Diec. tarnowska. ?Abyście szli i owoc przynosili? (J 15,16). III Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. VIII Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Tarnów, 17. X 2015 r.

Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, z udziałem ks. bp Andrzeja Jeża, biskupów, kapłanów i licznie zgromadzonych wiernych, zainaugurowała VIII Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, połączone z obchodami 20-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej.

W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń działających w diecezji. Ks. Prymas w homilii nawiązał do liturgii Słowa i nauczania papieża Franciszka, podkreślając bogactwo charyzmatów i cenną pomoc świeckich w głoszeniu Ewangelii światu. Misje laikatu w Kościele streścił w trzech słowach: JEDNOŚĆ, SŁUŻBA, ŚWIADECTWO. W czasie uroczystości Ks. Prymas przekazał Akcji Katolickiej naszej diecezji relikwie św. Wojciecha, Patrona Polski i Patrona Akcji Katolickiej w Polsce.

Po skończonej Eucharystii uczestnicy kontynuowali spotkanie w auli Urzędu Wojewódzkiego przy al. Solidarności. Obrady Forum otworzył ks. bp Andrzej Jeż. Witając znamienitych gości z ks. Prymasem Wojciechem Polakiem i Kapelanem Prezydenta ks. prałatem Zbigniewem Krasem na czele, wykładowców, przedstawicieli władz samorządowych i uczestników, podkreślił, że ruchy i stowarzyszenia katolickie stanowią bogactwo Kościoła. Ordynariusz przypomniał statystyki, według których 80% badanych identyfikuje się ze swoją parafią, 30% jest w parafii aktywna okazjonalnie, a zaledwie 5% angażuje się systematycznie w życie swoich wspólnot. Potrzeba więc, aby świeccy przejawiali większą aktywność i w mocy Ducha Św. dawali świadectwo swojej wiary i podejmowali ewangelizację. Pasterz diecezji nawiązał do zaplanowanej na niedzielę 18 października kanonizacji rodziców św. Teresy z Lisieux i podkreślił, jak wiele dobra może dokonać w życiu prawy człowiek, a proporcje między dobrymi i złymi w Kościele są takie same, jak we wspólnocie Apostołów, gdzie tylko jeden z dwunastu zapętlił się w wyborze zła. Aby zło tryumfowało, wystarczy więc, aby ludzie dobrzy byli bierni i obojętni. Dziś stoimy wszyscy przed koniecznością szczególnej obrony dzieci i rodzin przed zmasowanym atakiem sił ciemności. Na koniec ks. bp Andrzej Jeż podziękował organizatorom, szczególnie ks. dr Janowi Bartoszkowi ? Kościelnemu Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej, za przygotowanie niniejszego Forum.

Następnie ks. prałat Zbigniew Kras przeczytał list, jaki w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy skierował do uczestników Forum podsekretarz stanu. Pan Prezydent dziękował w nim organizatorom i uczestnikom za działania na rzecz obrony rodziny i tradycyjnych wartości. Ks. dr Jan Bartoszek przeczytał przesłanie, jakie do uczestników skierował JE ks. kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej rady ds. Świeckich. W przesłaniu ksiądz kardynał przypomniał słowa papieża Franciszka skierowane do osób zaangażowanych w katolickich ruchach i stowarzyszeniach: ?jesteście bogactwem Kościoła? i nawiązał do 50 rocznicy Deklaracji o apostolstwie świeckich w Kościele. Wzywał do odważnego świadectwa wiary we współczesnym świecie i głoszenia Bożego Miłosierdzia na peryferiach świata. Następnie ks. dr Jan Bartoszek przeczytał list ks. bp Marka Solarczyka, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej do uczestników Forum z życzeniami Bożej opieki i wzmożonej aktywności dla dobra całego społeczeństwa. ?Jako członkowie Akcji Katolickiej czujemy się zaszczyceni, że 20-lecie reaktywacji możemy świętować w tak znamienitym gronie? ? powiedział ks. Jan Bartoszek i przypomniał, że reaktywacja AK w naszej diecezji dokonała się w 1995r. z inicjatywy ks. abp Józefa Życińskiego, a pierwszym Asystentem Diecezjalnym AK został ks. dr Jan Siedlarz. Następnie tę funkcję przez 8 lat sprawował ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJP II.

Po dwudziestu latach Akcja Katolicka liczy obecnie ponad 4000 członków skupionych w 185 Parafialnych Oddziałach i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym, jest więc bardzo potrzebna diecezji, Kościołowi i światu. Ks. Asystent podziękował Wacławowi Prażuchowi, który przez 15 lat sprawował funkcję Prezesa DIAK i obecnej Prezes Bożenie Kwitowskiej za ich wielkie zaangażowanie, zaś wszystkim prezesom i członkom parafialnych oddziałów za ogrom pracy i świadectwa.

Następnie zabrała głos mecenas Halina Szydełko, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Omówiła kierunki działań Akcji Katolickiej DT na tle działań ogólnokrajowych. Podkreśliła, że priorytetem działań na najbliższe lata będzie ochrona rodziny, dzieci i młodzieży oraz współdziałanie wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich w obronie chrześcijańskich wartości.

