Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

Dnia 2 kwietnia 2022 r. w Centrum Pastoralno-Administracyjnym w Ełku odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Przed rozpoczęciem obrad, Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz inni członkowie uczestniczyli we Mszy św. w Katedrze Ełckiej, sprawowanej przez Asystenta Diecezjalnego AK – ks. dra Macieja Gilewskiego. W tej Mszy św. prosiliśmy o Dary Ducha Świętego dla wszystkich członków Akcji Katolickiej oraz dziękowaliśmy Panu Bogu i  Św. Wojciechowi – Patronowi AK – za otrzymane Boże Łaski na niwie realizowania misji apostolskiej.

Zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej rozdział. IV art.24 pkt 2 – Zebranie Rady DIAK zostało zwołane przez Prezesa Zarządu DIAK Panią Anetę Wolną. W związku z upływem czteroletniej kadencji organu Akcji Katolickiej, jakim jest DIAK, zebranie Rady DIAK miało bardzo ważne zadanie, a mianowicie wybór trzech kandydatów na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu DIAK na kolejny czteroletni okres. Jednak zanim przystąpiono do tego punku obrad, wysłuchano z uwagą sprawozdań za rok 2021, które przedstawiły następujące osoby: sprawozdanie z działalności Zarządu DIAK – Pani Aneta Wolna; sprawozdanie finansowe – Pani Lucyna Charyton, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Pani Bożena Kulinkowska, sprawozdania z działalności POAK omówiła Pani Cecylia Bednarek. Powyższe dokumenty zostały przyjęte przez Radę DIAK w sposób jednogłośny, co zostało potwierdzone przez Przewodniczącego Zebrania Rady DIAK – Pana Józefa Wawrzyna. Wybory kandydatów na Prezesa Zarządu DIAK, zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej, zostały przeprowadzone w formie tajnego głosowania. Komisja Skrutacyjna w osobach: Pani Magda Jurek, Pan Andrzej Meller, Pan Janusz Pawlicki stwierdziła, że spośród zgłoszonych osób /Aneta Wolna, Józef Wawrzyn, Edward Grabara/, dotychczasowa Prezes DIAK Pani Aneta Wolna uzyskała maksymalną ilość głosów czyli 18 uprawnionych do głosowania. Kandydaci do Zarządu DIAK otrzymali następujące poparcie Prezesów POAK: Cecylia Bednarek /Stare Juchy/18 głosów, Ewa Lelmacher /Ełk/ 18 głosów, Lucyna Charyton /Świętajno/ 17 głosów oraz Przemysław Czerwonka /Giżycko/ 17 głosów. Komisja Rewizyjna została powołana w następującym składzie: Bożena Kulinkowska /Raczki/, Monika Olfier /Suwałki/ i Anna Szumska /Rajgród/. Delegatem do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie została Pani Teresa Rugienis – Witkowska z Parafii Nawiedzenia NMP w Sejnach. Podczas obrad Rady DIAK został przyjęty „Plan pracy DIAK na rok 2022” oraz „Plan finansowy na rok 2022” oraz podjęto jednogłośną uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi DIAK za rok 2021.

W związku z Jubileuszem XXV- lecia Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej został powołany zespół ds. wydania albumu związanego z obchodami tej wspaniałej rocznicy: Janusz Pawlicki /Giżycko/, Bożenna Szynkowska /Suwałki/, Ewa Lelmacher /Ełk/, Anna Szumska /Rajgród/, Lucyna Charyton /Świętajno/, Józef Wawrzyn /Gołdap/, Bożena Kulinkowska / Raczki/, Norbert Nowacki /Wigry/.

Wpłaty na poczet składek członkowskich i cele statutowe zostały utrzymane w dotychczasowej wysokości. Materiały formacyjne będą przesyłane na adresy zamieszkania Prezesów POAK   po uprzednim dokonaniu przelewu na konto bankowe DIAK / nr bez zmian/ należnej kwoty.

Wspólna modlitwą oraz błogosławieństwem udzielonym przez ks. Macieja Gilewskiego zakończono obrady Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Cecylia Bednarek – sekretarz Zebrania Rady DIAK

2022-04-04

GALERIA – patrz