Diec. włocławska. Święto Akcji Katolickiej i inne fakty z życia AK.

W sobotę, 21 listopada 2015 r., w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata ? święta patronalnego  Akcji Katolickiej, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku spotkali się delegaci stowarzyszenia na V Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Reprezentowane były parafie: św. Wojciecha w Koninie, Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kuj., Narodzenia NMP w Dobrej, św. Dominika w Chodczu, Opieki MB w Osięcinach, św. Stanisława BM w Brześciu Kuj., Wniebowzięcia NMP w Lipnie i Najświętszego Zbawiciela we Włocławku.

W spotkaniu uczestniczył Asystent Diecezjalny ks. dyr. Łukasz Grabiasz oraz Asystenci oddziałów parafialnych: ks. prał. Józef Wysocki, ks. prał. Leonard Fic oraz ks. prał. Henryk Ambroziak.  Prezes ustępującego zarządu diecezjalnego, Mariola Rakiewicz, podsumowała pięcioletnią działalność, wskazała na szczególną aktywność Akcji Katolickiej w ostatnich kilkunastu miesiącach, która zaowocowała m.in.  pierwszą konferencją z cyklu ?Dyskusje o państwie, prawie i moralności?, z udziałem prof. B. Chazana i b. Marszałka Marka Jurka, nadaniem wymiaru diecezjalnego Pielgrzymce Ludzi Pracy Regionu Konińskiego do Matki Bożej Licheńskiej, sukcesem młodzieży ze szkół diecezji w ogólnopolskim konkursie o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Podziękowała za pracę i wszystkie cenne inicjatywy, podejmowane przez członków w swoich parafiach, podkreślając, że ich zaangażowanie stanowi o sile Akcji Katolickiej w diecezji. Słowa wdzięczności skierowała również do księży Asystentów, bez których realizacja misji  świeckich nie byłaby możliwa ? stwierdziła. Po sprawozdaniu skarbnika, Rada Diecezjalna udzieliła absolutorium ustępującemu zarządowi. Dokonano wyboru nowych władz. Prezesem zarządu na kolejną kadencję została Mariola Rakiewicz. Zarząd reprezentują: Krzysztof Bernyś, Serafina Janowska, Katarzyna Jaworska, Jan Pawłowski, Daniela Śledź, Grzegorz Ziółkowski, komisję rewizyjną: Zdzisław Boksa, Franciszek Kowalski, Janina Kosowska, delegatem do Rady Krajowej wybrano Katarzynę Jaworską, poszerzono także skład Rady Diecezjalnej. Wyznaczono cele i zadania na nową kadencję 2015-2020, uwzględniając przy tym wydarzenia: 1050 rocznicę Chrztu Polski, która inspiruje do dawania świadectwa nierozerwalności życia i wiary; Rok Miłosierdzia Bożego, który jest okazją do podjęcia i rozwinięcia dzieł miłosierdzia w działalności charytatywnej i duchowej; Kongres Diecezjalny Akcji Katolickiej z okazji 20.rocznicy jej powstania w diecezji. Zebrani przyjęli stanowisko w obronie ?Okien Życia? wzywające Komitet Obrony Praw Dziecka ONZ do rewizji swojego stanowiska,            w którym zalecają Polsce ich likwidację, wskazując na prawo do tożsamości. W przyjętym stanowisku delegaci przypomnieli, że pierwszym prawem wśród praw człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci,  i  to prawo warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw!

Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Eucharystia dziękczynna w kościele seminaryjnym św. Witalisa, której przewodniczył i głosił słowo Boże Pasterz diecezji , J.E. ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Rozważając słowa Ewangelii według św. Jana Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, Ks. Biskup przypomniał nauczanie Papieża Benedykta XVI, który wskazywał, że królowanie Chrystusa musi być widziane w perspektywie miłości i miłosierdzia, bo Bóg jest odwieczną miłością w sobie      i nieodwołalną miłością do nas. Kaznodzieja zwrócił uwagę wiernych na moment, gdy Jezus, w sytuacji gdy jest oskarżony i grozi mu śmierć, potwierdza: ?Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu?. Jego słowa: ?królestwo moje nie jest z tego świata? ? nie oznaczają, że Chrystus nie ma władzy nad światem, ale że sprawuję ją w sposób całkowicie odmienny niż ziemscy władcy. Ten sposób został nam objawiony w męce krzyża i zmartwychwstaniu ? wskazał Pasterz diecezji. Kiedy grzesznicy krzyżują Syna Bożego, Jezus modli się do Ojca o przebaczenie dla nich. Umiera, ale zmartwychwstaje, i tym samym pokazuje swą bezgraniczną królewską moc ? moc miłości i miłosierdzia. Ojciec diecezji, zwracając się do zgromadzonych na Eucharystii, przekonywał, że warto w dzisiejszą uroczystość zadać sobie pytanie: Czy Jezus Chrystus jest królem mojego życia? Królem autentycznym, którego panowanie uznajemy w swoim życiu i w każdym swoim wyborze. Misja Kościoła pozostaje dziś i zawsze: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby każdy człowiek mógł w pełni realizować swoje powołanie – podkreślił. Wyraził zadowolenie z obecności wspólnoty Akcji Katolickiej. Jesteście potrzebni w Kościele ? mówił do członków Akcji Katolickiej. Czasem trzeba się zatrzymaćby potem móc pójść dalej z jeszcze większą energią. Bądźcie wierni prawdzie. Chrystus Król rządzi światem w imię miłości, sądzi świat w imię prawdy. On jest jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.

