Asystent Krajowy – JE bp Marek Solarczyk

ASYSTENT KRAJOWY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

 

logo.bpSolarczykAKwPLJego Ekscelencja Biskup Marek Solarczyk
Ks. dr Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 roku w Wołominie, w rodzinie robotniczej Henryka Solarczyka i Marianny Solarczyk z domu Kruk. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Duczkach k. Wołomina (par. MB Nieustającej Pomocy). W latach 1973?1981 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Duczkach, a następnie do Technikum Samochodowego im. Czesława Orłowskiego w Warszawie. Szkołę średnią ukończył w 1986 roku egzaminem dojrzałości oraz egzaminem z przygotowania zawodowego uzyskując tytuł technika.

W tym samym (1986) roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przygotowującego kandydatów do kapłańst

Po otrzymaniu święceń kapłańskich, decyzją władz diecezjalnych w czerwcu 1992 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie-Marysinie Wawerskim. W czerwcu 1993 roku został przeniesiony na wikariat w parafii katedralnej. Funkcję tę pełnił do 2003 roku. Przez kolejne dwa lata pracował w tej parafii jako rezydent. 22 czerwca 2005 roku został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie?Twa w Archidiecezji Warszawskiej. Studia zakończył obroną pracy magisterskiejDziałalność społeczno-polityczna ks. Adama Wyrębowskiego w latach 1909?1927napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie pod kierunkiem ks. dr. Andrzeja Gałki. Pod koniec formacji seminaryjnej, wskutek reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, został inkardynowany do Diecezji Warszawsko-Praskiej. Należy do pierwszego rocznika kapłanów, który 28 maja 1992 roku przyjął święcenia w katedrze św. Floriana.

Pracę naukową prowadził równolegle z pracą duszpasterską. W maju 1999 roku obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie pracy Udział duchownych katolickich w pracach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pierwszej kadencji w latach 1922?1927 napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ludwika Królika. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.archominie. 26 czerwca 2009 został mianowany proboszczem parafii katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

Od 18 lat jako wikariusz, wicerektor seminarium i proboszcz parafii katedralnej jest nieprzerwanie nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Z polecenia władz diecezjalnych pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii Biskupiej i korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej w latach 1993-1996. W październiku 1996 został mianowany ceremoniarzem katedralnym. Funkcję tę, z blisko roczną przerwą na przełomie 2005/2006 roku, pełni do tej pory. Przyg

otowywał i odpowiadał za liturgię podczas wielu uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim. Wśród nich była Liturgia Słowa, której w czerwcu 1999 roku przed katedrą św. Floriana przewodniczył bł. Jan Paweł II. Podczas prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej.

Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Współpracował w zakresie dydaktycznym i badawczym z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Komisją Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i innymi instytucjami odpowiadającymi za pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości. Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Organizował i prowadził spotkania, wykłady i odczyty dotyczące historii Kościoła i warszawskiej Pragi.

Aktualnie uczestniczy w pracach wielu struktur. Od ponad trzech lat odpowiada za zorganizowanie Diecezjalnego Archiwum Akt Starych. Od stycznia 2007 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej osób duchownych. Jest członkiem diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego, Komisji ds. Studiów oraz przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Od grudnia 2006 roku jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej.

Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011 (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla) podczas uroczystej Mszy Św. sprawowanej w Katedrze

Warszawsko-Praskiej o godz. 11.00. Głównym konsekratorem był Abp Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski, a współkonsekratorami poprzedni Biskupi Warszawsko-Prascy: Abp Sławoj Leszek Głódź (obecnie Metropolita Gdański) i Bp Kazimierz Romaniuk (Senior) i około 20 biskupów polskich.