Arch. białostocka. VII Dni Kultury Katolickiej. Sympozjum ?Chrześcijańska tożsamość Europy – wokół rocznicy Edyktu Mediolańskiego?.

W roku bieżącym obchody  Uroczystości Chrystusa Króla ? święta patronalnego Akcji Katolickiej były połączone z   VII Dniami  Kultury Katolickiej, które  rozpoczęły się w dniu 21 listopada, o godzinie  15:30  w kinie TON, Sympozjum pt.   ?Chrześcijańska tożsamość Europy-wokół rocznicy Edyktu Mediolańskiego?.  W ramach sympozjum  wysłuchaliśmy referatów:  pani Prof. dr hab. Anny Raźny: ?Od Edyktu Mediolańskiego do  Traktatu Lizbońskiego? oraz mgr Samuela Moussa ?Chrześcijanie w Syrii i Iraku ? wczoraj i dziś?.

Pani profesor Raźny w swoim wystąpieniu postawiła i dała odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące współczesnej Europy: ?Jak wygląda Europa w 1700. rocznicę ogłoszenia Edyktu? Czy podtrzymuje swe chrześcijańskie dziedzictwo?. Czy trwa przy wartościach chrześcijańskich, które uzyskały ponadczasowy, uniwersalny charakter??  Jak wykazała pani Profesor w swoim wystąpieniu są to pytania retoryczne, gdyż jak wszystkim wiadomo współczesna Europa odeszła od swych chrześcijańskich wartości i korzeni. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że większość członków Unii Europejskiej-poparła to odejście na gruncie prawnym, przyjmując Traktat Lizboński. Podpisanie i ratyfikowanie przez Polskę Traktatu było gwoździem do trumny chrześcijańskiej Europy. Polska przestała być w niej przedmurzem chrześcijaństwa. Jeśli mówimy, że ikoną wierności chrześcijaństwu w Europie jest Jan III Sobieski, to współcześni politycy są jej zaprzeczeniem. W podsumowaniu pani Profesor powiedziała: ?Od 313 roku w Europie obowiązywał, czy też był obecny, duch edyktu mediolańskiego, a wiemy, że Konstantyn wymienia w tym edykcie kilka razy chrześcijan i domaga się dla nich praw. Traktat lizboński, który nie broni praw chrześcijan ani wartości chrześcijańskich jest nie tylko odejściem od  edyktu ale i jego zaprzeczeniem?. Nie wymienia on ani razu chrześcijaństwa, chrześcijan i chrześcijańskich wartości w żadnej sferze życia unijnych społeczeństw. Mówi ogólnie o prawach człowieka – anonimowego, nieokreślonego kulturowo i religijnie ? zrównujących większość z mniejszością, nie chroniących tej pierwszej przed uzurpacjami drugiej (Karta praw podstawowych ? II. Wolności; III. Równość: ?równość wobec prawa; zakaz wszelkiej dyskryminacji; poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej; równość płci, ale przy dopuszczeniu ?specyficznych korzyści dla płci niedostatecznie reprezentowanych???). Niewymienienie wartości chrześcijańskich skutkuje tym, że traktat nie gwarantuje obrony chrześcijaństwa i jego wyznawców, a także jego symboliki (krzyż) ? w sytuacji, gdy gwarantuje ją wymienionym w tym dokumencie wszystkim mniejszościom. Jest to szczególnie dotkliwe, gdyż idzie tu z jednej strony o coraz bardziej agresywne mniejszości seksualne, z drugiej o wyznawców islamu, którzy w szybkim tempie zmieniają oblicze Europy?.

Następnie Pan mgr Samuel Suhel MOUSSA przybliżył słuchaczom sytuację chrześcijan w Iraku i Syrii. Przedstawił krótką historię  i warunki życia tych ludzi w przeszłości .

Wskazał na liczne miejsca biblijne, znajdujące się w Syrii. Mówił także,  że w niektórych obszarach Syrii zamieszkałych przez syryjskich chrześcijan, nadal mówi się po aramejsku, języku Jezusa Chrystusa.

