?założycielem? religii. W Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy pełnię objawienia Bożego (Chrystus objawia Ojca i Ducha, ale także samego siebie jako Boga). Kościół katolicki jest prawdziwym środowiskiem zbawienia w Chrystusie, co wynika z wyjątkowości Założyciela, wewnętrznej spójności, piękna Ewangelii, ale przede wszystkim ze świadectwa miłości.

Drugi wykład pt.: ?Słowo Karola Wojtyły w służbie SŁOWA?  wygłoszony przez prof. Bogdana Burdzieja koncentrował się wokół ?Słowa?, które  jest darem Boga dla każdego człowieka  i kształtuje  jego rozum. Słowo ludzkie może być wykorzystane przeciwko człowiekowi lub może wystąpić w relacji do źródła ludzkiego słowa czyli Boga. Ponieważ wiara rodzi się ze słyszenia słowo ludzkie powinno mieć kotwicę w Słowie Bożym i w nas wzrastać. W zbiorze ludzkim  zauważa się coraz mniej słów, które mówią o chwale Bożej i pięknie, a więc o tym co powoduje nasz wzrost duchowy.  Głos identyfikuje człowieka. Słowa  św. Jana Pawła II jako  następcy św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Piotra i Jego następców  słyszalne były w całym  świecie ponieważ skupiały się wokół wspólnych spraw  Polski i całego świata. Posługiwanie Karola Wojtyły i później Jana Pawła II polegało na wykorzystywaniu swojego głosu i słowa w służbie Ewangelii.. Głosił On prawdę   Słowa  Bożego w sposób piękny, przekonujący, trafiający do serc wielu polityków, uczonych i prostych ludzi.  Uzupełnieniem słów prelegenta była wystawa obrazująca życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.

Bardzo ważną częścią konferencji była uroczysta Msza św. W homilii ks. Wiesława Łużyńskiego usłyszeliśmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości. Stwórca dobiera indywidualną drogę świętości dla każdego z nas i bierze pod uwagę nasze   uwarunkowania i ograniczenia. Członkowie Akcji Katolickiej są  powołani do głoszenia słowa prawdy eucharystycznej w zaszczytnej służbie bliźniego. Posługiwanie to wymaga jednak  formacji wewnętrznej, Eucharystii, pracy nad sobą i życia w łasce uświęcającej czyli  częstego sakramentu pokuty i pojednania.

Konferencję   zakończyła gorąca dyskusja, z szukaniem odpowiedzi na  pytania ? jak  postępować aby  dojść do świętości,  oraz w jaki sposób świadczyć o Chrystusie, by inni ? zwłaszcza młodzi – chcieli Go poznać i pokochać.

Spotkanie podsumowała Prezes DIAK Lidia Gliwa oraz asystent DIAK ks.  Wiesław Łużyński. Nie zabrakło miejsca na omówienie spraw organizacyjnych, wypowiedzi przedstawiciela KIAK Wiesława Smereczyńskiego, oraz prezesa DIAK diecezji bydgoskiej  Hanny Marchlik na temat form współpracy w Akcji Katolickiej. Była też  agapa, która rodzinną  atmosferą stworzyła warunki do wspólnej wymiany zdań na temat dalszej realizacji zadań przeznaczonych  na rok 2014.

Elzbieta Szczepańska

2014-05-30

patrz – galeria
001torun.konferencja.0530