Dziękując Pasterzowi diecezji, za głoszone słowo Boże, za dar wspólnoty w modlitwie, prezes Akcji Katolickiej powiedziała: ?Poczucie  bliskości ze swoim Przewodnikiem – sprawia, że czujemy się bezpieczni, miłowani i silniejsi. Wyrażamy słowa wdzięczności za nieustanne wskazywanie nam drogi prawdziwej wiary, za wzór odważnego Naśladowcy Chrystusa, który zawsze odczytuje znaki czasu zgodnie z Prawdą, wskazuje nam Boga jako światło naszego życia, we wszystkich jego wymiarach, i w każdym naszym wyborze.(?)Twoja wielka zachęta, mądrość i troska, Ojcze Diecezji, łączność z Tobą – pozwalają nam jak najpełniej realizować to powołanie, jakie otrzymaliśmy na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania. Przyjmujemy dzisiejsze decyzje jako wielkie zobowiązanie budowania Wspólnoty, w służbie Kościoła i Ojczyzny?. Na ręce Ks. Biskupa skierowała podziękowanie dla Księży Asystentów za to, że dostrzegają potrzebę obecności Akcji Katolickiej w rodzinie parafialnej, dla Rektora Seminarium, ks. prał. Jacka Szymańskiego za życzliwość, gościnność i współpracę. Zgromadzeni przyjęli błogosławieństwo z rąk Biskupa Włocławskiego.

Sobotnie wydarzenia zakończyło krótkie spotkanie członków i Asystentów Akcji Katolickiej z Ks. Biskupem Wiesławem Meringiem, na którym był czas na wspólną fotografię i wpis do kroniki.

/opr. M. Rakiewicz, zdjęcia G. Ziółkowski/

patrz galeria

10. Diec. włocławska. Święto Akcji Katolickiej i inne z życia AK.

——————————————————————

Stanowisko Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej
W obronie „Okien Życia”
Włocławek, 21 listopada 2015 r.

Mając na uwadze stanowisko Komitetu Praw Dziecka ONZ zawierające najnowsze zalecenia dla Polski, dotyczące wykonywania Konwencji Praw Dziecka (dokument o sygnaturze CRC/C/POL/CO/3-4), który to zwracając uwagę na prawo do tożsamości, jednocześnie krytycznie odnosi się do „okien życia” (p. 20) oraz zaleca Polsce ich likwidację (p. 21) – wzywamy Komitet do rewizji swojego stanowiska.

Uznajemy, iż Komitet słusznie zwraca uwagę na znaczenie prawa do tożsamości,  jednocześnie przypominając , iż pierwszym prawem wśród praw człowieka jest prawo do życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci,  i to prawo warunkuje stosowanie wszystkich pozostałych praw! Prymat prawa do życia uznaje także Konwencja.  ?Okna życia?, choć stanowią rozwiązanie nieoptymalne, jednakowoż pozwalają na uratowanie życia dzieci w sytuacjach skrajnych, i z tego właśnie powodu nie powinny być likwidowane .

Traktaty międzynarodowe muszą gwarantować te prawa człowieka i te standardy, które faktycznie są uniwersalne i powszechnie popierane przez państwa będące ich stronami. Nie mogą być wykorzystywane do wywierania presji na te państwa w celu zmuszenia ich do zaakceptowania systemu wartości, polityk czy praktyk obcych ich kulturze i przeciwnych woli ich narodom.

Komitet Praw Dziecka, jako organ monitorujący, powołanym do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem Konwencji o prawach dziecka, nie posiada legitymacji do domniemywania swoich uprawnień i działania ponad udzielony mu mandat. Komitet nie posiada uprawnień ani do wydawania prawnie wiążących decyzji, ani nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy państw ? stron Konwencji, nie może również nakładać na państwa-strony obowiązków nie wynikających wprost z Konwencji. Nie jest także uprawniony do wydawania prawnie wiążących interpretacji Konwencji. Konwencja nie przyznaje mu takiego uprawnienia.

Wątpliwość zatem budzi aktywność Komitetu Praw Dziecka, który w swoich ogólnych zaleceniach w rzeczywistości dokonuje interpretacji norm Konwencji, i co więcej, wyraża krytykę Polski w zakresie istnienia ?okien życia? w oparciu o własne interpretacje norm Konwencji, przekraczając tym samym zakres swoich uprawnień.

Przewodniczący zebrania – Zdzisław  Boksa

2016-01-11