?Trzeba być pokornym, aby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra? ? św. Jan Paweł II

Dom Rekolekcyjny na warszawskich Bielanach był miejscem czwartego rejonowego spotkania rekolekcyjnego dla liderów Akcji Katolickiej organizowanego przez Zarząd KIAK. Były to dwudzieste pierwsze rekolekcje licząc od powołania Akcji Katolickiej w Polsce i trzecie w obecnej formule.  Wspólnotę tworzyli członkowie Akcji Katolickiej z 8 diecezji: białostockiej, drohiczyńskiej, elbląskiej, ełckiej, płockiej, warmińskiej, warszawsko-praskiej i warszawskiej. Myślą przewodnią rekolekcji były słowa: ?Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej?. Konferencje głosił ks. dr Jan Bartoszek Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Kolejne tematy konferencji dotyczyły owoców Ducha Świętego, a więc miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. Pomiędzy konferencjami przeżywaliśmy Mszę św., nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, był też czas Adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi. Profesjonalny i głęboki duchowo przekaz Słowa Bożego umacniał nas z każdą godziną i inspirował do działania, odpowiedzialnej aktywności, do refleksji nad misją apostolską Akcji Katolickiej, dzięki której możemy służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Tradycją rekolekcji są spotkania z Pasterzami diecezji. Mieliśmy więc zaszczyt i ogromną radość gościć JEm kard. Kazimierza Nycza, który mimo duszpasterskich obowiązków poświęcił nam dużo czasu. W słowie skierowanym do uczestników spotkania Ksiądz Kardynał podkreślił, że w każdym stowarzyszeniu jest czas na działanie i na formację, ponieważ żeby działać, trzeba być uformowanym. Trzeba tak rozłożyć akcenty, żeby nie było napięć między formacją i działaniem. W bardzo wielu wspólnotach zauważa się niebezpieczeństwo niepogłębionego aktywizmu, a przecież wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być świadkami Chrystusa kontynuował Hierarcha. Kiedy przed wojną powołana została w Polsce Akcja Katolicka, mówiło się że członkowie stowarzyszenia, poprzez swoje działanie,  są przedłużeniem rąk księży proboszczów, natomiast Sobór Watykański zmienił tę wizję mówiąc, że działalność Akcji Katolickiej i konieczność zaangażowania się w pracę ewangelizacyjną  wyrasta z samej istoty powołania ludzi świeckich w Kościele ? z chrztu, bierzmowania i Eucharystii ? to oznacza, że świeccy zaangażowani w dzieło Akcji Katolickiej są przedłużeniem rąk Chrystusa. Następnie Kard. Nycz przywołał ogłoszony w ostatnich dniach List społeczny Episkopatu, który podejmuje refleksję nad obecnym stanem polskiego społeczeństwa. Ksiądz Kardynał zwrócił uwagę na ważne tematy podjęte w tym liście , a mianowicie:

– społeczną misję Kościoła ? aktualny stan społeczeństwa polskiego ( podziały, rywalizacja polityczna, nieporozumienia) stanowi wyzwanie dla misji Kościoła;
– doświadczenie solidarności ? tylko w postawie solidarności możliwe jest budowanie pomyślności narodowej;
– potrzeba nawrócenia i dialogu ? solidarność nie może istnieć bez prawdy. Także tej historycznej, apelującej o wzajemne wybaczenie i nawrócenie. Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i dialogu;
– refleksja nad językiem ? biskupi wezwali wszystkich uczestników życia publicznego, zwłaszcza polityków, dziennikarzy i użytkowników mediów społecznościowych, do głębokiej refleksji nad językiem używanym w rozmowach  również w gronie rodzinnym i sąsiedzkim;

Kontynuując przekaz najważniejszych myśli zawartych w liście na temat ładu społecznego Ksiądz Kardynał podkreślił, że ład społeczny i polityczny w etycznej tradycji chrześcijańskiej Europy jest ufundowany na cnotach kardynalnych.

Na zakończenie kard. Kazimierz Nycz inspirował, aby Akcja Katolicka, w świetle tego dokumentu, znalazła swoje miejsce w ewangelizacyjnej misji.

Klamrą spinająca trzydniowe rekolekcje Akcji Katolickiej była Eucharystia,  na zakończenie której dziękowaliśmy Księdzu dr. Janowi ? Rekolekcjoniście za dobre wprowadzenie nas w czas Wielkiego Postu i umożliwienie dobrego przeżycia tego błogosławionego czasu, jakim są rekolekcje.

Elżbieta Olejnik

galeria – patrz (foto.: Waldemar Sulikowski)