Omawiając przyczyny obecnej sytuacji w Syrii, wskazał na grupy dobrze opłacanych i przeszkolonych terrorystów, którzy przenikają do Syrii z państw ościennych. Grupy te, nie tylko spowodowały destabilizację w Syrii, ale także uaktywniły miejscowych rebeliantów i fundamentalistów islamskich, przyczyniając się do wybuchu wojny domowej. Pan Samuel Moussa przedstawił wstrząsające kadry filmowe i zdjęcia, które pokazywały zniszczenia wywołane zamieszkami oraz egzekucje i pogrzeby chrześcijan. Dla nas, bardzo bolesny był również widok zburzonych, odartych z Krzyży kościołów, rozbitych ołtarzy i  innych zabytków chrześcijańskich. Setki tysięcy syryjskich chrześcijan zostało wygnanych z domów. Musieli oni uciekać z kraju lub zostali zabici.

Po referatach  odbyła się dyskusja panelowa dotycząca przedstawionych  problemów.

 

Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla. Wieczór Uwielbienia ? Koncert Zespołu Ezechiasz.

W Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla w ramach obchodów VII Dni Kultury Katolickiej w kinie TON członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej wzięli udział w Wieczorze Uwielbienia Chrystusa Króla Naszego Zbawcy. Wieczór rozpoczął się o godzinie 19:30 koncertem Zespołu Ezechiasz.

Uczestnicy ? tym razem mieszczący się w znacznie większym przekroju wiekowym ? nie tylko włączali się w śpiew pieśni, ale także żywiołowo reagowali na wezwania do modlitwy i tworzenia wspólnoty. Śpiewem, tańcem, gestami  i modlitwą w głębi serca wszyscy wielbili Pana.

Następnie Pan Tadeusz zapoznał uczestników z głównymi treściami  przemówienia Ojca Świętego Franciszka wygłoszonego  do członków Odnowy Charyzmatycznej w dniu 29 października 2014 roku.  Przytaczając słowa  Ojca Świętego mówił, że ?jednolitość nie jest katolicka ani chrześcijańska?. Duch Święty jest twórcą zarówno różnorodności jak i jedności. Jedność w różnorodności pozwala zaakceptować innych, dać im wolność, że coś mogą robić inaczej. Porównał modlitwę do oddychania: ?uwielbienie jest duchowym wdechem chrześcijanina, wydechem jest nasza misja- mówienie innym o Jezusie?. Przypomniał, że to Duch Święty objawia nam Jezusa Chrystusa i pozwala mówić do Niego: Jezu! Bez Ducha Świętego nie możemy tego wypowiedzieć. Dalej cytując słowa papieża mówił, że nie wolno nam zapominać o początkach Odnowy, która ze swej natury jest ekumeniczna. Jeżeli chrześcijanie są podzieleni to siła ewangelizacji będzie znacząco zmniejszona. ?Dla prześladowców nie jesteśmy podzieleni, nie jesteśmy luteranami, prawosławnymi, ewangelikami, katolikami… Jesteśmy jedno! Dla prześladowców jesteśmy chrześcijanami! Nic więcej ich nie interesuje. To jest ekumenizm krwi, którym dzisiaj się żyje?. Chrystus Pan powróci nie po wiele oblubienic (katolicką, prawosławną, protestancką), ale po JEDYNĄ Jego Oblubienicę.

Ostatnim etapem modlitwy słowno-muzycznej była prośba o dary Ducha Świętego.  Była to tak zwana modlitwa z nałożeniem rąk, podczas której wybrane osoby z Przymierza Ezechiasz obecni na Wieczorze Uwielbienia podchodzili do pojedynczych uczestników i modlili się nad nimi z wyciągniętymi rękoma. Niektórzy doświadczali podczas takiej modlitwy spoczynków w Duchu Świętym.  Jest to jeden z darów, jaki otrzymujemy od Ducha Świętego. Można go wytłumaczyć w ten sposób, ze wierny, który go doznaje, na moment całym sobą wielbi Pana. Jest on cały czas w pełni świadomy (słyszy, myśli), jednak ogarnia go tak niewyobrażalne uczucie błogości, że przez moment nie chce robić niczego, poza chwaleniem Pana i modlitwą.