O świętym Wojciechu ? patronie Akcji Katolickiej w Polsce mówił w swoim wykładzie ks. abp Wojciech Polak. Ks. Prymas podkreślił, że choć zmieniają się czasy i sposoby działania, to ewangelizacja jest nadal pierwszym wyzwaniem i obowiązkiem chrześcijan. 1050 rocznica Chrztu Polski będzie okazją do dziękczynienia, celebracji uroczystości, ale też świadectwa wiary szczególnie w ramach ŚDM.

X Zjazd Gnieźnieński ma nawiązać do I Zjazdu z roku 1000 i przypomnieć, że tożsamość Europy wyrosła z chrześcijaństwa oraz Bożej wizji człowieka, społeczeństwa, wspólnoty ludów i narodów. Ks. abp przypomniał też historię relikwiarza św. Wojciecha, a ponieważ osoba Świętego łączy wiele narodów, powstała inicjatywa, by ogłosić Go Patronem ludów i narodów Europy Wschodniej.

Działalność Akcji Katolickiej DT w okresie międzywojennym przybliżył zebranym ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk. Nawiązał do encykliki papieża Leona XIII Rerum novarum i encykliki Piusa XI Quadragesimo anno, które w czasach narastających konfliktów społecznych mówiły o tym, że życie społeczne można i trzeba kształtować zgodnie z duchem Ewangelii, bo wiara powinna ubogacać życie społeczne. Wykładowca podkreślił, że należy przeciwstawiać się ateizmowi, który wciąż wmawia nam, że wiara jest prywatną sprawą i nie należy jej mieszać do życia społecznego. Omawiając działalność Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym profesor przypomniał, że w Diecezji Tarnowskiej powstała ona w już 1933 roku, a w całej Polsce przed wybuchem II wojny światowej liczyła 750 tysięcy członków działających w czterech filarach: Katolickim Związku Mężów, Katolickim Związku Kobiet, Katolickim Związku Młodzieży Męskiej, Katolickim Związku Młodzieży Żeńskiej. Realizowała nie tylko formację duchową wiernych, ale również organizowała naukę życia w formie różnych praktycznych kursów.

O działalności Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w czasie dwudziestu lat po reaktywacji mówiła Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej mgr Bożena Kwitowska. W formie prezentacji multimedialnej przedstawiła przykłady duchowej formacji, kierunki działania, osiągnięcia w pracy społecznej, działalności edukacyjnej i kulturalnej.

O obecnej kondycji ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce mówił o. dr Adam Szulz SJ, Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń. Przypomniał, że obecnie 3 miliony katolików Polsce działa aktywnie w różnorodnych wspólnotach i stowarzyszeniach. Są oni bardziej zaangażowani w społeczną działalność niż świeckie organizacje pozarządowe. Katolickie stowarzyszenia stanowią 60% wszystkich organizacji. Najbardziej dynamicznie rozwijają się ruchy Maryjne i skupione wokół Bożego Miłosierdzia. Powstają również grupy skupione wokół katolickich portali internetowych. Najważniejsze, by człowiek świecki odkrył i docenił piękno swojego powołania, wtedy świat i jego problemy zobaczy w świetle Bożego działania, powiedział wykładowca.

Po przerwie obiadowej bardzo osobiste świadectwo życia zgodnego z duchem Ewangelii dali państwo Małgorzata i prof. Zbigniew Trybułowie. Mówili o znaczeniu rodziny, wspólnocie stołu i modlitwy, a jako fizycy podkreślili, że w miłości nie ma grawitacji, bo miłość i troska działają cuda.

Prof. Janina Milewska-Duda i prof. Jan Duda mówili o mądrości życiowej wypływającej z zasad wiary, wspólnocie domu rodzinnego, o modlitwie, która jest spoiwem rodziny oraz odpowiedzialności rodziców za zbawienie dzieci.

Prof. Bogdan Chazan przypomniał o Deklaracji Wiary, która powstała z inicjatywy prof. Wandy Połtawskiej i wznieciła liczne ataki, a także szykany ze strony ministerstwa zdrowia na grupę lekarzy i studentów medycyny, którzy podpisali oświadczenie odwołujące się do zasad Dekalogu. Wspomniał o trudnych doświadczeniach osobistych, które zmobilizowały go do pracy nad założeniem Poradni Zdrowego Rodzicielstwa, a także podjęcia prac nad utworzeniem katolickiego uniwersytetu medycznego, aby kształcić lekarzy sumienia i w sposób praktyczny, zgodny z Ewangelią, realizować opiekę nad chorymi dziećmi.

O pomocy małżeństwom i rodzinom w ich rozwoju mówił prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Stanisław Klimek, a przedstawiciele Ojców w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny oraz przedstawicielka Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR mówili o charyzmatach i praktyce działania swoich wspólnot.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały formacyjne przygotowane przez Asystenta Diecezjalnego AK ks. dr Jana Bartoszka i Zarząd DIAK. Umocnieni Bożym Błogosławieństwem uczestnicy Kongresu posłani zostali do świata, by nieść mu dobrą nowinę o Bożej wizji człowieka i społeczeństwa.

Forum zorganizowali wspólnie Wydział Duszpasterstwa Ogólnego tarnowskiej kurii i Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej.

Teresa Tracz, DIAK Tarnów
info. B. Kwitowska

patrz ? galeria

Diec. tarnowska. ?Abyście szli i owoc przynosili? (J 15,16). III Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. VIII Forum Ruc

2015-10-24