Progr. duszpasterski – 2017-2019: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”. 2018/2019 – „W MOCY BOŻEGO DUCHA". "Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa”.

Minął rok

Już za dwa dni pożegnamy stary rok. To stosowny moment do podsumowania tego, co się wydarzyło i poczynienia postanowień na najbliższą przyszłość. Obradująca w listopadzie br. Rada KIAK przyjęła kierunki działania Akcji Katolickiej na 2019 rok. Dużo propozycji ambitnych i ciekawych. Jeżeli w DIAK-ach wykorzystamy nawet tylko część proponowanych form działalności to będzie bardzo dobrze, a czas, raz jeszcze ofiarowany nam dar, nie zostanie zmarnowany. Koniec jednego roku i początek drugiego powoduje zawsze wielorakie uczucia. Patrzmy jednak z ufnością i nadzieją w tę przyszłość, która jest przed nami.  Wszak jesteśmy na tym świecie pielgrzymami w drodze do Pana. I pamiętajmy, że – jak powiedział św. Augustyn – „czasy nie są złe ani dobre, to tylko my takimi je czynimy”. A więc „w czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy”. (Ga 6,9).

Dziękując Czcigodnym Księżom Asystentom, Drogim Prezesom i Członkom Akcji Katolickiej za gorliwą współpracę i otwarte serca dla dzieł podejmowanych w minionym roku życzymy darów Ducha Świętego, opieki naszych Patronów i sił do nowych wyzwań, jakie są przed nami. Niech nie zniechęcają nas słabości, ani dysproporcje pomiędzy możliwościami a zadaniami, które Pan Bóg przed nami stawia, ponieważ On zawsze udziela łask niezbędnych do wypełnienia zadanej nam misji.

Zatem „Idźmy naprzód z nadzieją”!  Jan Paweł II

Szczęśliwego Nowego Roku!
Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce