Diec. ełcka. Obchody jubileuszu 20-lecia Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej  świętująca w dniu 18 listopada 2017 r.  Jubileusz 20-lecia swojej działalności, rozpoczęła Mszą św. o godzinie 10.00 w Katedrze Ełckiej obchody tej doniosłej rocznicy. W świątyni zgromadzili się przedstawiciele większości Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur. W uroczystości udział wzięli Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej p. Urszula Furtak, goście z Litwy oraz Archidiecezji Białostockiej, poczty sztandarowe.

Stowarzyszenie liczy obecnie 670 osób skupionych w 56-ciu parafialnych oddziałach. Obecnie prezesem DIAK jest p. Aneta Wolna a Asystentem diecezjalnym ks. dr Maciej Gilewski. Według statystyki prowadzonej przez Krajowy Instytut Akcji Katolicki w Warszawie, pod względem liczebności członków Diecezja Ełcka znajduje się w pierwszej dziesiątce w kraju. Biskup Ełcki wyraził wielką radość, że z każdym rokiem przybywa członków Akcji Katolickiej, którzy są wspaniałym darem dla Ełckiego Kościoła, Ojczyzny i świata. Są to ludzie oddani Bogu i Ewangelii. W szeregach Akcji Katolickiej umacniamy wiarę, nadzieję i miłość, rozwijając jednocześnie swoje charyzmaty. Członkowie Akcji Katolickiej czynami i zaangażowaniem w życiu Kościoła głoszą Dobrą Nowinę w rodzinach, środowisku pracy, wśród społeczności parafialnej.

Biskup Ełcki w swojej homilii powołał się na słowa św. Jana Pawła II, który stwierdził, że niezastąpionym środkiem aktywności świeckich w kościele jest Akcja Katolicka. Na polskiej ziemi Akcja Katolicka staje się szkołą wiary. ?Jak dobrze się stało, że dwadzieścia lat temu została powołana w naszej diecezji? ? mówił biskup. Dalej hierarcha stwierdził, iż członkowie Akcji Katolickiej są uczniami wiary, której moc jest potrzebna, by oprzeć się procesom sekularyzacji. Za Papieżem Franciszkiem, Biskup Ełcki powtórzył, że ?chce widzieć członków Akcji Katolickiej w Kościele z ich problemami i przeżyciami?. Charyzmat Akcji Katolickiej służy wszystkim ochrzczonym. Droga do świętości i wzrastania w wierze, to korzystanie z daru Chrztu świętego, z przyjęcia którego jesteśmy misjonarzami i winniśmy nieść Chrystusa innym. Aby stać się świadkiem Chrystusa potrzeba formacji. Formować, modlić się i uświęcać to wytyczne dla wszystkich, którzy są zrzeszeni pod sztandarami Akcji Katolickiej. Pasterz diecezji zachęcał na otwartość na Dary Ducha Świętego, bo one nam wskazują, jak żyć i jak Jego mocą głosić i dawać świadectwo. Wskazywał, że w obliczu globalnej laicyzacji i  szerzącego się zła mamy odważnie temu zaprotestować. ?My mamy ?grać? muzykę Ewangelii i zapraszać innych do życia Ewangelią ? to jest nasze zadanie. Mamy odrzucić lęk i strach w ukazywaniu Chrystusa, docieraniu do środowisk, gdzie brakuje miłości. W swoich działaniach mamy otwierać się na młodych ludzi? ? mówił biskup. Pasterz Ełcki swoją homilię zakończył słowami wypowiedzianymi przez św. Jana Pawła II : ?Akcjo Katolicka wypłyń na głębię!?. Jest to życzenie przekazane wszystkim członkom Akcji Katolickiej, aby ubogaceni darami Ducha Świętego, wypływali na głębię wiary, nadziei i miłości.

Po zakończonej Mszy św. Biskup Ełcki wręczył siedmiu osobom jubileuszowe medale, które są wyrazem podziękowania i wdzięczności za piękną i oddaną pracę na rzecz budowania struktur Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej oraz wiernego wypełniania misji apostolskiej poprzez swój entuzjazm, wiarę i świadectwo. Został też poświęcony sztandar POAK w Raczkach.

Druga część uroczystości miała miejsce w Ełckim Centrum Kultury. Galę rozpoczął Asystent Diecezjalny AK ks. dr Maciej Gilewski witając wszystkich przybyłych gości. W radosny nastrój świętowania wprowadził zebranych pan Marek Piotrowski swoim muzycznym występem. Prelekcję na temat: ?Odpowiedzialność za kraj i Ojczyznę jako dobro wspólne? wygłosił ks. dr Tadeusz Białous.

Dwudziestolecie działalności Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej zostało przedstawione obrazowo za pomocą filmu ?Minęło dwadzieścia lat..?. Wybrane działania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej znalazły swój wyraz w pięknych barwach w postaci zdjęć i filmików. Całość opatrzono merytorycznym komentarzem i wyjaśnieniem poszczególnych przedsięwzięć.

Jest już tradycją, że w wielu parafiach diecezji ełckiej członkowie Akcji Katolickiej są współorganizatorami Orszaków Trzech Króli w Święto Objawienia Pańskiego. Uroczyste procesje orszakowe są wspaniałą manifestacją wiary chrześcijańskiej, świadczą o jedności i niesieniu Ewangelii Chrystusowej. Jest to  wymowne świadectwo wiary i pielęgnowania bogatej polskiej tradycji. Wspaniałą atrakcją dla dzieci a jednocześnie przypomnieniem, że Jezus narodził się w ubogiej stajni, są szopki z żywymi zwierzętami, co zostało przedstawione na zdjęciach.

Od kilku lat jednym ze stałych punktów ?Harmonogramu działania DIAK? jest organizacja spotkania opłatkowego Jego Ekscelencji Biskupa Ełckiego z przedsiębiorcami w niedzielę Chrztu Pańskiego. W tym uroczystym spotkaniu uczestniczy corocznie około 150-ciu osób z różnych środowisk i zakładów pracy.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej wraz ze swymi sztandarami i przedstawicielami uczestniczą w uroczystościach ku czci św. Wojciecha ? Biskupa i Męczennika, które odbywają się w Ełku. Członkowie Akcji Katolickiej podczas tej Mszy św. składają dziękczynienie Bogu za dary Ducha Świętego tak potrzebne w apostolskiej pracy świeckich w kościele.

Coroczne  spotkania formacyjne członków i sympatyków Akcji Katolickiej połączone z radosną integracją, służą uwielbieniu Boga poprzez wspólną modlitwę i śpiew oraz podziwianie piękna stworzonego świata, na przykład podczas rejsu statkiem z Portu w Augustowie do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej.  W większości tych spotkań uczestniczy Pasterz Diecezji Ełckiej.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej troszczą się o przekazywanie młodemu pokoleniu wartości patriotycznych poprzez organizowanie konferencji tematycznych, konkursów, festynów. Możemy się poszczycić pięknymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży, takie jak: zabawy noworoczne z udziałem dzieci, upominki z okazji św. Mikołaja, ufundowanie nagród  za udział w konkursach, np. na najładniejszą ozdobę choinkową czy palmę wielkanocną.

Bardzo szeroki jest obszar działań w zakresie kulturalnym, informacyjno ? wydawniczym i naukowym. Wybrane dla przykładu przedsięwzięcia to: prezentacja filmów o tematyce religijnej, organizowanie wyjazdów na spektakle do opery w Białymstoku, wydawanie książek okolicznościowych, biuletynów informacyjnych, gazetek parafialnych, wykłady i prelekcje ludzi nauki na temat aktualnych rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w naszej Ojczyźnie.

Członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji biorą czynny udział w działalności charytatywnej, prowadzonej w parafiach, poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą w świetlicach, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i w czasie wakacji dla swoich podopiecznych, takie jak rajdy rowerowe, wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe, wyjazdy na pływalnię, walentynkowe bale charytatywne, także dla seniorów.

Cenne są inicjatywy Akcji Katolickiej z okazji Dnia Papieskiego. Oprócz zbiórki ofiar na cele stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, organizuje się koncerty pieśni religijnych, konferencje, konkursy plastyczne i poetyckie, wieczory poezji Karola Wojtyły, montaże słowno-muzyczne.

W zakresie gospodarczym, mającym ścisły związek z postawą odpowiedzialności za Kościół, członkowie Akcji Katolickiej chętnie uczestniczą w porządkowaniu terenów kościelnych, budowaniu szopek Bożonarodzeniowych, wykonywaniu dekoracji w świątyniach aby ubogacić ich całoroczny wystrój.

Przygotowywanie oprawy muzycznej i liturgicznej Mszy świętych w swoich parafiach, prowadzenie modlitwy różańcowej, czuwania przed Najświętszym Sakramentem to przykłady zaangażowania członków Akcji Katolickiej w przekazywanie miłości Boga i bliźniego, jako podstawowej normy naszego chrześcijańskiego postępowania. Pamiętając o słowach Świętego Jana Pawła II ?Nie bójcie się być świętymi? oraz ?Macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga?, członkowie Akcji Katolickiej wykorzystują swoje talenty, siły i możliwości w przyjmowaniu coraz większej odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła.

Przedstawiony film, pomimo, że tylko częściowo zobrazował powyższe działania, jest wymownym i trwałym dokumentem świadczącym o wielkim zaangażowaniu katolików świeckich w realizowaniu apostolskiej misji Kościoła.

W imieniu Krajowego Asystenta AK biskupa Mirosława Milewskiego oraz Zarządu KIAK, Pani Prezes Urszula Furtak złożyła Jubilatom życzenia, aby misja w budowaniu żywego Kościoła w Diecezji Ełckiej stała się pięknym dziękczynieniem a jednocześnie wielką deklaracją na fundamencie wiary. Gratulacyjną mowę Pani Prezes zakończyła przepięknym pozdrowieniem ?Króluj nam Chryste!?.

Następnym punktem uroczystości jubileuszowej, połączonej z obchodami święta patronalnego ku czci Chrystusa Króla, było wręczenie podziękowań osobom z Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, w uznaniu za aktywność i szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz apostolstwa świeckich.

Na zakończenie gali w Ełckim Centrum Kultury wystąpił chór GospElk, który miłym i radosnym akcentem, poprzez śpiew i muzykę, wyraził dziękczynienie Panu za piękno tego świata.

Wspólna agapa uczestników uroczystości jubileuszowej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej była doskonałym momentem do wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń.

Cecylia Bednarek ? sekretarz DIAK

2017.11.19

patrz ? galeria (foto: Renata Różańska)