Wszyscy obecni (a kino TON było wypełnione po brzegi) byli radośni i ochoczo poddawali się działaniu Ducha Świętego. Las rąk, wyciągniętych w geście uwielbienia, sprawiał niesamowite wrażenie.

Uroczystość Chrystusa Króla

Wzorem lat poprzednich w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej zgromadzili się o godz. 9:30 w Sali Św. Kazimierza przy kościele Św. Rocha, aby przeżyć swoje święto patronalne. Wspólne świętowanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Akcji Katolickiej ?My chcemy Boga?. Słowa powitania do wszystkich zebranych skierowali: Asystent Kościelny  Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej ks.  Prałat Tadeusz Żdanuk i Pani Prezes Teresa Niewińska. Po części oficjalnej na scenę wyszli tancerze i śpiewacy dziecięcego zespołu ?Jarzębinki? z Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Juchnowcu Górnym, którzy w roku bieżącym uświetnili nasze spotkanie. W wykonaniu młodych artystów mogliśmy zobaczyć narodowe i ludowe tańce Polskie: poloneza, krakowiaka, poleczkę i inne. Ks. Tadeusz Żdanuk  dziękując członkom zespołu za efektowny występ, podkreślił ideę promowania polskości i folkloru, tradycji narodowej i kulturowej w zaprezentowanym na scenie repertuarze. Po występie dzieci z ?Jarzębinek? zostały zaproszone na słodki poczęstunek, który był wyrazem naszej wdzięczności za ich trud.

KONKURS ?BEŁZA I CHEŁMONSKI ? BOGU I OJCZYŹNIE?

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży naszego województwa pt.: ?Bełza i Chełmoński ? Bogu i Ojczyźnie?, którego organizatorem była Akcja Katolicka we współpracy z: Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej,  Kuratorium Oświaty w Białymstoku i  Departamentem Edukacji UM w Białymstoku. Konkurs został zorganizowany w setną rocznicę śmierci J. Chełmońskiego i minioną setną rocznicę śmierci W. Bełzy. Nagrodzono 8 uczniów ze szkół podstawowych jako laureatów konkursu plastycznego i 5 z gimnazjum i liceum jako laureatów konkursu literackiego.

 

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

W dalszej części spotkania Ks. Prałat Tadeusz Żdanuk wygłosił Katechezę formacyjną, w nawiązaniu do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, przeżywanego pod hasłem ?Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa?.

Mówił, że  program skoncentrowany jest wokół sakramentu chrztu świętego. Wspomnienie i świętowanie 1050 rocznicy Chrztu naszej Ojczyzny staje się okazją do pogłębienia życia w łasce chrztu św. Zostaliśmy zachęceni do uroczystego przeżywania rocznicy swojego Chrztu Świętego. Mogliśmy przypomnieć sobie czym jest łaska sakramentalna i uczynkowa, nasze obowiązki wobec Boga, bliźnich i samych siebie.

Następnie zwracając się do zebranych  pytał, co to znaczy, gdy Pan Bóg mówi do mnie, że mam się nawrócić? Jaka ma się dokonać zmiana u mnie jako członka Akcji Katolickiej?

Ksiądz Asystent przedstawił nam  założenia i cele programu nawrócenia oraz sposoby ich realizacji. W dalszej części katechezy wskazał na priorytety programu, którymi jest: budowanie i pogłębianie relacji z Bogiem, odkrywanie tajemnicy grzechu, by doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty oraz poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie daje Bóg.  Mogliśmy  również dowiedzieć się jak to zrealizować.

Podsumowując można powiedzieć, że realizacja nowego programu duszpasterskiego ma nas ?prowadzić przez doświadczenie wiary, nawrócenie i chrzest ku postawie apostolstwa?.  Jak mówi łacińskie powiedzenie ?słowa uczą , przykłady pociągają? . My jako członkowie Akcji Katolickiej świadectwem słowa i przykładem życia powinniśmy przyciągać ludzi do Chrystusa, aby i oni mogli doświadczyć jak dobry jest Pan.

AKCJA KATOLICKA  – PREZENTACJA 2014

W dalszej części spotkania Pani Prezes Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Teresa Niewińska w prezentacji multimedialnej przedstawiła i omówiła działania Akcji Katolickiej w minionym roku 2014. Do najważniejszych należą: Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej w Korycinie, Wielkopostny Dzień Skupienia członków Akcji Katolickiej prowadzony przez ks. prof. W. Michniewicza, XXVI Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej, Ewangelizacja na ulicach miasta, Pielgrzymka na Jasną Górę i Święty Krzyż 20-22.06.2014r, VII Dni Kultury Katolickiej ? sympozjum naukowe ?Chrześcijańska tożsamość Europy ? wokół rocznicy Edyktu Mediolańskiego?, Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej ?Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz?, Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. ?Bełza i Chełmoński ? Bogu i Ojczyźnie?. Ponadto Pani Prezes AK przedstawiła kierunki działania na rok 2015. Do najważniejszych wydarzeń, czekających nas w nadchodzącym roku, Pani Prezes zaliczyła: Jubileusz 35-lecia święceń kapłańskich ks. Asystenta ? 8 czerwca, II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie 17-20 września.

 

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

Uroczystości zakończyła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Asystenta Kościelnego AIAK ks. Prałata Tadeusza Żdanuka. We Mszy św. uczestniczyły również poczty sztandarowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej, POAK w Jasionówce i w Choroszczy. Homilię wygłosił ks. Prałat Tadeusz Żdanuk. W homilii Ksiądz Asystent mówił o Chrystusie Królu, który stał człowiekiem i ?przywdział niedoskonałą powłokę? ludzkiego ciała.  Przyszedł na świat w zaniedbanej stajni, doświadczył zimna, głodu, strachu i płaczu.  Jego królestwo nie pasuje do żadnego królestwa ziemskiego. Nie miał ministrów, nie posiadał wojska, nie wchodził w układy. Jego królowanie polegało na czułej bezinteresownej opiece. Jego armia to ci, którzy nastawiają drugi policzek. Jego elita to pogardzani, pokorni. Jego skarb to ubodzy. Jest to Król niezwykły. Nie posiada bogatej korony, lecz koronę cierniową, nie ma bogatego tronu, lecz tronem jest Mu krzyż, na Nim dokonuje się przedziwna „koronacja”. Chrystus Król poznał nasze troski, doznał niewyobrażalnego cierpienia, poznał smak ludzkich łez. Rządzi poprzez miłość i dobro.

Kontynuując mówił, czego uczy nas Chrystus Król. To Chrystus jest królem naszego życia. Zachęca byśmy byli w stanie dostrzec Go w każdym potrzebującym, odrzuconym, upokorzonym, umęczonym życiem człowieku. Byśmy dostrzegali Go w zasmuconych, chorych oraz tych, którzy nami pogardzają.  To droga niełatwa, ale prowadząca ku pięknej rzeczywistości. Postawa miłości i służby jest przepustką do Jego królestwa. Za miłość czeka nas nagroda w Jego Królestwie.

W dalszej części homilii ks. Asystent mówił o zadaniach dla Akcji Katolickiej. Członkowie Akcji Katolickiej powinni żyć w jedności z Bogiem i Kościołem i być płonącymi lampionami wiary i miłości, kompetencji, aktywności, odpowiedzialności i służby.

Swoją homilię zakończył modlitwą:

Otwórz nasze oczy, byśmy dostrzegali Twoje oblicze w twarzach ludzi biednych, potrzebujących,

Otwórz nasze serca, byśmy mogli nakarmić, przyodziać, gdy jesteś bezdomny.

Na zakończenie Mszy św. 5-ciu nowych członków Akcji Katolickiej złożyło uroczyste ślubowanie. Ksiądz Tadeusz Żdanuk kościelny Asystent AIAK oraz Pani Teresa Niewińska Prezes AIAK, nowo zaprzysiężonym wręczyli legitymacje i znaczki członkowskie. Na zakończenie Mszy św. było uroczyste błogosławieństwo.

Po Mszy świętej jej uczestnicy przeszli do sali św. Kazimierza na gorący poczęstunek.

Ewa Kurbat

patrz ? galeria
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2014-12-18